Шопа Василь Михайлович

 

 

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу.

 

Основні напрямки наукової діяльності:

механіка контактної взаємодії пружних тіл із врахуванням сухого тертя;

конструкційне демпфування в малорухомих механічних системах із сухим позиційним тертям;

-механіка оболонкових пружних демпферів;

 конструювання та розрахунок бурових амортизаторів.

Опублікував: понад 200 наукових праць, серед них 6 монографій та 67 авторських свідоцтв та патентів на винаходи; 8 навчально-методичних праць, в т.ч. 2 навчальні посібники. Підготував 5 кандидатів наук.

 

Вибрані наукові праці:

1.       Шопа В. М, Полевой Б. Н., Величкович С. В. К расчету пакета цилиндрических оболочек с учетом сухого трения //Докл. АН УССР. Сер. А. – 1982. – № 5.– С. 28 –32.

2.       Шопа В. М Расчет пакета пластин с учетом сил трения // Докл. АН УССР Сер. А. – 1986. – №6. – С. 42 –48.

3.       Шопа В. М, Сухорольский М. А. Один класс контактных задач теории оболочек// Докл. АН УССР. Сер. А. – 1987. – № 9. – С. 41 –44.

4.       Шопа В. М, Полевой Б. Н., Зубко В.И. Цилиндрический изгиб двуслойной пластины с учетом сил трения // Прикладная механика – 1988. – 24, № 11. – С. 63–68.

5.       Шопа В. М, Шацкий И. П., Попадюк И. И. Конструкционное демпфирование в цилиндрической оболочке с упругим заполнителем // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1989. – № 2. – С. 44–47.

6.       Шопа В. М, Сухорольский М. А., Полевой Б. Н. Математическая модель нелинейной механической системы с упорами // Прикладная механика – 1990. – 26, № 4. – С. 109–113.

7.       Шопа В.М, Попадюк І.Й. Конструкційне демпфування в рівноміцній циліндричній оболонці з деформівним заповнювачем // Мат. методи і фіз.-мех. поля. –1994.– 37, С. 86-91

8.       Попадюк І.Й., Шопа В.М., Шацький І. П. Фрикційний контакт у конічному амортизаторі з пружним заповнювачем // Доп. НАН України. Сер.А.– 1997. – -№4. – С. 67-71.

9.       Шопа В.М.,Попадюк І.Й.,Бедзір О.О. Змішані задачі фрикційного контакту коаксольних циліндричних оболонок і деформівного заповнювача – Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 1998. – 41, № 3 – С.103–107.

10.    Zubko V. I. and Shopa V. M. Bending of a Packot of Transversely Isotropic Circulsr Plates // International Applid Mech/ – 1999. – 35, № 8. – Р . 822 – 828.

11.    Величкович А. С., Величкович С. В., Шопа В. М. Комплекс засобів віброзахисту та регулювання динамічного режиму бурильної колони. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 2000. – 86 с.

12.    Зубко В. І., Шопа В. М. Згин пакетів трансверсально-ізотропних пластин. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 265 с.

13.    Оболонкові пружини / В. М. Шопа, А. С. Величкович, С. В. Величкович та ін. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 92 с.

14.    Попадюк І. Й., Шацький І. П., Шопа В. М. Механіка фрикційного контакту оболонок з деформівним заповнювачем. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 180 с.

15.    Бедзір О. О., Шацький І. П., Шопа В. М. Методика розв’язання задач про фрикційну взаємодію пружного заповнювача з прорізним оболонковим елементом // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 1. – С. 111–114.

16.    Зубко В.И., Шопа В.М. Изгиб трансверсально-изотропных плит в постановке задачи контактного взаимодействия пакета пластин // Доп. НАН України. – 2005. – № 1. – C. 50 – 55.

17.    Zubko V.I. and Shopa V.M Calculation of simply supported circular plates in the statement of the problem of contact interaction in a  package of two plates // Mechanics of Composite Materials.– 2007.–Vol. 43, No 5. – P. 46–52.

18.    Зубко В.І. Шопа В.М. Узагальнена теорія стрижнів. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 71 с.

19.    Шацький І.П., Шопа В.М., Величкович А.С. Конструкційне демпфування у розрізаній циліндричній оболонці з пружним заповнювачем // Машинознавство. – 2009. – №10.

20.    Bedzir O. O., Shopa V. M. Contact interaction of a slotted cylindrical shell and a deformable filler with regard for dry friction // Journal of Mathematical Sciences.–  2010. –Volume 168.– № 5.– 665-672.

21.    Velichkovich A.S., Popadyuk I.I., Shopa V.M. Experimental study of shell flexible component for drilling vibration damping devices // Chemical and Petroleum Engineering. – New York: Springer – 2011. Volume 46, № 9 – 10. P. 518 – 524.

22.    Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами: [монографія] / В. М. Шопа, І. П. Шацький, О. О. Бедзір, А. С. Величкович – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 208 с.

 

 

 

Навчальні посібники

 

1.       Опір матеріалів. Збірник тестових завдань. Т. 1: Базові моделі / А.С. Величкович, І.Й. Попадюк, І.П. Шацький, В.М. Шопа, В.В. Перепічка, О.М. Лев, Б.В. Сверида, В.С. Павленко, О.В. Кутенець, Ю.М. Никифорчин – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ   (Електронний ресурс), 2009. – 296 с.

2.       Опір матеріалів. Збірник тестових завдань. Т. 2: Складний опір. Динаміка, міцність та  стійкість пружних тіл / А.С. Величкович, І.Й. Попадюк, І.П. Шацький, В.М. Шопа, В.В.      Перепічка, О.М. Лев, О.О. Бедзір, В.С. Павленко, О.В. Кутенець, Ю.М. Никифорчин – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ (Електронний ресурс), 2010. – 314 с.

 

Адреса: 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, відділ моделювання демпфуючих систем,
вул. Микитинецька, 3,76002, м. Івано-Франківськ, Україна

 

e-mail:   vasyl.shopa@gmail.com