Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2001, том 44
Том. 44, № 1, Львів 2001  

ЗМІСТ
Сторож О. Г., Шувар О. Б.
Деякі спектральні властивості диференціально-граничних операторів парного порядку в просторі вектор-функцій
  7
Федорчук В. М., Федорчук В. І.  
Диференціальні інваріанти першого порядку роз­щеплюваних підгруп узагальненої групи Пуанкаре
  16
Лейко С. Г., Самі Аль-Хуссін  
Поворотні квазіконциркулярні дифеоморфізми (псевдо)ріманових просторів
  22
Пасічник Т. В., Сявавко М. С.  
Регуляризованість дробово-аналітичного зображення
  28
Балінський А. І., Подлевський Б. М.  
Відображення Безу та зв’язок між методами Ерміта і Ляпунова в теорії стійкості многочленів
  36
Тацій Р. М., Мазуренко В. В.  
Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь парного порядку
  43
Березницька І. Б.  
Обернена задача для параболічного рівняння з нелокальною умовою перевизначення
  54
Пукальський І. Д  
Функція Гріна нелокальної крайової задачі та задача оптимального керування
  63
Подільчук І. Ю.  
Про деякі властивості та формули перетворення резольвентних інтегральних операторів в’язкопружності
  71
Золочевский А. А., Рвачев В. Л., Склепус С. Н.  
Вариационно-структурный метод в задачах ползучести
  80
He Ji-Huan  
Generalized nonlinear elasticity theory of quasicrystals  
  86
Процюк Б. В., Синюта В. М.  
Тривимірнa задача термопружності для рівномірно нагрітого кусково-однорідного півпростору  
  89
Вігак В. М., Токовий Ю. В.  
Визначення розв’язку плоскої задачі пружності в прямокутній області у випадку ортотропного матеріалу  
  97
Шевченко В. П., Довбня К. м.  
Система граничних інтегральних рівнянь для ортотропної оболонки з розрізом довільної конфігурації  
  103
Кривень В. А.  
Двоперіодична пружнопластична задача поздовжнього зсуву тіла з жорсткими ромбічними включеннями  
  109
Голиборода І. М.  
Опис необоротної деформації, пружної деформації та деформації теплового розширення полікристалу в умовах оборотного мартенситного перетворення  
  114
Повстенко Ю. З.  
Прямолінійні дислокації, дисклінації і зосереджені сили в нелокально пружному середовищі  
  124
Грицина О. Р., Нагірний Т. С.  
Вплив кривини поверхні та домішок на поверхневий натяг у кулі  
  130
Міщенко В. О.  
Дослідження поширення хвильових пучків у пружному середовищі за допомогою розкладу в ряди за гауссовими функціями  
  135
Ємець В. Ф.  
Ітераційний метод розв’язування зовнішніх задач теорії пружності усталених коливань  
  139
Гачкевич О. Р., Мусій Р. С., Мельник Н. Б.  
Термомеханічна поведінка порожнистого електропровідного циліндра при імпульсній електромагнітній дії  
  146
Гафійчук В. В., Дацко Б. Й., Васюник З. І.  
Дослідження різних типів біфуркації у системах типу реакція – дифузія  
  155
Лавренюк В. І., Кабиш Ю. М.  
Фундаментальні розв’язки для двокомпонентних пружних сумішей  
  161
Шевчук П. Р., Галапац Б. П., Шевчук В. А., Осипов В. В.  
Вплив товщини і лінійної адгезії лакофарбових покрить на їх довговічність у морській воді  
  169
Грицько Є. Г., Журавчак Л. М., Шуміліна Н. В.  
Інтерпретація нестаціонарного фільтраційного потоку при визначенні геометричних параметрів непровідного включення  
  174