Джалюк Наталія Семенівна

(Dzhaliuk Nataliia Semenivna)

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет iмені Івана Франка (спеціальність - математика та інформатика, 2001 р.), аспірантура ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України (01.01.06-алгебра і теорія чисел, 2009 р.)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.01.06-алгебра і теорія чисел, 2010 р.)

Вчене звання: доцент

Посада: науковий співробітник (з 2012 р.)

В Інституті: з 2001 р.

Область наукових інтересів: лінійна алгебра, зокрема многочленні матриці та матричні рівняння; матриці над комутативними кільцями

Деякі з публікацій:

1.     Dzhaliuk N.S., Petrychkovych V.M. The structure of solutions of the matrix linear unilateral polynomial equation with two variables // Carpathian Math. Publ. – 2017. – 9, No. 1. – 10 p.

2.     Джалюк Н.С., Петричкович В.М. Абсолютна розкладність на множники у кільцях клітково-трикутних матриць // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2013. – Вип. 11. – С. 36–40.

3.     Dzhaliuk N.S., Petrychkovych V.M. The matrix linear unilateral and bilateral equations with two variables over commutative rings // International Scholarly Research Network, ISRN Algebra. – Volume 2012. – Article ID 205478, 14 pages, doi: 10.5402/2012/205478.

4.     Джалюк Н., Петричкович В. Напівскалярна еквівалентність поліноміальних матриць та розв'язування матричних поліноміальних рівнянь Сильвестра // Математичний вісник НТШ. – 2012. – т.9. – С. 81–88.

5.     Джалюк Н.С., Петричкович В.М. Розв’язки матричного діофантового поліноміального рівняння // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2012. – Вип. 10. – С. 55–61.

6.     Джалюк Н.С. Клітково-діагонально паралельні факторизації матриць над областями головних ідеалів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Фізико-математичні науки. – 2012. – № 740. – С. 5–10.

7.      Джалюк Н.С., Петричкович В.М. Матричні діофантові рівняння AX+BY=C // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 40 – 47.

8.     Джалюк Н.С. Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць та їх діагональних кліток над комутативними областями головних ідеалів // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2011. – Вип. 9. – С. 82-86.

9.     Джалюк Н.С., Петричкович В.М. Паралельні факторизації матриць над кільцями та їх зв’язки // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2010. – Вип. 8. – С. 7–17.

10.  Джалюк Н.С. Однозначність клітково-трикутних факторизацій матриць над кільцями головних ідеалів // Доповіді НАН України. – 2010. – № 1. – С. 7 – 12.

11.  Джалюк Н. С., Опис паралельних факторизацій многочленних матриць // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – Ужгород: УжНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 31 – 37.

12.  Джалюк Н. С., Спільні дільники клітково-трикутних матриць над кільцями головних ідеалів // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2009. – Вип. 7. – С. 86 – 90.

13.  Наталія Джалюк, Василь Петричкович, Факторизація клітково-діагональних та клітково-трикутних матриць над кільцями головних ідеалів // Математичний вісник НТШ. – 2007 р. – т. 4. – с. 79–89.

14.  Джалюк Н.С., Петричкович В.М., Про розв’язки матричних многочленних рівнянь і подібність матриць // Математичні методи і фізико-механічні поля. - 2005. - Вип.48, №4. – С.14-19.

15.  Джалюк Н.С., Петричкович В.М., Про спільні унітальні дільники многочленних матриць із заданою канонічною діагональною формою // Математичні методи і фізико-механічні поля. - 2002. - Вип.45, №3. – C.7-13.

Автореферат дисертації:

Джалюк Н. С. Факторизація матриць над поліноміальними та близькими до них кільцями: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Львів, 2010. – 19 с.

Публікації за виступами на конференціях:

1.     Petrychkovych V.M., Dzhaliuk N.S. Structure of solutions of the matrix Diofantine polynomial equations //  International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L.A. Kaluzhnin. Book of Abstracts. Jule 7–12, 2014. Kyiv. – P. 29.

2.     Джалюк Н. Факторизації в кільцях клітково-діагональних матриць / Наталія Джалюк, Василь Петричкович // Сучасні проблеми механіки і математики: В 3-х т. / під загальною редакцією Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – С. 181-183.

3.     Dzhaliuk N. Semiscalar equivalence of polynomial matrices and solutions of the matrix linear polynomial equations / N. Dzhaliuk, V. Petrychkovych // 9-th International algebraic conference in Ukraine, L'viv, July 8-13, 2013: Book of abstracts. – L'viv, 2013. – P. 57.

4.     Джалюк Н., Петричкович В. Факторизації клітково-трикутних матриць та їх число // International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach, Lviv, Ukraine, 17–21 September 2012. Abstracts of Reports. – P. 268.

5.      Vasyl` Petrychkovych, Nataliia Dzhaliuk The matrix Diophantine polynomial equations // International Conference on Algebra dedicated to 100th anniversary of S.M. Chernikov, August 20-26, 2012, Dragomanov National Pedagogical University, Kiev, Ukraine: Book of abstracts. – Kiev: Institute of Mathematics of UNAS, 2012. – P. 116.

6.     Dzhaliuk N., Petrychkovych V. On the minimal degree solutions of the Sylvester matrix polynomial equations // International mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – P. 138.

7.     Джалюк Н.С. Клітково-діагонально паралельні факторизацій матриць над областями головних ідеалів // Матеріали конференції молодих учених «Підстригачівські читання – 2012» (23-25 травня 2012 р., Львів) – С. 32-35. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/12.pdf

8.     Джалюк Н.С., Петричкович В.М. Однозначність клітково-діагонально паралельних факторизацій матриць // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції [«PSC-IMFS-10»], (Львів, 17–18 травня 2012 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — C. A32 – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://psc-imfs.conference.lviv.ua/messages/psc-imfs-10-proceedings_175x250.pdf

9.     Джалюк Н.С., Петричкович В.М. Клітково-трикутні матриці з абсолютною виділюваністю множників // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 19-21 квітня, 2012 р., Київ: Матеріали конф. Т. 2. Алгебра. Геометрія. Математичний та чисельний аналіз. – Київ: НТУУ КПІ, 2012. – С. 87.

10.  Джалюк Н.С. Асоційовність факторизацій клітково-трикутних матриць // ІV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С.Підстригача, 24-27 травня 2011р., Львів. / Тези доповідей. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2011. – С. 241-242.

11.  Petrychkovych V. M., Dzhaliuk N. S. Factorizations in rings of block triangular matrices // 8-ма Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: збірник тез. – Луганськ: Видавництво Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 159.

12.  Петричкович В. М., Джалюк Н.С. Матричні діофантові рівняння // Міжнар. матем. конф. ім. В. Я. Скоробогатька, 19-23 вересня 2011 р.: тези допов. – Львів, 2011. – С. 161.

13.  Петричкович В. М., Джалюк Н.С. Однозначність розв’язків матричних лінійних однобічних поліноміальних рівнянь від двох змінних // Всеукраїнська наукова конференція “Застосування математичних методів в науці і техніці”, 25 – 26 листопада 2011 р.: Збірник тез допов. – Луцьк, 2011. – С. 70–72.

14.  Dzhalyuk N. S. Equivalence and factorizations of partitioned matrices // 7th Inter­natio­nal Algebraic Conference in Ukraine, 18 – 23 August, 2009: Abstract of talks. – Kharkov, 2009. – Р. 49.

15.  Джалюк Н. С. Дільники многочленних матриць з умовою пара­лельності // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я. С. Підстригача, 25 – 27 травня, 2009 р.: тези допов. – Львів, 2009. – С. 168 – 170.

16.  Джалюк Н. С. Про факторизації клітково-трикутних матриць та їх одно­значність // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15 – 17 трав., 2008 р.: матеріали конф. – К.: ТОВ „Задруга”, 2008. – С. 600.

17.  Наталія Джалюк, Василь Петричкович Про спільні дільники клітково-трикутних матриць // Міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми механіки і математики”, присвячена 80-річчю від дня народження академіка НАНУ Я. С. Підстригача та 30-річчю заснованого ним ІППММ, 25 – 29 травня 2008 р., Львів: в 3-х томах. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 184 – 185.

18.  Наталія Джалюк, Василь Петричкович Факторизації клітково-трикутних цілочисельних матриць // Міжнар. матем. конф. ім. В. Я. Скоробогатька, 24 – 28 вересня 2007 р.: тези допов. – Львів, 2007. – С. 88.

19.  Nataliya Dzhalyuk, VasylPetrychkovych Factorizations of partitioned matrices and solutions of linear matrix equations // 6th Inter­natio­nal Algebraic Conference in Ukraine, 17 July, 2007: Abstracts of talks.Kamyanets-Podilsky, 2007. – P. 7576.

Телефон службовий: (032) 258 96 22

E-mail: nataliya.dzhalyuk@gmail.com