Українсько-російський науковий семінар

Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи

Нестационарные процессы деформирования элементов конструкций, обусловленные воздействием полей различной физической природы

12 – 15 вересня 2012 р.
12 – 15 сентября 2012 г.

Львів, Україна
Запрошення
рус      укр

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародного українсько-російського семінару " Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлені дією полів різної фізичної природи" який буде проходити в місті Львові на базі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

1215 вересня 2012 р.

На семінарі передбачаються пленарні та секційні доповіді з проблем:

Нестаціонарні задачі механіки звязаних полів.

 1. Афанасьева Ольга, Земсков Андрей, Тарлаковский Дмитрий Приближённое решение трёхмерной задачи об упругой диффузии для ортотропного слоя.
 2. Вайсфельд Наталья, Мойсеенок Алексей, Попов Геннадий Решение двумерной краевой задачи для уравнения Лапласа в клиновидно-слоистой среде с применением в теории упругости и стационарной теплопроводности.
 3. Вестяк Владимир, Тарлаковский Дмитрий Нестационарные волны в электромагнитоупругих телах.
 4. Галазюк Віталій, Сулим Георгій, Попіль Оксана Температурні поля і напруження у тілі за нестаціонарного тепловиділення в обмеженій циліндричній області.
 5. Гачкевич Олександр, Гуменчук Орест, Гаєк Максиміліан, Немировський Юрій Нестаціонарні фізико-механічні процеси в скляних тілах за опромінення двома типовими промисловими випромінювачами.
 6. Гачкевич Олександр, Ірза Євген, Гуменчук Орест, Можаровський Валентин Нестаціонарний термонапружений стан частково прозорої двошарової порожнистої кулі за теплового опромінення.
 7. Гачкевич Олександр, Мусій Роман, Тарлаковський Дмитро, Турій Оксана, Шимчак Йосиф Термомеханічні процеси в електропровідних тілах за дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди.
 8. Гачкевич Александр, Солодяк Михаил, Ивасько Роман, Тарлаковский Дмитрий Базовые соотношения термомеханики электропроводных тел при наличии моментных факторов внешнего воздействия.
 9. Данг Занг Куанг, Тарлаковский Дмитрий Упруго-пористое полупространство под действием осесимметричного нестационарного поверхностного кинематического возмущения.
 10. Кутуев Сергей, Тарлаковский Дмитрий Плоская нестационарная задача типа Лэмба для анизотропной полуплоскости.
 11. Кушнір Роман, Немировський Юрій, Попович Василь, Янішевський Віталій Неусталений термопружний стан тонкої термочутливої шайби.
 12. Локтева Наталья, Паймушин Виталий, Тарлаковский Дмитрий Влияние податливости опор на звукоизоляционные свойства трехслойной пластины.
 13. Можаровский Валентин, Марьина Наталья Задачи контактного квазистатического взаимодействия слоистого волокнистого материала с учетом действия температуры.
 14. Мусій Роман, Терлецький Ростислав, Івасько Роман Математичне моделювання і дослідження термомеханічних процесів в електропровідних тілах за імпульсних та квазіусталених навантажень.
 15. Немировский Юрий, Янковский Андрей, Терлецкий Ростислав Численно-аналитическое моделирование неустановившейся вязкоупругой ползучести пространственно-армированного металлокомпозита.
 16. Оконечников Анатолий, Федотенков Григорий Плоская нестационарная задача о движении поверхностной нагрузки по упругому полупространству.
 17. Пастернак Ярослав, Сулим Георгій, Пастернак Роман Метод граничних елементів для аналізу розсіювання SH-хвиль на тріщинах і тонких пружних включеннях.
 18. Попович Василь, Вовк Оксана, Немировський Юрій Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень стосовно розв’язування нелінійних задач теплопровідності для термочутливих тіл.
 19. Попович Василь, Гарматій Галина Неусталений термопружний стан кругового циліндра за складного теплообміну.
 20. Притула Назар, П’янило Ярослав, Притула Мирослав Математичне моделювання газодинамічних та фільтраційних процесів на підземних сховищах газу (програмний комплекс).
 21. Притула Назар, П’янило Ярослав, Притула Мирослав, Гринів Олег Математичне моделювання динамічних процесів в газотранспортних системах (програмний комплекс).
 22. Процюк Борис Квазістатичні задачі термопружності для кусково-неоднорідних термочутливих циліндричних тіл за однакових сталих коефіцієнтів Пуассона.
 23. П’янило Ярослав, П’янило Галина Моделювання процесу дифузії газу в пористих середовищах.
 24. Рязанцева Марина, Антонов Фёдор Исследование динамического поведения элементов конструкций из многослойных композитов при низкоскоростном нагружении.
 25. Сенченков Игорь, Червинко Ольга Модели и критерии термического усталостного разрушения термопластичных материалов и элементов конструкций при гармоническом нагружении.
 26. Суворов Евгений, Федотенков Григорий Действие нестационарной сосредоточенной поверхностной нагрузки на упругое полупространство с учетом влияния моментных напряжений.
 27. Терлецький Ростислав, Брухаль Мар’ян Дослідження термомеханічної поведінки тіл різної прозорості при нагріві та охолодженні за врахування впливу теплового випромінювання.

 Задачі динаміки неоднорідних середовищ.

 1. Антуфьев Борис Дивергенция дискретно подкрепленной плоской пластин.
 2. Баженов Валентин, Кибец Александр, Павленкова Елена, Артемьева Анастасия Нелинейные задачи динамики и устойчивости упругопластических оболочек.
 3. Гудрамович Вадим Динамика конструкций концентраторов электромагнитной и лучистой энергии при вибрационных воздействиях.
 4. Игумнов Леонид, Литвинчук Светлана Применение метода граничных интегральных уравнений к исследованию динамики пористо-упругих тел.
 5. Жук Ярослав Вплив мікроструктурних перетворень на імпульс напруження, викликаного тепловим опроміненням.
 6. Кирилова Ольга, Попов Всеволод Напружений стан у циліндрі довільного перерізу з системою тунельних тріщин при коливаннях поздовжнього зсуву.
 7. Колодій Володимир, Турчин Ігор Динамічна осесиметрична задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра, локально навантаженого на граничних поверхнях.
 8. Кравчишин Оксана, Чекурін Василь Взаємодія ультразвукових хвиль SH- поляризації з двовимірним полем деформації у плоскому шарі.
 9. Кубенко Веніамін, Янчевський Ігор Невісесиметричні коливання вигину круглої біморфної пластини з п'єзокерамічним шаром при імпульсному електромеханічному навантаженні.
 10. Куриляк Дозислав, Войтко Мирон Резонансна взаємодія пружної SH-хвилі з тріщиною на межі з’єднання пластини з інтерфейсом.
 11. Кушнір Роман, Соляр Тетяна Динамічна задача для анізотропних циліндричних тіл з дефектами за антиплоскої деформації.
 12. Луговой Петр, Мейш Владимир, Мейш Юлия Динамическое поведение цилиндрической оболочки при взаимодействии с трехкомпонентной грунтовой средой периодической структуры.
 13. Марчук Михайло, Пакош Віра, Харченко Володимир Вплив урахування дискретності на власні частоти двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиснення складниками.
 14. Михаськів Віктор, Кунець Ярослав, Матус Валерій Ефективні динамічні властивості двовимірних композитів з пружними частково відшарованими наповнювачами.
 15. Михаськів Віктор, Станкевич Володимир Динамічна концентрація напружень поблизу еліптичної тріщини в біматеріалі за ковзного контакту його компонент.
 16. Немировский Юрий Предельное состояние и динамическое сопротивление ледового покрова.
 17. Паймушин Виталий О задачах излучения звуковой волны при динамическом процессе деформирования пластин с учетом внешнего и внутреннего демпфирования.
 18. Паймушин Виталий, Закиров Ильдус, Досикова Юлия, Газизуллин Руслан Теоретические и экспериментальные исследования процесса прохождения звуковой волны сквозь прямоугольную пластину.
 19. Паймушин Виталий, Коноплев Юрий, Каюмов Рашит Фирсов Вячеслав, Гюнал Ибрахим Определение параметров внутреннего демпфирования материала путем испытания плоских тест-образцов с учетом их внешнего (аэродинамического) демпфирования.
 20. Попов Всеволод Напружений стан півпростору з крайовим включенням при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву.
 21. Червінко Ольга, Оксенчук Ніна Чисельне дослідження мартенситного перетворення та напружено-деформованого стану сталевого диска, опроміненого тепловим імпульсом.
 22. Шклярчук Федор Формулировка и методы решения задачи о косом ударе деформируемой массой по упругой криволинейной панели с учетом ее поперечных сдвигов и локального смятия.
 23. Шклярчук Федор, Бодрый Иван Динамическая реакция ортотропной цилиндрической панели при ударе деформируемой массой.

 

Програма