Николишин Мирон Михайлович

(Nykolyshyn Myron Mykhaylovych)

Доктор фізико–математичних наук за спеціальністю "механіка деформівного твердого тіла",професор.

Отримані результати досліджень викладені у понад 190 наукових публікаціях, серед яких 2 монографії

Вибрані публікації професора М.М. Николишина:

Монографії:

 1. Кушнір Р. М., Николишин М. М., Осадчук В. А. Пружний та пружно–пластичний граничний стан оболонок з дефектами.– Львів: В–тво „СПОЛОМ”, 2003. – 320 с.
 2. Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорід–них тіл / Під заг. ред. Я.Й. Бурака, Р.М. Кушніра. Т. 3: Термопружність термо–чутливих тіл / Р.М. Кушнір, В.С. Попович. – Львів: СПОЛОМ, 2009. – 409 с.

Статті:


 1. В.І.Кир’ян, В.А.Осадчук, М.М.Николишин. Механіка руйнування зварних з’єднань металоконструкцій – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 320 с.
 2. Кушнір Р., Николишин М., Ростун М. Напружений стан і гранична рівновага скінченої циліндричної оболонки з регулярною системою внутрішніх тріщин // Машинознавство. – 2005, №1. – С.3–7.
 3. Кушнир Р.М., Николишин М.М., Ростун Н.И., Фещук Ю.П. Взаимодействие систем произвольно ориентированных трещин в упругопластической цилиндрической оболочке // Теор и прикл. механика. – 2005. – Вып. 41. – С.134–140.
 4. Николишин?М., Федюк?Є., Фещук?Ю. Гранична рівновага трансверсально-ізотропної пружно-пластичної сферичної оболонки з двома колінеарними тріщинами // Машинознавство. – 2005, № 7. – С.17–21.
 5. Kushnir R. M., Nykolyshyn M. M., Rostun M. Yo. & Feshchuk Yu. P. Limit Analysis of a Shallow Shell with a System of Arbitrarily Located Cracks // The 8th Conf. Shell Structures Theory and Applications (SSTA-2005, 12-14.10.05 Gdancsk-Jurata, Poland). – London: Taylor & Francis Group, 2005. – P.139–142.
 6. Р.М.Кушнір, М.М.Николишин, М.Й.Ростун. Пружно-пластична сферична оболонка з системою довільно орієнтованих тріщин / Мат. методи і фіз.-мех. поля – 2006. – 49, № 1. – С. 155–163.
 7. Николишин М.М., Фещук Ю.П. Трансверсально-изотропная сферическая оболочка с поверхностными трещинами / Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 2 (25). – Херсон. – 2006. – С.350–355.
 8. Кушнір Р.М., Николишин М.М., Ростун М.Й. Гранична рівновага виготовленої з функціонально градієнтного матеріалу циліндричної оболонки з поверхневою тріщиною // Машинознавство. – 2006. – №5. – С.3–7.
 9. М.М.Николишин, У.В.Жидик. Дослідження термопружного стану неоднорідних анізотропних пластинок / Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: у 2-х томах: міжнар. наук. конф., Львів, 20-23 вересня 2006 р. – Т. 1. – 2006. – С. 146-149.
 10. М.М.Николишин, С.В.Зарицький. Вплив граничних умов на напружений стан циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною / Прикл. проблеми механіки і математики. – 2007. – Вип. 5. – С.144–148.
 11. М.М.Николишин, У.В.Жидик. Варіаційні постановки задач взаємозв'язаної термопружності неоднорідних анізотропних оболонок / Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – Т. 50, № 4. – С. 94–103.
 12. М.М.Николишин, У.В.Жидык. Термоупругость неоднородных анизотропных пологих оболочек двоякой кривизны / Труды ИПММ НАН Украины. – 2007. – Вып. 14. – С.131–138.
 13. Nykolyshyn M.M., Nykolyshyn T.M., Rostun M.Yo. Integral Equations of the Problem on Limit Equilibrium of Inhomogeneous Cylindrical Shell with Surface Cracks // Int. Conf. Modern Analysis and Applications (9-14.04.07, Ukraine). – Kyiv: Inst. Mathematics NASU, 2007 – P.105–106.
 14. М.М.Николишин, С. В.Зарицький. Аналітико-числовий метод дослідження розподілу збурених напружень біля тріщини в обмеженій циліндричній оболонці / Машинознавство. – 2008. – Випуск 11. – С.78–83.
 15. М.М.Николишин, У.В.Жидик. Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок / Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – Т. 44, № 2. – С.33–40.
 16. Николишин М.М., Опанасович В.В., Куротчин Л.Р. Напружений стан неоднорідної пластини з тріщиною / Мат. методи та фіз. мех. поля. – 2008. – Т. 51, № 3. – С. 83–97.
 17. Николишин М.М., Жидик У.В. Нестаціонарна реакція шаруватої композитної циліндричної оболонки на раптовий нагрів / Вісник Донецького ун-ту. Сер. А. Природничі науки. – 2008. – № 1. – С.157–160.
 18. М.М.Николишин, В.И.Швабюк, Ю.П.Фещук. Предельное равновесие трансверсально-изотропной сферической оболочки с двумя поверхностными трещинами / Прикладная механика. – 2009. – 45, № 4. – С.109–115.
 19. Р.М.Кушнір, М.М.Николишин, У.В.Жидик, В.М.Флячок. Моделювання термопружних процесів в неоднорідних анізотропних оболонках з початковими деформаціями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 2. – С.122–136.
 20. Кушнір Р.М., Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями // Доповіді НАН України. Сер. А, 2010, № 11. – С.905–912.\
 21. Жидик У.В., Николишин М.М., Флячок В.М. Термопружний стан локально нагрітої пологої оболонки двоякої кривини // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2010. – Вип. 8. – С.139–147.
 22. Николишин М.М., Базилевич Л.В. Задача ідентифікації зварних залишкових напружень в циліндро-конічній металевій оболонці обертання // Машинознавство – 2010р. Матеріали та тези конференцій 1.

Матеріали доповідей:

 1. М.М.Николишин, У.В.Жидик. Дослідження термопружного стану неоднорідних анізотропних пластинок / Мат. проблеми механіки неоднорідних структур: у 2-х томах: міжнар. наук. конф., Львів, 20-23 вересня 2006 р. – Т. 1. – 2006. – С. 146–149.
 2. R.M.Kushnir, M.M.Nykolyshyn, T.M.Nykolyshyn & M.Yo.Rostun. Stress state and limit equilibrium of thickness-inhomogeneous spherical shell with a system of arbitrary located surface cracks / Fracture Mechanics Beyond 2000: Proc. of the 17th Eur. Conf. on Fracture (ECF17, 2–6.09.2008, Brno, Czech Republic). – London: Emas Publ., 2008. – Vol. 2. – P. 90.
 3. Р.М.Кушнир, М.М.Николишин, Н.И.Ростун. Взаимодействие поверхностных трещин в неоднородной по толщине цилиндрической оболочке / V Mi?dzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materia??w i Konstrukcji, (August?w, 3-6 czerwca 2009). CD-ROM, – С.184–187.
 4. Роман Кушнір, Мирон Николишин, Василь Осадчук. Напружений стан і гранична рівновага оболонок з тріщинами // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під загальною ред. І.О.Луковського, Г.С.Кіта, Р.М.Кушніра. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2010. – С.121–124.
 5. Мирон Николишин, Стефан Зарицький. Алгоритм числового дослідження граничної рівноваги конічної оболонки з тріщиною // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під загальною ред. І.О.Луковського, Г.С.Кіта, Р.М.Кушніра. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2010. – С.131–132.

Адреса:Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3–б, 79060, м. Львів, Україна

Телефон: +38(032) 251–58–37(відділ).

Електронна пошта: dept11@iapmm.lviv.ua,