Кіт Григорій Семенович

(05.03.1930, с. Миколаїв Львiвської області)

Григорій Кіт
Фахівець у галузi математичних проблем механіки деформівного твердого тіла, математичного моделювання фізико-механічних процесів і контактних явищ в тілах з тріщинами і включеннями.

Доктор фізико-математичних наук (1980), професор (1988), член-кореспондент НАНУ (1990), дійсний член Наукового Товариства Шевченка (1992). Закінчив Львiвський державний університет (1953). Працював у Фiзико-механічному iнститутi АН УРСР (1956—1972); від 1973 — в Iнститутi прикладних проблем механiки i математики НАНУ: 1978—1990рр. — заступник директора з наукової роботи, 1990—2003рр. — директор, з 2003р. – радник при дирекції, водночас від 1980 по 2010 рік — завідувач вiддiлу математичних методів механіки руйнування та контактних явищ; 1988—2000рр. — професор кафедри математичного моделювання Львівського університету; головний редактор журналу "Математичні методи та фізико-механічні поля" (з 1990), наукового збірника "Прикладні проблеми механіки і математики" (з 2003).
Одним з важливих досягнень в науковій діяльності Г.С. Кіта є розробка математичних основ теорії теплопровідності та термопружності пружних середовищ з тріщинами та тонкостінними включеннями з використанням і розвитком методів потенціалів та зведенні відповідних задач до інтегральних або інтегро-диференціальних рівнянь і розробка методів розв’язування таких рівнянь. Це дозволило йому розробити оригінальний, ефективний метод дослідження термопружної поведінки тіл з просторовими тріщинами при статичних і динамічних навантаженнях, формулювати і розв’язувати відповідні тривимірні крайові задачі теорії тріщин.
Г.С. Кіт започаткував новий напрям контактної механіки – дослідження термомеханічної поведінки кусково-однорідних структур, наділених геометричними недосконалостями границь, поверхневими неоднорідностями і міжфазними дефектами. Ним знайдено розв’язки ряду нових контактних задач теорії пружності та термопружності для півпросторів з виїмками з урахуванням зміни ділянок міжконтактних зазорів при навантаженні.
Отримані Г.С. Кітом та очолюваною ним науковою школою фундаментальні результати з математичного моделювання та дослідження напружено-деформованого стану тіл із тріщинами і тонкими включеннями, а також з математичних основ контактно-поверхневих явиш в структурах з геометричними недосконалостями границь, поверхневими неоднорідностями і міжфазними дефектами одержали широке визнання науковців як в Україні, так і за її межами.
Г.С. Кіту присуджено дві премiї Національної академії наук України: iмені О. М. Динника за цикл робіт “Задачі теорії пружності та термопружності для тіл з тріщинами та включеннями”(1987) та імені М. О. Лаврентьєва за цикл робіт “Створення математичних моделей і теоретичні дослідження динамічних процесів у механічних системах” (2003).
Він - автор понад 250 наукових праць, серед яких 4 монографії, зокрема:

  1. Кит Г. С., Кривцун М. Г. Плоские задачи термоупругости тел с трещинами. – Киев: Наук. думка, 1983. – 280 с.
  2. Кит Г. С., Хай М. В. Метод потенциалов в трехмерных задачах термоупругости тел с трещинами. – К: Наук. думка, 1989. – 288 с.
  3. Кит Г. С., Побережный О. В. Нестационарные процессы в телах с дефектами типа трещин. – К: Наук. думка, 1992. – 216 с.
  4. Kit H. S., Kunets Ya. I., Yemets V. F. Elastodynamic Scattering from a Thin-walled Inclusion of low rigidity / // Internat. Journal of Engng. Science. – 1999. – 37. – P. 331–345.
  5. Кіт Г. С. Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині) // Мат. методи та фіз. - мех. поля. – 2008. – 51, № 4. – С. 120 – 128.
  6.  Кіт Г. С., Сушко О. П. Осесиметричні задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплоактивним або теплоізольованим включенням (тріщиною) // Мат. методи та фіз. - мех. поля. - 2010. – 53, №1. – С. 58 -70.
  7.  Кіт Г. С., Черняк М. С. Напружений стан тіл з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація)// Фіз. – хім. мех. матеріалів. – 2010. – 46, № 3. – С. 30 – 37.

Г.С. Кіт постійно турбується про підготовку наукових кадрів. Серед його учнів 11 кандидатів та 6 докторів наук. Впродовж багатьох років був головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, професором кафедри математичного моделювання Львівського національного університету ім.Івана Франка.
Проводить значну науково-організаційну та громадську роботу: є членом секції математики і механіки Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, головою наукової комісії Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, членом Національного комітету з теоретичної і прикладної механіки.
Активна наукова та громадська діяльність вченого відзначена урядовими нагородами та відзнаками НАН України: орден "Знак пошани" (1981), Почесна грамота Верховної Ради України (2003), відзнаки НАН України "За наукові досягнення" (2008) та за підготовку наукової зміни" (2010).
Література:

  1. Кіт Г. С. До 70-річчя з дня народження // Вісник НАНУ. – 2000. – № 3;
  2. 80-річчя члена-кореспондента НАН України Г.С.Кіта // Вісник НАНУ. – 2010. – № 3;
  3. Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН України Григорія Семеновича Кіта (до 80-річчя від дня народження) // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – № 1.
Дані станом на 11.2010