Коляно Юрій Михайлович (24.09.1936 – 19.10.1990)

Коляно Юрій Михайлович народився 24 вересня 1936 р. в с. Трительники Чорноострівського (тоді Волочиського) району Хмельницької області.

Відомий український вчений в галузі термомеханіки, узагальненої та технологічної термоме-ханіки, механіки неоднорідних структур. Кандидат фізико-математичних наук з 1964 р., доктор технічних наук з 1972 р., з 1976 р. – професор, Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, присудженої у 1982 р. Коляну Ю.М. та ін. за роботу „Механіко-математичне обгрунтування, розро-бка і впровадження високоефективних технологій виготовлення електронно-променевих приладів” та Премії ім. М.М. Крилова АН УРСР в галузі математики, математичної фізики і теоретичної кібернетики присудженої у 1978 р. Підстригачу Я.С., Коляно Ю.М. за цикл робіт „Математичні основи термомеханіки”.

Закінчив Львівський державний (національний) університет ім.Ів.Франка (1959 р.) і аспіранту-ру при Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка АН УРСР (1964 р.).

Трудову та наукову діяльність розпочав інженер конструктором Науково-дослідного інституту тяжкого машинобудування Уралмашзаводу (1959-1961 рр.), з 1961 по 1972 рр. – аспірант, молод-ший, старший науковий співробітник ФМІ ім. Г.В. Карпенка АН УРСР. У 1973 році створив в Ін-ституті прикладних проблем механіки і математики АН України відділ термомеханіки, який очолю-вав до кінця свого життя.

Наукова спадщина професора Коляна Ю.М. нараховує біля 300 наукових статей та 7 моногра-фій, зокрема: Подстригач Я.С., Коляно Ю.М. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках. – Киев: Наук. думка, 1972. – 308с.; Подстригач Я.С., Коляно Ю.М. Обобщен-ная термомеханика. – Киев: Наук. думка, 1976. – 310с.; Подстригач Я.С., Коляно Ю.М., Громовык В.И., Лозбень В.А. Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – Киев: Наук. думка, 1977. –158с.; Подстригач Я.С., Коляно Ю.М., Семерак М.М Температурные поля и напряжения в элементах электровакуумных приборов. – Киев: Наук. думка, 1981. – 342с.; Коляно Ю.М., Кулык А.Н. Температурные напряжения от обьёмных источников. – Киев: Наук. думка, 1983. – 288с.; Подстригач Я.С., Ломакин В.А, Коляно Ю.М. Термоупругость тел неоднородной структуры. – М.: Наука, 1984. – 378с.; Коляно Ю.М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела. – Киев: Наук. думка, 1992. – 280с., в яких висвітлюються та розвиваються започатковані ним підходи до розв’язання найактуальніших фундаментальних та прикладних проблем механіки деформівного твердого тіла. Він Співавтор низки винаходів, що стосуються виготовлення електронно-променевих приладів та термообробки технологічного оснащення, зокрема: „Токоподвод електровакуумного прибора” АС 1980, (Подстригач Я.С., Семерак М.М.); „Рамо-масочний узел цветной электронно-лучевой трубки” АС № 1382293, 15.07.1987, (Подстригач Я.С., Ващенюк Н.Н., Малкиель Б.С. и др.); „Способ изготовления электронно-масочний узел цветной электронно-лучевой трубки” АС № 1480656, 15.01.1989, (Подстригач Я.С., Ващенюк Н.Н., Малкиель Б.С. и др.); „Способ упрочнения рабочих кромок деталей технологической оснастки” АС № 1420956, 01.05.1988, (Рудичев В.Т., Картавцев В.С. и др.).

Професор Коляно Ю.М. був ініціатором проведення в 1976, 1978, 1981 роках наукових конфе-ренцій по комплексній науково-технічній програмі "Якість електронно-променевих приладів" і по праву вважається, разом з академіком Я.С.Підстригачем, фундатором вже традиційної Міжнародної наукової конференції "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур".

Поряд з науковою роботою професор Коляно Ю.М. багато сил і енергії від¬давав педагогічній ді-яльності. На протязі низки років він читав лекції студентам Львівського державного університету ім. Івана Франка та Львівського політех¬нічного інституту. Його ідеї продовжують і розвивають по-над 30 вихованих ним кандидатів і докторів наук, зокрема, докторами наук стали його учні Малкі-ель Б.С., Семерак Ф.В., Семерак М.М., Кушнір Р.М., Попович В.С. і Процюк Б.В.

Коротким, але яскравим було життя прекрасного вченого, організатора науки і громадського діяча, педагога, простої, доброї, чуйної, справедливої, доброзичливої і щирої людини, яка любила людей і вміла привернути їх до себе – Юрія Михайловича Коляна.