Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – 53, № 1

 

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2010, 53, № 1

текст (00)

1–6

Інформація

2010, 53, № 1

текст (001)

7–8

Бурак Я. Й., Кушнір Р. М., Мартиняк Р. М., Ми­хась­ківКаленюк П. І., Когут І. В., Нитребич З. М. В. В. Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН Украї­ни Г. С. Кіта (до 80-річчя від дня народження)

2010, 53, № 1

текст (01)

9–14

Івасишен С. Д., Пасічник Г. С. Савка І. Я. Задача Коші для рів­нян­ня Фоккера – Планка Колмогорова багато­ви­мірного нормального марковського процесу

2010, 53, № 1

анотації (02)

15–22

Кривий ІО. ДФ. Сингулярні інтегральні співвідношення і рів­няння для кусково-од­норідного транс­вер­саль­но-ізотропного простору з міжфазними де­фек­та­ми

2010, 53, № 1

анотації (03)

23–35

Процюк Б. В. Бугрій О. М., Глинянська Х. П. Функції Ґріна тривимірних статичних за­дач термопружності для кусково-однорідного про­стору

2010, 53, № 1

анотації (04)

36–47

Швайко М. Ю. Пирч Про методи розв’язування інтегральних рівнянь теорії плас­тич­ності, зaснованої на кон­цеп­ції ковзання

2010, 53, № 1

анотації (05)

48–57

Кіт Г. С., Сушко О. П.Щедрик В. П. Осесиметричні задачі ста­ці­о­нар­ної теплопровідності та термопружності для ті­ла з теплоактивним або теплоізольованим дис­ко­­вим включенням (тріщиною)

2010, 53, № 1

анотації (06)

58–70

Мартиняк Р. М.Баран О. Є. Термонапружений стан біматеріалу із за­критою міжфазною тріщиною з шорсткими по­верхнями

2010, 53, № 1

анотації (07)

71–79

Михаськів В. В., Станкевич В. З., Глушков Є. В., Глуш­кова Н. В.І. І., Прокопишин І. І.Динамічні на­пруження у складеному тілі з круговою тріщиною за ковзного кон­так­ту його компонент

2010, 53, № 1

анотації (08)

80–87

Попов В. Г., Вахоніна Л. В. Прокопович І. Б. Осесиметричні коливання необмеженого тіла з тон­ким пружним круговим включенням за умови гладкого контакту

2010, 53, № 1

анотації (09)

88–97

Камінський А. О., Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О.Козлов В. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Про докритичний роз­ви­ток тріщини зсуву в композиті з в’язкопружними компонентами

2010, 53, № 1

анотації (10)

99–108

Улітко А. Ф., Некислих К. М., Острик В. І. Григоренко А. Я., Пузырев С. В., Пригода А. П., Хоришко В. В.Розклинювання пружного клина жорсткою пластинкою за умови контакту з відставанням

2010, 53, № 1

анотації (11)

109–119

Мелешко В. В., Токовий Ю. В., Барбер Дж. Р.Курпа Л. В., Мазур О. С. Осе­си­мет­ричні температурні на­пруження у пружному ізо­тропному циліндрі скінченної довжини

2010, 53, № 1

анотації (12)

120–137

Kubenko V. D., Osharovich G., Ayzenberg-Stepanen­koКочуров Р. Е., Аврамов К. В. M. V. Im­pact in­dentation of a rigid body into an elastic layer. Axisymmetric problem

2010, 53, № 1

анотації (13)

138–152

Киреев И. В., Немировский Ю. В. Матус В. В. Гамильтонов подход к исследованию тонких оболочек вращения из ком­­по­зит­ных материалов

2010, 53, № 1

анотації (14)

153–168

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

До 70-річчя професора Василя Антоновича Осадчука

2010, 53, № 1

текст (15)

169–171