Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2002, том 45
Том. 45, № 1, Львів 2002  

ЗМІСТ
Васильків Я. В.
Зауваження до умов скінченності -типу цілої функції
  7
Антонова Т. М.  
Деякі властивості гіллястих ланцюгових дробів з недодатними частинними чисельниками
  11
Баб’як-Білецька Л. С., Горбачук О. Л.  
Про обернену задачу для еволюційного рівняння в банаховому просторі, неоднорідна частина якого є тригонометричним многочленом
  16
Боднар Д. І., Гладун В. Р.  
Достатні умови стійкості  гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами
  22
Гоєнко Н. П.  
Про збіжність гіллястого ланцюгового дробу типу Nörlunda у випадку дійсних змінних
  28
Загороднюк А. В.  
Нескінченновимірна голоморфність і диференціальні форми на банахових просторах
  31
Копич М., Прикарпатський А.  
Про рівняння Кортевега-де Вріза, півгрупи  Маркова і їх механічну інтерпретацію
  35
Лизун О. Я.  
Зображення цілих функцій мінімального зростання канонічним добутком
  38
Маслюченко В. К., Михайлюк В. В.,         Шишина О. І.  
Сукупна неперервність горизонтально квазінеперервних відображень зі значеннями в -метризовних просторах
  42
Микитюк І. В.  
Обмежено пуасонові відображення
  47
Микитюк Л. Я., Шеремета М. М.  
Про швидкість збіжності часткових сум ряду Діріхле  
  50
Пузирьова  І.  
Симетричні аналітичні функції в  
  56
Скасків О. Б., Трусевич О. М.  
Про виняткові множини у асимптотичній рівності суми та максимального члена додатного ряду, подібного до ряду Тейлора-Діріхле  
  61
Філевич П. В., Шеремета М. М.  
Аналітичні в одиничному крузі функції правильного зростання  
  65
Lopushansky O. V., Dmytryshyn M. I.  
An interpolation of exponential type vectors,  the complex method  
  71
Mytrofanov M. A.  
Approximations of continuous functions on complex Banach spaces  
  76
Шувар Б. А., Угрин С. З.  
Двосторонні диференціальні нерівності з неліпшицієвими правими частинами  
  82
Артемович О. Д.  
Розв’язні групи, насичені -підгрупами  
  86
Гутік О. В., Павлик К. П.  
Занурення топологічних напівгруп  
  90
Бабич Н. О.  
Асимптотика високочастотних власних коливань у задачі із збуреною густиною  
  97
Бокало М. М., Дмитрів В. М.  
Задача Фур’є для параболічних рівнянь з нелокальною граничною умовою  
  105
Єлейко Я. І., Грищук Р. Т.  
Про одну стохастичну модель ціноутворення акцій  
  113
Кінаш О. М.  
Про асимптотику кореня Перрона матриці інтенсивностей переходу. Загальний випадок  
  117
Грицина О. Р., Нагірний Т. С., Червінка К. А.  
Механотермодифузійні процеси у розтягнутій пластині із врахуванням ефектів приповерхневої неоднорідності  
  123
Доманський П. П., Волошенюк А. В.  
Про підвищення критичних параметрів в задачах стійкості за двома мірами пружних циліндричних тіл  
  128
Журавчак Л. М.  
Розв’язування просторової нестаціонарної задачі теплопровідності для зонально-однорідного термочутливого тіла  
  137
Кондрат В. Ф  
До формулювання рівнянь електродинаміки повільно рухомих пористих насичених тіл  
  143
Мороз Г. І.  
Про умови коректності крайових задач лінійної теорії пружності  
  149
Мусій  Р. С.  
Динамічна центрально-симетрична задача електромагнітотермопружності для електропровідної сфери  
  155
Чернуха О. Ю.  
Дифузійні процеси у тривимірному стохастично-неоднорідному двофазному півпросторі з кульовими включеннями  
  160