Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2020. – 63, № 2

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2020, 63, № 2

текст (00)

1–6

Федорчук В. М., Федорчук В. І. Про класифікацію симетрійних ре­дукцій (1+3)-вимірного рівняння Монжа  Ампера

2020, 63, № 2

анотації (01a)

7–16

Ісарюк І. М., Пукальський І. Д. Внутрішнє і стартове керування роз­в’язками крайової задачі для параболічних рівнянь з ви­род­женнями

2020, 63, № 2

анотації (02a)

17–28

Токибетов Ж. А., Абдуахитова Г. Е., Капарова Р. М. Об одном пред­став­ле­нии обобщенного голоморфного вектора через про­изводные гармони­ческих функций

2020, 63, № 2

анотації (03a)

29–35

Савенко П. О. Метод неявних функцій при розв’язуванні багато­па­ра­мет­рич­них нелінійних спектральних задач

2020, 63, № 2

анотації (04a)

36–50

Пелих В. О., Тайстра Ю. В. Особливості кутового розподілу елект­ро­маг­ніт­но­го випромінювання від чорної діри Керра

2020, 63, № 2

анотації (05a)

51–58

Андрійчук М. І., Войтович М. М., Ткачук В. П. Застосування уза­галь­неного методу власних коливань до розв’язання задач роз­сіювання на нано­струк­турах

2020, 63, № 2

анотації (06a)

59–71

Григоренко Я. М., Рожок Л. С. Про рівновагу нетонких ци­лінд­рич­них оболо­нок із вм’ятиною

2020, 63, № 2

анотації (07a)

72–82

Ловейкін А. В. Плоске потенціальне поле зовні симетричного Т-по­дібного профілю

2020, 63, № 2

анотації (08a)

83–97

Піскозуб Й. З., Сулим Г. Т. Вплив поверхневих напружень на ан­ти­плоский на­пружено-деформований стан тонкого стрічко­во­го міжфазного вклю­чення

2020, 63, № 2

анотації (09a)

98–108

Середницька Х. І. Термонапружений стан біматеріалу з міжфаз­ною щілиною, заповненою стисливою рідиною

2020, 63, № 2

анотації (10a)

109–116

Процюк Б. В. Нестаціонарні задачі теплопровідності для термо­чут­ливої плити за нелінійної граничної умови на одній із по­верхонь

2020, 63, № 2

анотації (11a)

117–128

Гарматій Г. Ю. Чисельне визначення неусталеного теплового ста­ну три­ша­ро­вого порожнистого термочутливого циліндра за умов складного теп­ло­обміну

2020, 63, № 2

анотації (12a)

129–136

Янковский А. П. Моделирование теплопереноса в композитных те­лах, арми­рованных трубками с завихрителями, по кото­рым прокачивается в тур­булентном режиме закрученный жид­кий теплоноситель. I. Поста­новка задачи

2020, 63, № 2

анотації (13a)

137–149

Янковский А. П. Моделирование теплопереноса в композитных телах, арми­рованных трубками с завихрителями, по кото­рым прокачивается в тур­булентном режиме закрученный жидкий теплоноситель. II. Мо­дель­ная задача

2020, 63, № 2

анотації (14a)

150–159

ХРОНІКА та ІНФОРМАЦІЯ

Микола Миколайович Войтович (23.05.1940–11.07.2020)

2020, 63, № 2

текст (15)

160163