Попович Василь Степанович

(Popovych Vasyl' Stepanovych)

Доктор технічних наук (2006 р.), професор (2008 р.), член Наукового товариства імені Шевченка (1992 р.), провідний науковий співробітник відділу термомеханіки та заступник директора з наукової роботи Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

З серпня 1973 р. починає працювати у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики АН України (нині Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (ІППММ НАН України)) на посаді інженера у науковій групі доктора технічних наук Ю.М. Коляна, на базі якої в жовтні 1973 р. був утворений відділ термомеханіки. В ІППММ НАН України пройшло наукове та науково-організаційне зростання В.С. Поповича до провідного науковця, заступника директора Обчислювального центру Інституту з наукової роботи (1986–1999 рр.) та заступника директора Інституту з наукової роботи (з лютого 2003 р.).

Біографічні відомості:

Наукові ступені та вчені звання:

У доробку В.С. Поповича близько 130 наукових праць, 2 авторські свідоцтва на винаходи та 7 навчально-методичних посібників. Результати його ґрунтовних наукових досліджень неодноразово доповідалися на престижних вітчизняних і міжнародних симпозіумах і конференціях, серед яких всесвітні конгреси з температурних напружень (м. Блексбург, США, 2003 р.; м. Відень, Австрія, 2005 р.; м. Тайпей, Тайвань, 2007 р.).

Вибрані публікації доктора технічних наук, професора В.С. Поповича

Монографія

Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Під заг. ред. Я.Й. Бурака, Р.М. Кушніра. Т. 3: Термопружність термочутливих тіл / Р.М. Кушнір, В.С. Попович. – Львів: СПОЛОМ, 2009. – 409 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Васильків І.М., Максимук О.В., Попович В.С., Стащук М.Г. Математика для економістів : Лінійна алгебра. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 160 с.
 2. Попович В.С., Гачкевич О.Р., Гачкевич М.Г., Тріщ Б.М., Чорний Б.І. Практикум з вищої математики. Аналітична геометрія та лінійна алгебра : навчальний посібник. – Львів: Растр-7, 2008. – 280 с.
 3. Васильків І.М., Верба І.І., Гануліч В.К., Максимук О.В., Махніцький Р.М., Попович В.С., Стащук М.Г., Шкулка С.К. Типові тестові завдання з математики для вступників.– Львів : Львівська державна фінансова академія, 2007. – 168 с.
 4. Попович В.С., Васильків І.М., Максимук О.В. Лінійна алгебра : навч.-метод. посібник. – Львів : Львів. держ. фінанс. акад., 2004. – 102 с.
 5. Попович В.С., Васильків І.М., Максимук О.В., Верба І.І., Мищишин О.Я. Програма та практикум для абітурієнтів з курсу «Математика». – Львів : Львів. держ. фінанс.-економ. ін-т, 2003. – 52 с.
 6. Попович В.С., Стащук М.Г. Збірник задач з вищої математики. – Львів : Львів. держ. фінанс.-економ. ін-т, 2002. – 109 с.
 7. Попович В.С., Шкулка С.К. Математика для економістів (методичні вказівки). – Львів: Львів. держ. фінанс.-економ. ін-т, 2000. – 44 с.

Авторські свідоцтва

 1. Рамо-масочний вузол кольорової електронно-променевої трубки : Авторське свідоцтво «1382293», 15.07.1987 / Я.С. Підстригач, Н.Н. Ващенюк, Б.С. Малкиель. Ю.М. Коляно, В.С. Попович, Є.Г. Грицько и др.
 2. Спосіб виготовлення екрано-масочного вузла кольорової електронно-променевої трубки : Авторське свідоцтво «1480656», 15.01.1989 / Ю.М. Коляно, Я.С. Підстригач, Н.Н. Ващенюк, Б.С. Малкиель, В.С. Попович, Е.Г. Грицько, Б.С. Лисак, Т.И. Полищук, Б.Н. Федай і ін.

Деякі з фахових публікацій

 1. Коляно Ю.М., Попович В.С. Нестационарное температурное поле в состыкованных пластинках // Физика и химия обработки материалов. – 1975. – № 5. – С. 16–23.
 2. Коляно Ю.М., Попович В.С. Термопружність багатошарових тіл // Докл. АН УРСР. Сер. А. – 1975. – № 12. – С. 1109–1114.
 3. Попович В. С. Неидеальный термомеханический контакт разнородных пластинок // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1976. – Вып. 3. – С. 72–76.
 4. Коляно Ю.М., Попович В.С. Об одном эффективном методе решения задач термоупругости для кусочно-однородных тел, нагреваемых внешней средой // Физ.-хим. механика материалов. – 1976. – № 2. – С. 108–112.
 5. Коляно Ю.М., Попович В.С. Уравнения термоупругости неоднородных и кусочно-однородных пластин // Мат. методы в термомеханике: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1978. – С. 50–63.
 6. Попович В.С. Двухмерные напряжения в кусочно-однородных бесконечной пластине и пространстве, обусловленные плоским источником тепла // Термомеханические процессы в кусочно-однородных элементах конструкций: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1978. – С. 50–65.
 7. Попович В.С., Наталюк И.И. Температурные напряжения в тонкой пластинке, нагреваемой периодической системой источников тепла // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1985. – Вып. 21. – С. 49–54.
 8. Коляно Ю.М., Попович В.С. О построении уравнений теплопроводности и термоупругости с разрывными и сингулярными коэффициентами для тел одномерной неоднородности // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1985. – Вып. 22. – С. 95–99.
 9. Попович В.С. Уравнения термоупругости армированных пластинами изотропных тел // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1986. – Вып. 24. – С. 61–63.
 10. Попович В.С. О решении нестационарных задач теплопроводности термочувствительных тел, нагреваемых путем конвективного теплообмена // Инж.-физ. журн. – 1987. – 53, № 4. – С. 675–676.
 11. Попович В.С. О решении задач теплопроводности термочувствительных тел, нагреваемых путем конвективного теплообмена // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1988. – Вып. 28. – С. 83–86.

  Те саме: Popovych V.S. On the solution of heat conduction for thermo-sensitive bodies, heated by convective heat exchange // J. Sov. Math. – 1993. – 63, No. 1. – P. 94–97.

 12. Попович В.С. О решении стационарных задач теплопроводности контактирующих термочувствительных тел // Мат. методы и физ.-мех. поля.– 1989. – Вып. 29. – С. 51–55.

  Те саме: Popovych V.S. On the solution of stationary problem for the thermal conductivity of heat-sensitive bodies in contact // J. Sov. Math. – 1993. – 65, No. 4. – P. 1762–1766.

 13. Попович В.С. Моделирование тепловых полей в тонких термочувствительных пластинках // Моделирование и оптимизация сложных механических систем: Сб. науч. трудов Ин-та кибернетики. – Киев, 1991. – С. 70–75.
 14. Попович В.С., Гарматій Г.Ю. Аналітико-чисельні методи побудови розв’язків задач теплопровідності термочутливих тіл при конвективному теплообміні. – Львів, 1993. – 67 с. – (Препр. АН України. Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача; № 13-93.
 15. Попович В. С., Гарматій Г. Ю. Нестаціонарна задача теплопровідності для термочутливого простору зі сферичною порожниною // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1994. – Вып. 37. – С. 100–104.

  Те саме: Popovych V.S., Garmatiy G.Yu. The nonstationary heat-control problem for a heat-sensitive space with a spherical cavity // J. Math. Sci. – 1996. – 79, No. 6. – P. 1478–1482.

 16. Попович В.С., Федай Б.Н. Осесимметричная задача термоупругости многослойной термочувствительной трубы // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1996. – 39, № 1. – С. 97–103.

  Те саме: Popovych V.S., Feday B.N. The axisymmetric problem of thermoelasticity of a multilayer thermosensitive tube // J. Math. Sci. – 1997. – 86, No. 2. – P. 2605– 2610.

 17. Попович В.С. Побудова розв’язків задач термопружності термочутливих тіл простої геометрії при наявності конвективно-променевого теплообміну // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр. – Київ: Ин-т математики НАН Украины. – 1996. – С. 298.
 18. Попович В.С., Махоркін І.М. Про розв’язування задач теплопровідності термочутливих тіл // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1997. – 40, № 1. – С. 36–44.
 19. Попович В.С., Гарматій Г.Ю. Розв’язування нестаціонарних задач теплопровідності для термочутливих тіл при конвективному теплообміні // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1997. – 40, № 2. – С. 148–152.

  Те саме: Popovych V.S., Garmatiy G.Yu. Solution of nonstationary heat-conduction problems for thermosensitive bodies under convective heat exchange // J. Math. Sci. – 1998. – 90, No. 2. – P. 2037–2040.

 20. Попович В.С. Побудова розв’язків задач термопружності термочутливих тіл при конвективно-променевому теплообміні // Доп. НАН України. – 1997. – № 11. – С. 69–73.
 21. Попович В.С., Гарматій Г.Ю., Іванків К.С. Нестаціонарна задача теплопровідності термочутливого циліндра з тонким покриттям // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1997. – Вип. 45. – С. 83–88.
 22. Попович В.С., Іванків К.С., Гарматій Г.Ю. Осесиметрична квазістатична задача термопружності термочутливого циліндра з тонким покриттям // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1997. – Вип. 45. – С. 89–96.
 23. Попович В.С., Гарматій Г.Ю. Розв’язання нелінійних задач теплопровідності термочутливих тіл методом поетапної лінеаризації // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип.57. – С. 137–141.
 24. Кушнір Р.М., Попович В.С., Гарматій Г.Ю. Аналітично-чисельне розв’язування контактних задач термопружності для термочутливих тіл // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – 37, № 6. – С. 39–44.

  Те саме: Kushnir R.M., Popovych V.S., Harmatiy H.Yu. Analytic-numerical solution of contact problems of thermoelasticity for thermal sensitive bodies // Mater. Sci. – 2001. – 37, No. 6. – Р. 893–901.

 25. Гарматій Г.Ю., Кутнів М., Попович В.С. Числове розв’язування нестаціонарних задач теплопровідності термочутливих тіл при конвективному теплообміні // Машинознавство. – 2002. – № 1(55). – С. 21–25.
 26. Попович В.С., Іванків К.С. Нелінійна задача теплопровідності для кулі з теплообміном // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Прикл. математика та інформатика. – 2002. – Вип.5. – С. 136–144.
 27. Попович В.С., Вовк О.М. Методика розв’язування задачі кондуктивно-променевого теплообміну між циліндричною та -кутною призматичною оболонками // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 1. – С. 158–168.
 28. Калиняк Б.М., Попович В.С. Напружений стан термочутливого циліндра в умовах асимптотичного теплового режиму // Машинознавство. – 2004. – №4(82). – С. 3–9.
 29. Калиняк Б.М., Попович В.С. Напружений стан багатошарового термочутливого циліндра за умов асимптотичного теплового режиму // Машинознавство. – 2004. – №6(82). – С. 1–10.
 30. П’янило Я.Д., Попович В.С., П’янило А.Я. Ітераційна схема розв’язування нелінійних крайових задач типу нестаціонарної теплопровідності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 2. – С. 163–167.
 31. Попович В.С. Аналітико-числовий розв’язок задачі теплопровідності термочутливої стінки за умов конвективного теплообміну // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 3. – С. 199–204.
 32. Попович В.С., Вовк О.М., Гарматій Г.Ю. Термопружний стан термочутливого шару при конвективно-променевому нагріванні // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2004. – Вип. 2. – С. 171–177.
 33. Попович В.С., Сулим Г.Т. Центрально-симетрична квазістатична задача термопружності термочутливого тіла // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2004. – 40, № 3. – С. 62–68.

  Те саме: Popovych V.S., Sulym G.T. Centrally-symmetric quasi-static thermoelastisity problem for thermosensitive body // Mater. Sci. – 2004. – 40, No. 3. – P. 365–375.

 34. Попович В.С., Токовий Ю.В. Побудова розв’язку плоскої задачі термопружності для термочутливої смуги // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 4. – С. 172–179.
 35. Попович В.С., Гарматій Г.Ю. Напружено-деформований стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективного теплообміну з довкіллям // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, № 1. – С. 146–154.
 36. Попович В.С., Калиняк Б.М. Термонапружений стан термочутливого циліндра при конвективному нагріванні // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, № 2. – С. 126–136.
 37. Попович В.С., Вовк О.М., Гарматій Г.Ю. Термопружний стан термочутливої кулі за умов складного теплообміну з оточуючим середовищем // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2005. – Вип. 3. – С. 99–106.
 38. Попович В.С., Горечко Н.О. Температурне поле термочутливого півпростору від нагрівання миттєвим лінійним джерелом тепла // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – 49, № 4. – С. 183–188.
 39. Попович В.С., Горечко Н.О. До визначення температурних напружень в термочутливих елементах конструкцій, які моделюють тілами обертання // Машинознавство. – 2006. – № 7. – С. 18–22.
 40. Попович В.С., Гарматій Г.Ю., Вовк О.М. Термопружний стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективно-променевого теплообміну з довкіллям // Фіз.- хім. механіка матеріалів. – 2006. – 42, № 6. – С. 39–48.
 41. Попович В., Гарматій Г., Вовк О. Термопружний стан термочутливої тонкої пластини за умов нагрівання джерелом тепла та теплообміну з оточуючим середовищем // Машинознавство. – 2007. – № 7. – С. 21–25.
 42. Ричагівський А.В., Попович В.С. Співвідношення між зусиллями й переміщеннями на границі півплощини для плоскої задачі пружності й термопружності // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 4. – С. 165–172.
 43. Кушнір Р.М., Попович В.С. Термопружність термочутливих тіл простої форми за складного теплообміну // Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. Механіка. – Київ: Наук. думка, 2007. – С. 131–142.
 44. Попович В.С. Метод поетапної лінеаризації розв’язування двовимірних стаціонарних задач теплопровідності термочутливих тіл // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2007. – Вип. 5. – С. 149–155.
 45. Попович В., Гарматій Г., Кушнір Р. Термопружний стан безмежного кругового термочутливого циліндра за умови конвективно-променевого теплообміну з довкіллям // Вісн. Донецьк. ун-ту. Сер. А. Природничі науки. – 2008. – Вип. 1 – С. 113–120.
 46. Popovych V.S., Kushnir R.M.,Vovk O.M. The thermoelastic state of a thermosensitive sphere and space with a spherical cavity subject to complex heat exchange // J. Engng Math. – 2008. – 61, No 2–4. – P. 357–369.
 47. Гарматій Г.Ю., Попович В.С. Термопружний стан безмежного термочутливого тіла з циліндричною порожниною за умови конвективного теплообміну // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – Т. 52, № 3. – С. 192–200.

Деякі з публікацій за виступами на конференціях

 1. Попович В.С. Аналітично-числові розв’язки задач теплопровідності термочутливих тіл простої геометрії при конвективно-променевому теплообміні // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки і математики». – Львів, 1998. – С. 195–196.
 2. Kushnir R.M., Popovych V.S., Harmatiy H.Yu. Solution of quasi-static thermoelasticity problem for thermosensitive bodies under a convective heat exchange // Proc. of 5th Intern. Congress on Thermal Stresses and Related Topics (Blacksburg, VA, USA, 08–11 June, 2003). – Virginia Tech., 2003.–Vol. 1. – P. MM–3–2–1 – MM–3–2–4.
 3. Kalynyak B.M., Popovych V.S. Thermal stresses in multi-layer thermal sensitive cylinder at asymptotic thermal conditions // Proc. 6-th Intern. Congress on Thermal Stresses, TS 2005 (26–29 May 2005, Vienna, Austria). – Vienna: Vienna Univ. of Technology. – P.119–122.
 4. Popovych V.S., Tokovyy Yu.V. Analytical-numerical method for construction of solution to plane thermoelasticity problem for thermosensitive strip // Proc. 6-th Intern. Congress on Thermal Stresses, TS 2005 (26–29 May 2005, Vienna, Austria). – Vienna: Vienna Univ. of Technology. – P. 181–184.
 5. Kushnir R.M., Popovych V.S., Tokovyy Yu.V. Method for construction of analytical-numerical solutions to the thermoelasticity problems for thermosensitive solids // Current Problems of Mechanics of Nonhomogeneous Media: VI Pol.-Ukr. Sci. Conf. – Warsaw, 2005. – P. 72–73.
 6. Кушнір Р.М., Попович В.С., Сулим Г.Т. Визначення та дослідження параметрів неусталеного термопружного стану термочутливих елементів конструкцій // Динаміка, міцність і ресурс машин та конструкцій: Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. (до 95-річчя акад. Г.С. Писаренка, Київ, 1– 4.11.2005). – Київ: ІПМ ім. Г.С. Писаренка НАН України, 2005. – С. 179–180.
 7. Кушнир Р., Попович В. Метод определения термоупругого состояния тел при высокоградиентном нагреве. // Materialy IV Mizynarod. Symp. Mechaniki Zniszczenia Materialiw i Konstrukcji (Augustow, 30 Maja – 2 czerwca 2007). – Bialystok, 2007. – S. 329.
 8. Kushnir R.M., Popovych V.S. Тhermostressed state of thermal sensitive sphere under complex head exchange with the surroundings. // Proc. 7th Int. Congress on Thermal Stresses, Taipei, Taiwan, 4–7 June 2007. – V.1. – P. 369–372.
 9. Попович В., Гарматій Г., Вовк О. Термопружний стан термочутливих тіл простої геометричної форми за умов складного теплообміну // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. пам'яті акад. НАН України В.І.Мосаковського. Дніпропетровськ, 2007. – С. 357–358.
 10. Попович В., Гарматій Г. Побудова розв'язків задач термопружності термочутливих тіл простої форми за умов конвективно-променевого теплообміну з довкіллям та силового навантаження // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3 т. – Львів, 2008. – Т.1. – 289 с. – С. 149–152.
 11. Кушнір Р.М., Попович В.С. До визначення термопружного стану елементів зварювальних конструкцій на основі моделі термочутливого тіла // Сварка и родственные технологи – в третье тысячелетие: Тез. докл. межд. конф.(Киев, 24-26 ноября 2008 г.). – Киев: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2008. –С. 147.
 12. Гарматій Г.Ю., Попович В.С. Вплив термочутливості на термопружний стан безмежного тіла з циліндричною порожниною // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : четверта міжнародна конференція : матер. конф. – Львів: Сидком, 2009. – С. 75-81.
 13. Kushnir R.M., Popovych V.S., Harmatiy H.Yu. Analitic-numerical solution of contact problems of thermoelasticity for thermal sensitive bodies // Materials Science. – 2001. – Vol. 37. – No. 6. – P. 893-901.
 14. Kushnir R.M. and Popovych V.S. Stressed State of a Thermosensitive Plate in a Central-Symmetric Temperature Field // Materials Science. – 2006. – Vol. 42, No. 2. – P. 145-154.
 15. Popovych V.S., Harmatii H.Yu. and Vovk O.M. Тhermoelastic State of Thermosensitive Hollow Sphere during Covective-Radiant Heat-Transfer with Environment // Materials Science. – 2006. – Vol. 42, No. 6. – P. 724-734.
 16. Kushnir R.M., Popovych V.S., Vovk O.M. The thermoelastic state of a thermosensitive sphere and space with spherical cavity subject to complex heat exchange// J. Eng. Math. – 2008. – No. 61. – P. 357-369.

Поряд з науковою роботою заслуговує уваги і значна науково-організаційна та громадська діяльність В.С. Поповича. З 1974 р. протягом п’яти років – він секретар комітету комсомолу Філіалу та Інституту, а після незначної перерви – п’ять років голова профспілкової організації Інституту та член об’єднаного комітету установ Західного наукового центру АН України. Обирався депутатом Франківської районної ради народних депутатів м. Львова (1985–1988 рр.). Його діяльність з організації проведення періодичних міжнародних конференцій з механіки неоднорідних структур та сучасних проблем механіки і математики знайшла визнання та отримала високу оцінку наукової громадськості як в Україні, так і за її межами.

Упродовж багатьох років В. Попович успішно поєднував наукову і науково-організаційну діяльність з педагогічною, проводив значну роботу з підготовки наукових кадрів та їх атестації. Протягом 10-ти років (1980–1990) працював за сумісництвом на кафедрі прикладної математики на той час Львівського політехнічного інституту, (2007-2009 рр.) на цій кафедрі був головою Державної екзаменаційної комісії. З 1999 р. викладав на кафедрі математичних методів в економіці у нині Львівській державній фінансовій академії. У 2008 році йому присвоєно вчене звання професора цієї кафедри.

В.С. Попович керував підготовкою аспірантів та здобувачів наукових ступенів, підготував двох кандидатів наук.

За сумлінну працю і наукові здобутки був нагороджений медаллю «За трудову відзнаку», почесними грамотами Львівської облдержадміністрації, Президії НАН України і ЦК профспілки працівників установ НАН України, а також відзнакою НАН України "За професійні здобутки".

Адреса для листування:

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3–б, 79060, м. Львів, Україна

E-mail: dept19@iapmm.lviv.ua