Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2014. – 57, № 4

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2014, 57, № 4

текст (00)

1–6

Лінчук Ю. С. Узагальнений опе­ра­тор Данк­ла – Оп­да­ма та йо­го влас­ти­вос­ті у прос­то­рах функ­цій, ана­лі­тич­них в облас­тях

2014, 57, № 4

анотація (01a)

7-17

Sharyn S. V. Gâteaux differentiability of po­ly­no­mi­al test and ge­ne­ra­li­zed func­ti­ons

2014, 57, № 4

анотація (02a)

18–26

Федорчук В. І. Про інваріантні розв’яз­ки дея­ких п’я­ти­ви­мір­них рів­нянь Д’Алам­бе­ра

2014, 57, № 4

анотація (03a)

27–34

Боценюк О. М. Про оцінки спадання роз­в’яз­ків по­чат­ко­во-кра­йо­вої за­да­чі для сис­те­ми на­пів­лі­ній­них рів­нянь маг­ні­то­пруж­нос­ті в зов­ніш­ніх об­лас­тях

2014, 57, № 4

анотація (04a)

35-43

Макаров В. Л., Демків І. І. Інтерполяційний ін­те­граль­ний лан­цю­го­вий дріб ти­пу Ті­ле

2014, 57, № 4

анотація (05a)

44-50

Паймушин В. Н., Тарлаковский Д. В., Газизуллин Р. К., Лу­ка­ше­вич А. Исследование раз­лич­ных ва­риан­тов по­ста­нов­ки за­д­ачи о зву­ко­изо­ля­ции пря­моу­голь­ной плас­ти­ны, окру­жен­ной акус­ти­чес­ки­ми сре­да­ми

2014, 57, № 4

анотація (06a)

51-67

Зуева Т. И. Уравнения дви­же­ния вих­рей в кон­ден­са­тах Бо­зе – Эйн­штей­на: влия­ние вра­ще­ния и не­од­но­род­нос­ти плот­нос­ти

2014, 57, № 4

анотація (07a)

68-83

Нагірний Т. С., Червінка К. А. Джерела маси та мо­де­лю­ван­ня при­по­верх­не­вої не­од­но­рід­нос­ті у де­фор­мів­них твер­дих ті­лах

2014, 57, № 4

анотація (08a)

84-94

Камінський А. О., Дудик М. В., Кіпніс Л. А. Дослідження зони пе­ред­руй­ну­ван­ня бі­ля вер­ши­ни між­фаз­ної трі­щи­ни у пруж­но­му ті­лі при зсу­ві в рам­ках ком­плекс­ної мо­де­лі

2014, 57, № 4

анотація (09a)

95-108

Grigorenko Ya. M., Rozhok L. S. Equilibrium of elas­tic hol­low in­ho­mo­ge­ne­ous cy­lin­ders with a cross-sec­tion in the form of con­vex se­mi-cor­ru­ga­ti­ons

2014, 57, № 4

анотація (10a)

109-120

Острик В. І., Улітко А. Ф. Згин част­ко­во опер­тої круг­лої плас­тин­ки

2014, 57, № 4

анотація (11a)

121-130

Гарматій Г. Ю., Попович В. С. Моделювання і ви­зна­чен­ня не­уста­ле­но­го тер­мо­пруж­но­го ста­ну дво­ша­ро­вої тер­мо­чут­ли­вої плас­ти­ни

2014, 57, № 4

анотація (12a)

131-138

Процюк Б. В. Ви­зна­чен­ня тер­мо­пруж­но­го ста­ну кус­ко­во-не­од­но­рід­них тер­мо­чут­ли­вих тіл з ци­лін­дрич­ни­ми по­верх­ня­ми по­ді­лу

2014, 57, № 4

анотація (13a)

139-153

Максимович В. М., Соляр Т. Я. Осесиметрична за­да­ча тер­мо­плас­тич­нос­ті для кус­ко­во-одно­рід­но­го кіль­ця

2014, 57, № 4

анотація (14a)

154-161

Сачук Ю. В., Максимук О. В. Аналіз напружено-де­фор­мо­ва­но­го ста­ну у ті­лі під ді­єю різ­них за фор­мою жорст­ких штам­пів

2014, 57, № 4

анотація (15a)

162-167

Бомба А. Я., Гладка О. М. Задачі ідентифікації па­ра­мет­рів ква­зі­іде­аль­них філь­тра­цій­них про­це­сів у не­лі­ній­но-ша­ру­ва­тих по­рис­тих се­ре­до­ви­щах

2014, 57, № 4

анотація (16a)

168-178

Шевчук В. А., Гаврись О. П. Вибір ітеративного методу роз­в’я­зан­ня не­лі­ній­ної не­ста­ціо­нар­ної за­да­чі тепло­про­від­нос­ті для пів­прос­то­ру при ра­діа­цій­но­му охо­лод­жен­ні

2014, 57, № 4

анотація (17a)

179-185

До 60-річчя чле­на-ко­рес­пон­ден­та НАН Украї­ни Р. М. Куш­ні­ра

2014, 57, № 4

текст (18)

186-191

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2014 рік (том 57)

2014, 57, № 4

текст (19)

192-195