МАТЕРІАЛИ ТА ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2016

 1. MykhaskivV.V., Stasyuk B.M. Elastic moduli of 3D composites with short curvilinear fibers // Materials Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-8): Abstract Booklet of the 8th Int. Conf. (Brno, Czech Republic, 27-29 June 2016). – Brno: Vitium, 2016. – P. 123.
 2. Кирилова О.І., Михаськів В.В., Попов В.Г. Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельною тріщиною при коливаннях в умовах плоскої деформації // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць (за заг. ред. Р.М. Кушніра) [Електронний ресурс]. – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – Режим доступу: www.iapmm.lviv.ua/MPT2016. – С. 169-170.
 3. Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан біматеріального тіла // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (http://www.iapmm.lviv.ua/ MPT2016/MPT-2016.pdf). Матеріали конференції.– Львів, 2016. – С. 172-174.
 4. Івасько Н. М., Кіт Г. С. Плоска деформація безмежного і півбезмежного тіла за тепловиділення у стрічковій області // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (http://www.iapmm. lviv.ua/MPT2016/MPT-2016.pdf). Матеріали конференції.– Львів, 2016. – С. 167-168.
 5. Stankevych V.Z., Butrak I.O., Zhbadynskyy I.Ya. Stress state of elastic half-space with compliant inclusion under Rayleigh wave incidence // International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016). – Lviv, Ukraine. – August 24-27, 2016. – P. 48.
 6. Кунець Я., Матус В., Міщенко В. Пружно-динамічна взаємодія тонкої пластини з тонкостінним пружним прямолінійним включенням малої контрастності // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми термомеханіки” (http://www.iapmm.lviv.ua/ MPT2016/MPT-2016.pdf). Матеріали конференції.– Львів, 2016. – С. 181.

2015

 1. MykhaskivV., Butrak I. Solution of integral equations in the theory of thin spatial inclusions by the small parameter method // Proc. Int. V. Skorobohatko Mathem. Conf. (Drohobych, 25-28 August, 2015). – Lviv: IAPMM NASU, 2015. – P. 112.
 2. Михаськив В.В., Кириллова О.И. Гармонические колебания продольного сдвига бесконечного полого цилиндра произвольного сечения с туннельным включением // Актуальные проблемы механики сплошной среды: Сб. научных трудов международной конференции. – Цахкадзор (Армения). –2015. – С. 282-287.
 3. Михаськів В.В., Кунець Я.І., Матус В.В. Усереднені характеристики SH-хвиль у волокнистих композитах за наявності тонких міжфазних пружних включень // Thesis of conf. «Dynamical system modelling and stability investigation». – Kiev. – 2015. P. 115.
 4. AndriусhukR., Kit Н. Green's function fоr the theгmoelasticity рrоblеm of а bimaterial body // Тези мiжнар. матем. конференції ім. В. Я. Скоробагатька. - Львів, 2015. - С. 5.
 5. Zhbadynskyi I. Fast convergent Green function for integral equations in the 3D periodical dynamic crack problems // Proceedings of the Xth International V. Skorobohatko Mathematical Conference. – Drohobych, Ukraine. – August 25-28, 2015. – P. 178.
 6. KunetsY., MatusV., MishchenkoV. Scattering of SH-wave by elastic fiber of noncanonical cross-section with thin interface inhomogeneity of low rigidity // Proceedings of the Xth International V. Skorobohatko Mathematical Conference. – Drogobych, Ukraine. – August 25-28, 2015. – P. 88.
 7. Рабош Р.В. Моделювання динамічної взаємодії тонкостінного п’єзоелектричного включення з п’єзоелектричним середовищем за поздовжнього зсуву / Рабош Р.В. // Конф. мол. вч. ІППММ ім. ак. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – Режим доступу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Rabosh.pdf.
 8. Андрійчук Р. М. Осесиметричний термонапружений стан півпростору із защемленою межею за тепловиділення у круговій області // Конференція молодих учених "Підстригачівські читання". – Львів, 2015.

2014

 1. Mykhas’kiv V.V. BEM-based determination of local and global dynamic properties of 3-D elastic composites with disc-shaped inclusions // In: E-Book of Abstractsof the 11th World Congress on Computational Mechanics WCCM XI − 5th European Conference on Computational Mechanics ECCM V (E. Onate, X. Oliver, A. Huerta eds.), 20 - 25 July 2014, Barcelona, Spain, 2014 (http://wccm-eccm-ecfd2014.org/admin/files/fileabstract/a578.pdf).
 2. Михаськів В.В., Калиняк О.І. Почасовий граничноелементний аналіз тривимірних пружнодинамічних задач теорії тонких включень // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали І-ї Міжн. наук. конф. (Львів, 7-9 квітня 2014). – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 109.
 3. Бутрак І., Жбадинський І., Михаськів В. Динамічні напруження за падіння гармонічної пружної хвилі на двоперіодичний масив податливих дискових включень // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник праць ІХ Міжн. наук. конф. (Львів, 15-19 вересня 2014). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – С. 333-334.
 4. Лаушник І., Михаськів В., Слободенюк Т. Особливості ковзного динамічного контакту матриці і сферичного включення // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник праць ІХ Міжн. наук. конф. (Львів, 15-19 вересня 2014). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – С. 366-367.
 5. Андрійчук Р., Кіт Г. Напружений стан півпростору з защемленою межею за тепловиділення у паралельній до неї круговій області // Збірник праць ІХ Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. – Львів, 2014. – С. 234 – 236.
 6. Івасько Н., Кіт Г. Плоска деформація півбезмежного тіла з тепловиділенням у паралельній до його межі стрічковій області // Збірник праць ІХ Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. – Львів, 2014. – С. 259 – 261.
 7. Стасюк Б.M. Експериментальне та теоретичне визначення ефективних модулів пружності фібробетону // Праці IX міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». Львів – 2014. – С. 156-158.
 8. Стасюк Б. M. Напружено-деформований стан магістрального трубопроводу, послабленого приповерхневою осьовою тріщиною  // Праці 4-ї міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій». Львів – 2014. – С. 91-92.
 9. Kunets Ya.I., Matus V.V., Mishchenko V.O., Porochovs’kyj V.V. SH-wave Scattering by Elastic Inclusion with a Thin Interface Layer of Low Rigidity // Proc. XVIII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2014). – Tbilisi. – 2014. – P. 157–159.
 10. Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Взаємодія SH-хвилі із пружним включенням за наявності тонкостінного міжфазного дефекту низької жорсткості// Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник праць ІХ Міжн. наук. конф. (Львів, 15-19 вересня 2014). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – С. 356-357.
 11. Кунець Я., МатусВ., Рабош Р.// Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: збірник праць ІХ Міжн. наук. конф. (Львів, 15-19 вересня 2014). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – С.  358.
 12. Рабош Р.В. Розв’язування антиплоскої динамічної задачі для пружного середовища з тонким п’єзоелектричним криволінійним включенням / Рабош Р.В // III науково-технічна конференція ”Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”. – Львів. – 2014. – С. 133–134.
 13. Бутрак І.О., Жбадинський І.Я. Динамічні напруження у безмежній пружній матриці з одноперіодичним масивом податливих дискових включень // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014». – Львів. – 28-30 травня 2014 р. – http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/theses/Butrak.pdf.
 14. Бутрак І.О. Динамічні КІН поблизу пологого тонкостінного включення у полі гармонічної пружної хвилі // ІХ Міжнародна наукова конференція “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. – Львів. – 15-19 вересня 2014 р. – С. 331-332

2013

 1. Михаськів В., Стасюк Б. Концентрація напружень в околі плоскої тріщини та об’ємного пружного включення за умови їх взаємодії // Сучасні проблеми механіки та математики: збірник праць Міжн. конф. у 3-х томах (Львів, 21-25 травня 2013). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. - Т. 2. – С. 74-76.
 2. Михаськів В., Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Поширення поздовжніх хвиль у пружному середовищі із розподіленими дисковими включеннями слабої контрастності // Сучасні проблеми механіки та математики: збірник праць Міжн. конф. у 3-х томах (Львів, 21-25 травня 2013). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. - Т. 2. – С. 149-151.
 3. Butrak I.,Martin P., Mykhas’kiv V. 3-D stationary elastic wave scattering by multiple disk-shaped compliant inclusions // Modern Problems of Mechanics and Mathematics in 3 Vols: Proc. 3rd Int. Conf. (Lviv, May 21-25, 2013). – Lviv: IAPMM NASU, 2013. - Vol. 2. – P. 197-199.
 4. Кунец Я.И., Матус В.В., Михаськив В.В., Мищенко В.А. эффективные динамические свойства двумерных волокнистых композитов при наличии межфазных трещин // Тези доповідей Міжнародної конференції «Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь» (Одеса, 23-26 серпня 2013). – Одеса: «Астропринт», 2013. – С. 79.
 5. MykhaskivV., ZhbadynskyiI., ZhangCh. Time-harmonic interaction effects for a periodic system of coplanar cracks in 3D elastic solids // Proc. 18th Int. Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2013), Lviv, 23-26 September, 2013. – Lviv: IAPMM NASU. – P. 246-249.
 6. Mykhas’kiv V.V., Kunets Ya.I., Matus V.V., Mishchenko V.O., PorochovskyyV.V., KalynyakI.V. Numerical simulation of dynamic properties of gas-bearing shales in the context of their seismoacoustic prospecting // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи» (Київ, 27-29 листопада 2013). – Київ: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – 2013. – С. 82-83.
 7. Кунец Я.И., Матус В.В. Изгибные колебания пластины Кирхгофа с тонкостенным прямолинейным включением слабой контрастности // Thesis of conf. «Dynamical system modelling and stability investigation». – Kiev. – 2013. – P. 289.
 8. Кит Г.С., Кунец Я.И. Матус В.В. Рассеяния импульсов упругих волн цилиндрической неоднородностью при наличии тонкого межфазного слоя малой жесткости // Материалы X Международной научной конференции «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев: КП «Миколаївська обласна друкарня». – 2013. – С. 7–10.
 9. KunetsYa.I., MatusV.V.,MishchenkoV.O.Determination of longitudinal waves in elastic media with distributed thin inclusions of low contrast // Proc. XVII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2013). – Lviv. – 2013. – P. 242–245.
 10. Кунец Я.И., Матус В.В., Михаськив В.В., Мищенко В.А. Эффективные динамические свойства двумерных волокнистых композитов при наличии межфазных трещин // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь», м. Одеса, 23-26 серпня 2013р. – Одеса. – 2013. – С. 79.
 11. Кунець Я.І., Матус В.В., Міщенко В.О., Рабош Р.В. Розсіяння імпульсів SH-хвиль тонким прямолінійним п'єзоелектричним включенням малої жорсткості у пружному середовищі // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2013. – Вип. 11. – С. 129-134.
 12. Жбадинський І. Динамічні напруження в пружному просторі з одно-періодичним масивом кругових тріщин // Сучасні проблеми механіки та математики: зб. доп. Міжн. наук. конф. (Львів, 21-25 травня 2013 р.). – Л.: ІППММ ім. Я.С.  Підстригача НАН України, 2013. – С. 42–44.

2012

 1. Лаушник І.П., Михаськів В.В., Слободенюк Т.І. Числове дослідження розсіяння пружних хвиль включенням за ковзного контакту з матрицею // Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової школи ім. С.А. Христіановича «Деформування і руйнування матеріалів з дефектами і динамічні явища у гірських породах і виробітках» (Алушта, 17-23 вересня 2012). – Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2012. – С. 200-202.
 2. MykhaskivV., StankevychV., Zhbadynskyi I., Zhang Ch. BIEM analysis of the dynamic interaction between a penny-shaped crack and a thin interlayer in 3-D piecewise-homogeneous elastic solid // In: CD-ROM Proceedings of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), September 10-14, 2012, Vienna, Austria, Eds.: Eberhardsteiner J.; Bohm H.J.; Rammerstorfer F.G., Publisher: Vienna University of Technology, Austria, ISBN: 978-3-9502481-9-7.
 3. Михаськів В., Кунець Я., Матус В. Ефективні динамічні властивості двовимірних композитів з пружними частково відшарованими наповнювачами // Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи: збірник праць українсько-російського наукового семінару (Львів, вересень 2012). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2012. – С. 106-109.
 4. Михаськів В., Станкевич В. Динамічна концентрація напружень поблизу еліптичної тріщини в біматеріалі за ковзного контакту його компонент // Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи: збірник праць українсько-російського наукового семінару (Львів, вересень 2012). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2012. – С. 110-113.
 5. KunetsYa.I., MatusV.V., Rabosh R.V., MishchenkoV.O. Scattering of SH-waves by a thin piezoelectric inclusion of low rigidity// Proc. XVI Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2012). – Tbilisi. – 2012. – P. 220–222.
 6. Калиняк І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ WINDOWS XP //Материалы Двенадцатой ежегодной международной Промышленной конференции «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях», (13 - 17 февраля 2012 г.), п. Плавья, Карпаты.
 7. Бутрак І.О. Взаємодія тонкого пружного включення з круговою тріщиною в полі гармонічних хвиль // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2012». – Львів. – 23-25 травня 2012. – С. 165-166.

2011

 1. Грилицький М.Д., Кільницька Т.І., Михаськів В.В. Порівняльний аналіз пружних хвильових полів у тривимірній матриці з ідеально та неідеально сконтактованим сферичним включенням // Праці 10-го Міжн. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 25-27 травня 2011). – Л.: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. – С. 91.
 2. Михаськів В.В., Калиняк О.І.  Ефекти поширення нестаціонарних пружних хвиль у тривимірній матриці з множинними жорсткими дисковими включеннями // Тези доповідей акустичного симпозіуму «КОНСОНАНС-2011» (Київ, 27-29 вересня 2011). – К.: Інститут гідромеханіки НАНУ, 2011. – С.  42.
 3. Калиняк О.І., Михаськів В.В. Нестаціонарні напруження у середовищі з системою дискових пружних включень // Матеріали ХХІ Міжнародної наукової школи ім. С.А. Христіановича «Деформування і руйнування матеріалів з дефектами і динамічні явища у гірських породах і виробітках» (Алушта, 19-25 вересня 2011). – Сімферополь: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2011. – С. 142-143.
 4. Кит Г. С., Галазюк В. А., Прокопив А. И. Радиальные колебания тела сферической формы при ненулевых начальных условиях // // Материалы ХVII Междунар. симпозиума “Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред”. – Том 1. – Москва, 2011. – С. 52 – 53.
 5. Кит Г. С., Кунец Я. И., Матус В. В. Импульсное возмущение двумерного пространства с частично отслоившимся упругим включением // Материалы IХ Междунар. научн. конф. “Импульсные процессы в механике сплошных сред”. – Николаев, 2011. – С. 72 – 75.
 6. Кіт Г. С., Басса Н. Термопружний стан півбезмежної пластинки з перпендикулярною до її краю теплоактивною тріщиною // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька. Тези доповідей. – Львів, 2011. – С. 13.
 7. Кіт Г. С., Галазюк В. А. Вплив теплоізольованого дискового включення на розподіл характеристик температурного поля// Там же. – С. 94.
 8. Сушко О.П. Застосування сингулярних інтегральних рівнянь до розв’язування задач теплопровідності та термопружності тіла з теплоактивною еліптичною тріщиною // Тези доповідей міжнар. матем. конф. ім. В.Я. Скоробогатька. - Дрогобич, 2011. - С. 197.
 9. ZhbadynskyiI.Ya. Nanosize interlayer influence on concentration of dynamic stresses near a penny-shaped crack in piecewise-homogeneous space // E-MRS 2011 FALL MEETING. (http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?option=com_abstract&task=view&id=145&year=2011&Itemid=&id_season=5). - Warsaw, 2011.
 10. Бутрак І.О. Концентрація напружень у безмежній матриці з дисковими пружними включеннями за їх взаємодії з гармонічною хвилею // XXII Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів КМН-2011 “Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи.” – Львів. – 26-28 жовтня, 2011. – С. 10-11.
 11. Кільницька Т.І. Напруження у тривимірній матриці зі сферичним включенням за поширення пружної гармонічної хвилі // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. – Україна, Львів. – 24-27 травня, 2011. – С. 113-115.
 12. MatusV.V.,KunetsYa.I., PorochovskyjV.V., MishchenkoV.O.Effective boundary conditions for a straight thin-walled elastic inclusion of low contrast in the thin plate // Proc. XVI Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2011). – Lviv. – 2011. – P. 193–195.
 13. Кунец Я.И., Матус В.В. Моделирование изгибных колебаний тонкой полуограниченной пластины с жестким включением неканонической формы при помощи метода нулевого поля // Thesis of conf. «Dynamical system modeling and stability investigation». – Kyiv. – 2011. – P. 289.
 14. Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Регуляризація рівнянь методу нульового поля для оператора Гельмгольца в кусково-однорiднiй площині // Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В. Я. Скоробагатька. – Львів. – 2011. – С. 110.
 15. Кунець Я.І., Матус В.В. Дисперсія й загасання SH-хвиль у композиті з частково відшарованими пружними волокнами // Тези доповідей Міжнародного акустичного симпозіуму «КОНСОНАНС-2011». – Київ, 27-29 вересня 2011. – 2011. – С. 37.
 16. Кунець Я.І., Матус В.В. Дисперсія й загасання SH-хвиль у композиті з частково відшарованими пружними волокнами // Матеріали Міжнародного акустичного симпозіуму «КОНСОНАНС-2011», Інститут гідромеханіки НАНУ, Київ, 27-29 вересня 2011.
 17. Калиняк І.В. Побудова системи безпеки корпоративної мережі // Материалы Одиннадцатой ежегодной международной Промышленной конференции «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях», (10 - 14 февраля 2011 г.), п. Плавья,Карпаты.
 18. Широков В.В., Калиняк І.В., Широков О.В. Водневе зношування як порушення граничної рівноваги пружного стану при поверхневих шарів металевих тіл тертя // Наук. нотатки. Міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»), Луцький НТУ, - 2011, - вип. 32, с.489-497, червень 2011р., 3-я Міжн. конф. теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування, 6-10 червня 2011року, ЛУЦЬК-СВІТЯЗЬ.
 19. Калиняк О.І. Покроковий за часом алгоритм розв’язку ГІР тривимірної нестаціонарної задачі для пружної матриці з податливим дисковим включенням // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. – Україна, Львів. – 24-27 травня, 2011. – С. 127.

2010

 1. Галазюк В. А., Кіт Г. С. Застосування інтегральних рівнянь першого роду до задачі Коші для рівняння теплопровідності з частково детермінованою початковою умовою // Proceedings of the Internat. Conf. «Integral Equations». – Lviv, 2010. – P. 43–45.
 2. Кіт Г. , Галазюк В. Фундаментальний розв’язок рівнянь термопружності з плоскою пеленою теплових джерел і диполів // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2010. – С. 58–61.
 3. Кіт Г., Сушко О. Термопружний стан тіла з теплоактивним або теплоізольованим дисковим включенням (тріщиною) // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2010. – С. 30–32.
 4. Кіт Г., Черняк М. Термопружний стан однорідних кулі та півпростору при стаціонарному тепловиділенні в кульовій області // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2010. – С. 275–277.
 5. Михаськів В. В., Бутрак І. О. Симетрична задача про падіння пружної хвилі на пару «сферичне включення-кругова тріщина» // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2010. – С. 72–74.
 6. Михаськів В. В., Бутрак І. О., Кільницька Т. І. Дифракція пружних хвиль на сферичному включенні з податливим прошарком у пружній матриці // Прогресивна техніка і технологія: тези доповідей XI Міжн. наук.-техн. конф. (Київ, 18–21 травня 2010 р.). – С. 10.
 7. Михаськів В., Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В.Поширення пружних хвиль у двовимірному просторі з частково відшарованим пружним включенням. – Львів, 2010. – С. 132–134.
 8. Станкевич В., Жбадинський І. Соболевська Ю. Динамічний КІН поблизу тріщини в біматеріалі «півпростір – шар рідини» під гармонічним навантаженням // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2010. – С. 391–392.
 9. ButrakI. O., KilnytskaT. I., MykhaskivV. V., ZhangCh. Frequency-domain boundary integral formulation of 3D inclusion problem with complex interface boundary conditions // Integral Equations-2010: Proc. Int. Conf. (Lviv, 25–27 August 2010). – L’viv: Ivan Franko National University of Lviv, 2010. – P. 19–24.
 10. Butrak I., Kilnytska T. Influence of elastic waves on the three-dimensional matrix with spherical inclusion // 37th Solid Mechanics Conference. September 6–10, 2010. – Warsaw, Poland, 2010. – P. 28–29.
 11. Matus V. V., Kunets Ya. I., Porochovs’kyj V. V., Mishchenko V. O. SH-wave scattering by elastic inclusion with thin interface inhomogeneity of low rigidity // Proc. XIV Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2010). – Tbilisi. – 2010. – P. 220–222.

2009

 1. Бутрак І. О. Розв’язання задач розсіяння пружних хвиль сферичним включенням з тонким прошарком методом граничних елементів // Конф. мол. вч. ІППММ ім. ак. Я. С. Підстригача. – Львів, 2009. – С. 49–50.
 2. Жбадинський І., Михаськів В., Станкевич В., Степанюк О. Динамічні напруження у складеному тілі з круговою тріщиною за неідеального контакту його компонент // Сучасні проблеми механіки: тези доповідей Міжн. наук. конф. (Львів, 7–9 грудня 2009 р.). – С. 21.
 3. Кит Г. С., Кунец Я. И., Матус В. В. Взаимодействие тонких упругих включений с упругой средой при импульсных возмущениях композита // Матер. межднар. научн. конф. «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев, 2009. – С. 3–4.
 4. Кіт Г. С., Сушко О. П. Аналітичний та числовий методи розв’язування двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь стосовно задач теплопровідності та термопружності тіл з тріщинами // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 128–130.
 5. Кіт Г. С., Сушко О. П. Моделювання деяких стаціонарних процесів з використанням двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 99–100.
 6. Кіт Г. С., Черняк М. С. Осесиметричний напружений стан півбезмежного тіла з кульовими термічними включеннями // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 131–133.
 7. Кіт Г., Галазюк В. Стаціонарне температурне поле у тілі з теплоізольованим дисковим включенням за існування пелени теплових диполів // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 19–20.
 8. Кунец Я.И., Матус В. В., Рабош Р. В. Моделирование динамичесого взаимодействия тонкого пьезоэлектрического включения с упругой матрицей // Thesis of conf. «Dynamical system modeling and stability investigation». – Kyiv. – 2009. – P. 223–224.
 9. Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Метод нульового поля для рівняння Гельмгольца в кусково-однорідній площині // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 142–143.
 10. Кунець Я., Матус В., Рабош Р. Динамічна концентрація напружень поблизу тонких гострокінцевих пєзоелектричних включень за поздовжнього зсуву композиту // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. – Львів: Фіз.-мех. ін-т ім. В. Г. Карпенка НАН України. – 2009. – С. 295–299.
 11. Рабош Р. В. Асимптотично точні моделі динамічної взаємодії тонкого криволінійного п’єзоелектричного включення з пружною матрицею за поздовжнього зсуву // Конф. мол. вч. ІППММ ім. ак. Я. С. Підстригача. – Львів, 2009. – C. 99–101.
 12. Станкевич В., Жбадинський І. Імпульсна взаємодія дискової тріщини з тонким податливим прошарком у тривимірному пружному тілі // 9-й Міжнар. симпозіум інженерів-механіків у Львові: т. доп. (Львів, 20–22 травня 2009 р.). – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2009. – С. 98–100.
 13. KunetsYa. I., RaboshR. V.Asymptotic solution for a low contrast piezoelectric inclusion under the dynamic antiplane loading // Proc. Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2009). – Lviv. – 2009. – P. 179–181.
 14. Matus V. V., Kunets Ya. I., Porochovs’kyj V. V., Mishchenko V. O. Scattering of longitudinal waves by partially debonded elastic fiber // Proc. XIV Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2009). – L’viv. – 2009. – P. 276–278.

2008

 1. Бурак Я. Й., Кіт Г. С., Кушнір Р. М. Я. С. Підстригач – видатний вчений та організатор науки // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 14–19.
 2. Кит Г. С., Кунец Я. И. Моделирование динамического взаимодействия тонких упругих включений с упругой средой // Матер. ХIV Междн. симп. «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред». – Москва, 2008. – Том 1. – С. 120–121.
 3. Кіт Г. С. Напружений стан тіла при тепловиділенні у двох компланарних дискових областях // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 167–169.
 4. Кіт Г. С., Сушко О. П. Аналітично-чисельний метод розв’язування двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь та його застосування при дослідженні стаціонарних процесів // Тези доп. IV Всеукр. наук. конф. «Нелінійні проблеми аналізу». – Івано-Франківськ, 2008. – С. 44.
 5. Кіт Г., Черняк М. Напружений стан безмежного і півбезмежного тіла з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація) // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 46–49.
 6. Кунець Я., Міщенко В., Пороховський В., Рабош Р. Динамічна вза­є­модія тонкого прямолінійного п’єзоелектричного включення з пруж­ним середовищем за поздовжнього зсуву // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 147–149.
 7. Михаськів В. В., Хай О. М., Грилицький М. Д. Ефективна фазова швидкість Р-хвилі у тривимірному композиті з жорсткими дисковими впорядкованими включеннями // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 154–156.
 8. Осадчук В. А., Банахевич Ю. В., Пороховський В. В. Визначення за­лишкових напружень і оцінка їх впливу на ріст втомних тріщин в зоні кільцевих зварних з’єднань магістральних трубопроводів // Міжнар. наук.-техн. конф. «Міцність та надійність магістральних тру­бопроводів». Київ, 5–7 червня 2008 р. – 2008.
 9. Сушко О. П. Вплив межі тіла на концентрацію напружень в околі плоскої тріщини за дії зсувних зусиль // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 116–118.
 10. ButrakI. O. Dynamic manifestations of deformation in the vicinity of crack along the cylindrical surfaces // Сучасні проблеми ме­ханіки і математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 179–181.
 11. KunetsY., MatusV., MykhaskivV., BostromA., ZhangCh. SH-wave attenuation and dispersion in an elastic composite with debonded fibers of non-classical cross-sections // Modern Problems of Mechanics and Mathematics in 3 Vols: Proc. 2nd Int. Conf. (Lviv, 25-29 May 2008). – L.: IAPMM NASU, 2008. Vol. 1. – P. 52–54. (Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів, 2008. Т. 1. – C. 52–54.)
 12. KunetsYa.I., RaboshR.V.Effective boundary conditions for a thin curved piezoelectric inclusion in elastic medium // Proc. XIII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2008). – Lviv-Tbilisi. – 2008. – P. 172–175.
 13. Matus V.V.,Kunets Ya.I. Null field method of SH-wave scattering by partially debonded elastic inclusion // Proc. XIII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2008). – Lviv-Tbilisi. – 2008. – P. 176–178.
 14. Mykhas’kiv V.V., Sladek J., Sladek V., Stankevych V.Z. SIF of impact loaded penny-shaped crack in elastic bimaterial under sliding contact at interface // Modern Problems of Mechanics and Mathematics in 3 Vols: Proc. 2nd Int. Conf. (Lviv, 25–29 May 2008). – L’viv: IAPMM NASU, 2008. – Vol. 2. – P. 181–183.
 15. Mykhas’kiv V.V., Zhbadynskyi I.Ya., Zhang Ch. BIEM/BEM simulation of dynamic interaction between a sub-interface crack and an interface in 3-D elastic bimaterial // [Електронний ресурс]: Collection of Abstracts of 8th World Congress on Computational Mechanics – 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (B.A. Schrefler and U. Perego, eds.), 30 June – 4 July 2008, Venice, Italy.32 Mb RAM; a780. pdf.

2007

 1. Калиняк І. В. Деякі наближені методи тривимірної апроксимації тріщин і включень у безмежному тілі // Матер. 7 Міжнар. промислової конф. «Ефективність реалізації наукового ресурсного та промислового потенціалу в сучасних умовах» – 12–16 лютого 2007 р. – Славсько, 2007. – С. 290–291.
 2. Калиняк О. І. Числовий алгоритм розрахунку нестаціонарних напружень у тривимірній пружній матриці з жорстким включенням // Матер. 7 Міжнар. промислової конф. «Ефективність реалізації наукового ресурсного та промислового потенціалу в сучасних умовах» – 12–16 лютого 2007 р. – Славсько, 2007. – С. 291–293.
 3. Кіт Г. С. Вплив умов нагрівання кругових тонких включень і тріщин на розподіл температури та напружень в тілі // Тези доп. Міжнар. наук.-техніч. конф. пам’яті академіка В. І. Моссаковського «Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій». – Дніпропетровськ, 2007. – С. 10–13.
 4. Кіт Г. Застосування двовимірних інтегральних рівнянь до розв’язування задач теплопровідності та термопружності тіл з тонкими включеннями і тріщинами // Тези доп. Міжнар. математичної конф. ім. В. Я. Скоробогатька. – Дрогобич, 2007. – С. 128.
 5. Кит Г. С., Кунец Я. И., Матус В. В. Метод нулевого поля в задачах рассеяния импульсов упругими неоднородностями // Тез. докл. VII Межднар. научн. школы-семинара «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев, 2007. – С. 3–4.
 6. Кіт Г., Сушко О., Лозовий Б. Згин балок прямокутного або еліптичного профілю з круговими тріщинами// Тези доп. 8-го Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків у Львові. – Львыв, 2007. – С. 44–45.
 7. Кіт Г., Черняк М. Розподіл напружень біля циліндричних включень і тріщин при нагріві тіла сталою температурою або однорідним тепловим потоком (плоска деформація) // Тези доп. VII українсько-польського наук. симп. «Актуальні задачі механіки неоднорідних структур». – Львів, 2007. – С. 14–15.
 8. Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Нестаціонарна задача розсіяння SH-хвиль тонкою пружною неоднорідністю в пів­просторі // Тези доп. Міжнар. математичної конф. ім. В. Я. Ско­робагатька. – Львів, 2007. – С. 156.
 9. Kunets Ya., Matus V. Scattering of transient SH waves by an elastic thin-walled rigidly supported inclusion // In: Book of Abstracts of International Conference on Modern Analysis and Applications.- Odessa (Ukraine), 2007. – P. 78.
 10. Matus V.V., Kunets Ya.I., Porokhovs’kyj V.V., Mishchenko V.O. Scat­tering of flexural waves by a rigid inclusion in thin plate // Proc. XII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electro­magnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2007). – Lviv-Tbilisi. – 2007. – P. 195–198.
 11. Mykhas’kiv V.V., Khay O.M., Hrylytskyj M.D. Application of Kupradze fundamental solutions in 3-d time-harmonic problems of thin inclusion theory // Тези доп. Міжнар. математичної конф. ім. В. Я. Ско­робагатька. – Львів, 2007. – С. 196.
 12. MykhaskivV. V., KhayO. M., SladekJ., SladekV., ZhangCh. Micromechanical dynamic influence of rigid disk-shaped inclusion on neighboring crack in 3-d elastic matrix // Materials Structure and Micromechanics of Fracture (MSMF-5): Abstract Booklet of the 5th Int. Conf. (Brno, Czech Republic, 27-29 June 2007). – B.: Vitium, 2007. – P. 47.
 13. MykhaskivV. V., ZhbadynskyiI. Ya. Opening and fracture parameters of sub-interface penny-shaped crack of bimaterial under time-harmonic loading // Multi-Phase and Multi-Component Materials under Dynamic Loading: Proceedings of the 10th European Mechanics of Materials Conference (EMMC-10, Kazimierz Dolny, Poland, 11–14 June 2007). – Warsaw: Institute of Fundamental Technological Research PAS, 2007. – P. 195–203.
 14. Mykhas’kiv V., Kit H. Boundary integral eqations (BIES) method in micromechanics of 3-D cracked composites under dynamic loading // Book of abstracts of Internat. Conference Modern Analysis and Applications. – Odessa, 2007. – P. 101.

2006

 1. Жбадинський І. Усталене навантаження тріщини відриву поблизу тонкого податливого прошарку у тривимірному кусково-однорідному тілі // Мат. пробл. мех. неоднор. структур: В 2-х т. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 46–47.
 2. Кіт Г. С. Вплив умов нагрівання еліптичних тріщин на розподіл температури і напружень в тілі // Мат. пробл. мех. неоднор. структур: В 2-х т. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 55–58.
 3. Кит Г. С., Сушко О. П. Термоупругое состояние полупространства с круговой или эллиптической теплоактивной трещиной // Сб. докл. ІV междн. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела». – Донецк, 2006.– С. 82–84.
 4. Кіт Г., Сушко О., Черняк М. Термопружний стан тіла з циліндричними включеннями та тунельною або еліптичною тріщиною// Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: В 2-х т. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 58–60.
 5. Кіт Г. С., Черняк М. С. Двовимірна задача термопружності для безмежного та півбезмежного тіла з циліндричними включеннями і прямолінійними тріщинами // Тез. докл. междн. научн. конф. «Актуальные проблемы прикладной математики и механики». – Харьков, 2006.– С. 67.
 6. Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Концентрація на­пружень поблизу тонкого прямолінійного включення низької жор­с­т­кості в півпросторі у випадку стаціонарної задачі поздовж­ньо­го зсуву // Мат. пробл. мех. неоднор. структур: В 2-х т. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 128–130.
 7. Михаськів В. В., Калиняк О. І. Торцеве падіння нестаціонарної пружної хвилі на жорстке дискове рухоме включення // Мат. пробл. мех. неоднор. структур: В 2-х т. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 77–78.
 8. Михаськів В. В., Калиняк О. І. Числове розв’язування задачі про торцеве падіння нестаціонарної пружної хвилі на жорстке дискове рухоме включення // Мат. пробл. мех. неоднор. структур: В 2-х т. – Львів, 2006. – Т. 2. – С. 77–79.
 9. Kunets Ya.I., Matus V.V., Porochovs’kyj V.V., Mishchenko V.O. Remote definition of mechanical and geometric parameters of thin spatial plane inclusions of low contrast // Proc. XI Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory». – L’viv, 2006. – P. 147–150.
 10. MykhaskivV. V., KhayO. M., ZhangCh. P-wave attenuation in 3D composites with rigid disk-shaped movable inclusions // Mathematical Problems of Mechanics of Non-Homogeneous Structures: Proc. 7th Int. Conf. in 2 Vols. (Lviv, May 2006). – L.: IAPMM NASU, 2006. – Vol. 2. – P. 160–162.

2005

 1. Жбадинський І. Я. Симетрична задача усталеної взаємодії кругових тріщин через поверхню розмежування пружних матеріалів // Конф. мол. учених із сучасних проблем механіки і математики ім. ак. Я.С. Підстригача: тези доп. (Львів, 24–27 травня 2005 р.). – Львів: ІППММ НАН України, 2005. – С. 75–76.
 2. Кит Г. С. Застосування граничних інтегральних рівнянь до розв’язування просторових задач теплопровідності та термопружності тіл з тріщинами // Тези доп. ХІІ Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2005. – С. 89.
 3. Кит Г. С. Методи розв’язування двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь на плоских областях// Тези доп. Міжнар. конф. «Интегральные уравнения и их применение». – Одеса, 2005. – С. 62.
 4. Кит Г. С., Кунец Я. И. Взаимодействие SH-волн с тонкими упругими жестко подкреплёнными включениями // Матер. VI Межднар. научн. школы-семинара «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев, 2005. – С. 3–4.
 5. Кіт Г. С., Сушко О. П. Застосування двовимірних інтегральних рівнянь при розв’язуванні задач термопружності тіл з теплоактивними тріщинами // Тези доп. Міжнар. конф. «Интегральные уравнения и их применение». – Одеса, 2005. – С. 63.
 6. Михаськів В. В., Бутрак І. О. Випромінювання пружних хвиль сфероїдною тріщиною під пульсуючим тиском // Матер. VI Междунар. научной школы-семинара «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев, 2005. – С. 5–6.
 7. Михаськів В. В., Жбадинський І. Я. Динамічна концентрація напружень у біматеріальному тілі з приповерхневими просторовими тріщинами // Деформирование и разрушение матер. с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: матер. 15-й Междунар. науч. шк. им. акад. С.А. Христиановича (Алушта, 19–25 сентября 2005). – С.: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2005. – С. 96–98.
 8. Пороховский В.В., Матус В.В., Мищенко В.А., Кунец Я.И. Ис­сле­до­вание эхо-сигналов от неоднородности в упругом теле с помощью метода нулевого поля // Матер. VI Междунар. науч. школы-семинара «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев, 2005. – С. 30.
 9. Хай О. М. Використання методу граничних інтегральних рівнянь для аналізу розсіяного поля в безмежному тілі внаслідок дифракції на жорсткому включенні плоских гармонічних хвиль // Тез. докл. Междунар. конф. «Интегральные уравнения и их применения». – Одесса, 2005. – С. 151.
 10. Хай О. М., Грилицкий Н. Д. Взаимодействие упругих волн с жестким плоским эллиптическим включением // Матер. VI Междунар. научной школы-семинара «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Николаев, 2005. – С. 10–12.
 11. Kit H., Sushko O.The distribution of thermal stresses in a semi-infinite solid containing a thermally active crack // Materialy III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materialow i Konstrukcji. – 2005. – P. 141–144.

2004

 1. Бутрак І. О. Аналіз тривимірного дальнього хвильового поля під час дифракції гармонічної хвилі на тріщині нормального відриву // Матер. конф. мол. вч. з сучасних пробл механіки і математики ім. ак. Я.С. Підстригача. – Львів, 2004. – С. 38–39.
 2. Кіт Г. С., Калиняк І. В., Сушко О. П. Чисельно-аналітичний метод розв’язування двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь // Тези доп. Міжнар. конф. «Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики». – Львів, 2004. – С. 30–31.
 3. Кіт Г. Методи розв’язування двовимірних сингулярних інтегральних рівнянь // Тези доп. Міжнар. математ. конф. ім. В. Я. Скоробогатька. – Львів, 2004. – С. 94.
 4. Кіт Г., Міщенко В., Хай О. Регуляризація граничних інтегральних рівнянь з особливістю потенціалу Гельмгольца, визначених в еліптичній області // Тези доп. Міжнар. математ. конф. ім. В. Я. Скоробогатька. – Львів, 2004. – С. 95.
 5. Кіт Г. С., Сушко О. П. Термопружний стан вільного та гладко закріпленого півпростору з теплоактивною тріщиною // Тези доп. Всеукр. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки (до 80-річчя Д. В. Гриліцького)». – Львів, 2004. – С. 23–24.
 6. Кунець Я., Матус В., Міщенко В., Пороховський В. Стаціонарна кра­­йова задача поздовжнього зсуву в напівобмеженій області з тонкою неоднорідністю // Дрогобич, 2004. – С. 113.
 7. Кунець Я., Матус В., Пороховський В. Динамічна концентрація напружень навколо тонкостінного включення в півплощині // Тези доп. Всеукраїнської наукової конф. «Сучасні проблеми меха­ніки» (до 80-річчя Д.В. Гриліцького). – Львів. – 2004. – С. 58–59.
 8. Осадчук В., Драгілєв А., Банахевич Ю., Пороховський В. Діагносту­­ван­ня напруженого стану магістральних трубопроводів в околі сти­кових зварних з’єднань розрахунково-експериментальним мето­дом // Матер. ІІI Міжнар. конф.: Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. – Львів, 2004. – С. 439–444.
 9. Пороховський В., Кунець Я., Матус В. Напружений стан тіла поб­ли­зу гострих вершин тріщиноподібних та тонкостінних пружних жорст­ких включень // Матер. ІІI Міжнар. конф.: Механіка руй­ну­вання матеріалів і міцність конструкцій. – Львів, 2004. – С. 237–242.
 10. KunetsYa. I., MatusV. V., PorokhovskyjV. V., MishchenkoV. O. Remote determination of mechanical parameters of thin tunnel elastic in­clu­sions // Proc. IX Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory». – L’viv, 2004. – P. 143–146.

2003

 1. Емец В. Ф., Кунец Я. И. Модель упругого взаимодействия тонкого жестко подкрепленного включения с матрицей // Thesis of conf. «Dynamical system modeling and stability investigation». – Kyiv. – 2003. – P. 170.
 2. Журавчак Л. М., Михаськів В. В., Фітель Г. В. Розв’язування квазістатичної задачі термопружності для многокутника з отвором методами граничних та приграничних елементів // Сучасні пробл. прикл. математики та інформатики: Матер. Всеукр. наук. конф. (Львів, 23–25 вересня 2003). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 58.
 3. Кіт Г., Мартиняк Р. Термомеханічна поведінка структур з теплопровідними тріщинами // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2003. – С. 243–246.
 4. Кіт Г. С. Методи розв’язування двовимірних сингулярних інтег­ральних рівнянь, заданих в однозв’язних плоских областях // Тези доп. ІІІ Всеукр. наук. конф. «Нелінійні проблеми аналізу». – Івано-Франківськ, 2003. – С. 47.
 5. Кіт Г. С., Михаськів В. В., Кунець Я. І. Поведінка тонкого податливого включення в імпульсному хвильовому полі напружень // Матер. V міжнар. наук. школи-семінару «Импульсные процессы в механике сплошных сред». – Миколаїв, 2003. – С. 53–55.
 6. Кіт Г., Монастирський Б., Мартиняк Р. Термопружний контакт тіл за наявності між поверхневого просвіту з урахуванням контактного термоопору // Тези доп. П'ятого українсько-польського наук. симпоз. «Актуальні задачі механіки неоднорідних структур». – Львів–Луцьк, 2003. – С. 13–14.
 7. Кіт Г., Сушко О. Термопружний стан півбезмежного тіла з кульовим вклю­ченням і тріщинами // Тези доп. 6-го Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків. – Львів, 2003. – С. 6.
 8. Кіт Г., Сушко О. Термопружний стан півбезмежного тіла з теплоактивною тріщиною // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – Львів, 2003. – С. 272–274.
 9. Кунець Я. І., Матус В. В., Міщенко В. О. Явище пограничного шару поблизу гострої вершини включення малої жорсткості // Тези доп. VІ Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків. – Львів. – 2003. – C. 53–54.
 10. Кунець Я., Матус В, Пороховський В. Концентрація напружень в півплощині з отвором при імпульсних навантаженнях // Мат. проблеми мех. неоднор. структур. – Львів, 2003. – С. 358–361.
 11. Михаськів В. В., Міщенко В. О., Бутрак І. О. Тривимірна задача дифракції плоскої гармонічної хвилі на просторовій тріщині // Мат. проблеми мех. неоднор. структур. – Львів, 2003. – С. 331–333.
 12. Михаськів В. В., Степанюк О. І., Жбадинський І. Я. Ефекти від усталеного навантаження пружного біматеріального тіла з тріщинами // Акустичний симпозіум «Консонанс-2003»: Зб. праць (Київ, 1–3 жовтня 2003). – К.: Ін-т гідромеханіки НАН України, 2003. – С. 136-141.
 13. Мі­щенко В. О., Пороховський A. В., Матус В. В. Випромі­ню­ван­ня імпульсів пружних хвиль отвором в півплощині // Импульсные процессы в механике сплошных сред: Матер. V Межд. научной школы-семинара (август 2003). – Николаев: Атолл, 2003. – С. 18–19.
 14. Emets V. F., Kunets Ya. I. Effective boundary condition for a thin curved layer imbedded in a homogeneous medium // Proc. VIII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2003). – Lviv. – 2003. – P. 215–218.
 15. Mishchenko V. O., Porokhovsky V. V., Matus V. V. Elastodynamic stress in half–space resulting from a pressurized buried nonspherical cavity // Proc. VIII Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory». – L’viv, 2003. – P. 199–201.

2002

 1. Михаськів В.В., Бутрак І.О. Вплив кривини поверхні просторової тріщини на динамічну концентрацію напружень в її околі // Пробл. матем. моделювання сучасних технологій // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. (Хмельницький, жовтень 2002). – Х.: ХІІТ. – С. 89.
 2. Kunets Ya. I., Matus V. V., Porokhovsky V. V. Dynamic stress con­cent­ration in the vicinty of arbitrary–form hole in half-space // Proc. VII Int. Seminar / Workshop «Direct and inverse problems of elect­ro­magnetic and acoustic wave theory». – Lviv, 2002. – P. 154–157.

2001

 1. Кіт Г. С., Михаськів В. В., Степанюк О. І. Усталені за часом коливання тривимірного біматеріального тіла з тріщиною // Матер. V Міжнар. наук. школи-семінару «Импульс­ные процессы в механике сплошных сред». – Миколаїв, 2001. – С. 4–5.
 2. Кіт Г. С., Сушко О. П. Дослідження взаємодії поверхневої та внутрішньої тріщин у півпросторі // Тези доп. 5?го Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків у Львові. – Львів, 2001. – С. 41.
 3. Кунець Я. І., Матус В. В., Міщенко В. О. Метод нульового поля в просторових задачах розсіяння на многовидах з краєм // Тези доп. Міжнар. наукової конференції «Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь». – К. – 2001. – C. 80.
 4. Кунець Я. І., Міщенко В. О. Взаємодія тонкостінного пружного жорстко підкріпленого включення з матрицею // Тези доп. V Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків. – Львів, 2001. – C. 43.
 5. Михаськів В. В., Хай О. М. Концентрація напружень у безмежному тілі біля абсолютно жорсткого включення в полі падаючої пружної хвилі // 5-й Міжн. симпозіум українських інженерів-механіків: тези доп. (Львів, травень 2001). – Л.: НУ «Львівська політехніка», 2001. – С. 41–42.
 6. Осадчук В., Палаш Р., Пороховський В. Розподіл залишкових напру­жень у зварних стикових з’єднаннях високоміцних сталей // Тези доп. V Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків. – Львів, 2001. – C. 7.
 7. Emets V. F., Kunets Ya. I. Effective boundary condition for a thin unbounded inhomogeneity // Proc. of X International conference on system modelling control. – Vol. 1. – Zakopane (Poland). – 2001. – P. 171–175.
 8. Kit H. S., Martynyak R. M. Contact phenomena in structures with filled defects under thermomechanical loading // Book of Abstracts of The Fourth Polish – Ukrainian con­ference «Current Problems of Mechanics of Nonho­mo­geneous Media». – Lodz, 2001. – P. 31.
 9. Kunets Ya. I., Matus V. V., Mischenko V. O., Porochovsky V. V. Dif­frac­tion of elastic waves from a 2d thin elastic inclusion: null field ap­proach // Proc. VI Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse prob­lems of electromagnetic and acoustic wave theory». – L’viv, 2001. – P. 166–169.

2000

 1. Кіт Г. С., Мар­тиняк Р. МТермомеханічна поведінка міжфазних дефектів за наяв­нос­ті заповнювача і контакту берегів // Тези доп. І наук. семінару «Су­час­ні проб­леми інженерної механіки». – Луцьк, 2000. – С. 4.
 2. Кіт Г. С., Мартиняк Р. М., Нагалка С. П. Математичне моделювання термопружної поведінки біма­теріалу з закритою міжфазною тріщиною // Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Диференціальні та інтегральні рівняння». – Одеса, 2000. – С. 129 – 130.
 3. Кіт Г. С., Монастирський Б. Є. Про одну осесиметричну модель недосконалого теплового контакту тіл та її застосування до обчислення контактного термоопору // Мат. пробл. мех. неоднор. структур. – С. 98–101.
 4. Кіт Г. С. Термомеханіка тіл з тріщинами при тепловому контакті їх берегів // Зб. доп. V міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». – Львів, 2000. – С. 11–15.
 5. Кунець Я. І., Міщенко В. О., Грилицький М. Д. Динамічна задача для тонкого пружного відшарованого включення в умовах антиплоского зсуву // Мат. пробл. мех. неоднорідних структур. Т. 2. – Львів, 2000. – C. 173–176.
 6. Михаськів В. В., Аліабаді Ф. Тривимірний граничноелементний аналіз реакції взаємодіючих еліптичних тріщин на імпульсне навантаження // Механіка неоднорідних структур: збірник праць в 2-х т. (під ред. Кіта Г.С.). – Л.: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2000. – Т. 2. – С. 39–42.
 7. Осадчук В. А., Назар І. Б., Пороховський В. В. Розподіл залишкових напру­жень у зварних стикових з’єднаннях високоміцних сталей // Матер. ІV Міжнар. симп.: Меха­ніка і фізика руй­нування будівельних ма­теріалів та конструк­цій. – Тернопіль, 2000.
 8. Піддубняк О., Пороховський В., Матус В. Динамічна концентрація напружень поблизу порожнини неканонічної форми в пружному півпросторі // Мат. пробл. мех. неоднор. структур: В 2-х т. – Львів, 2000. – Т. 2. – С. 158–161.
 9. Mykhas’kiv V. V., Stasyuk B. M. Inertial effects of the stress concentration due to dynamic crack interaction in 3-D elastic solids // 4th EUROMECH Solid Mechanics Conference: Book of Abstracts II (Metz, France, 26-30 June 2000). – M.: University of Metz. – P. 440.
 10. Mykhas’kiv V. V., Stepanyuk O. I. Symmetric dynamic problem for an infinite bimaterial solid with an embedded crack // Boundary Element Methods for Soil-Structure Interaction: Abstracts of EUROMECH Colloquium 414 (Catania, Italy, 21-23 June 2000). – C.: University of Catania. – 2000. – P. 41–42.