Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2001, том 44
Том. 44, № 2, Львів 2001  

ЗМІСТ
Plachta L. P.
The combinatorics of gradient-like flows and foliations on closed surfaces: II. The problem of realization and some estimates
  7
Махней О. В.  
Асимптотика власних значень і власних функцій сингулярного диференціального оператора на скінченному інтервалі
  17
Гаврилів О. С., Остапович Б. С., Чабанюк Я. М.  
Про стискуючу підгрупу на декартовому добутку абстрактних вінерівських просторів
  26
Єлейко Я. І., Бугрій H. B.  
Асимптотика перетворення Лапласа розподілу, який має правильно змінний хвіст з показником –1
  30
Подлевський Б. М.  
Чисельний метод розв’язування одного класу нелінійних спектральних задач
  34
Жидик У. В.  
Про узагальнені граничні значення розв’язків напівлінійного еліптичного рівняння порядку 2
  39
Гісь О. М., Тополюк Ю. П.  
Середньоквадратичне наближення невід’ємних фінітних функцій модулем функцій з фінітним спектром (випадок занулення апроксиманти на носії фінітної функції)
  48
Булацик О. О., Войтович М. М.  
Аналітичне зображення розв’язків нелінійного інтегрального рівняння задачі наближення фінітних функцій з вільною фазою функціями з фінітним дискретним спектром
  55
Ревенко В. П.  
Знаходження точного розв’язку інтегрального рівняння Гельфанда – Левітана – Марченка для оператора Штурма – Ліувілля зі східчастим потенціалом
  64
Максимович В. М., Соляр Т. Я.  
Сумісне застосування узагальненого методу відокремлення змінних і перетворення Лапласа до тривимірних задач нестаціонарної теплопровідності
  70
Журавчак Л. М.  
Розв’язування просторових нелінійних задач теорії пружності поєднанням приграничних елементів і некласичної різницевої схеми  
  76
Максимук О. В., Щербина Н. М.  
Розв’язування лінійних крайових задач для тонкостінних елементів конструкцій зі змінними характеристиками чисельно-аналітичним методом  
  85
Курпа Л. В., Курпа Л. И., Шматко А. В.  
Компьютерное моделирование и решение задач теории тонких пластин и пологих оболочек  
  92
Пир’єв Ю. О.  
Дослідження особливостей термопружного контакту двох тіл з урахуванням нелінійної залежності термічного опору від навантажень  
  100
Лобанова Л. С.  
Термічне збурення напруженого стану циліндра при миттєвому прикладанні поверхневих сил на його торцях  
  107
Селезов И. Т., Авраменко О. В.  
Эволюция нелинейных волновых пакетов c учетом поверхностного натяжения на поверхности контакта  
  113
Костюшко І. А., Куземко В. А.  
Пружнопластична пластина з тріщиною нормального відриву  
  123
Кривень В. А.  
Зони пластичності в околі вершин двох близьких паралельних тріщин за поздовжнього зсуву  
  127
Кушнір Р. М., П’янило Я. Д., П’янило А. Я.  
Порівняльний аналіз операційних методів розв’язування задач гетеродифузії  
  135
Онишко О. Є., Асташкін В. І.  
Розрахунок фазового та напруженого стану консольного елемента давача температури при дії силового навантаження  
  142
Поліщук Н. І.  
Оптимізація напружено-деформованого стану складених багатошарових ізотропних циліндрів із залишковими напруженнями  
  146
Бербюк В. Є.  
Синтез оптимального напівпасивного керування для заданого закону руху нелінійних механічних систем  
  153
Гачкевич О. Р., Гачкевич М. Г., Касперський З., Тріщ Б. М.  
Оптимальний нагрів зовнішнім середовищем і джерелами тепла скляної складеної оболонкової системи  
  158
Бурак Я. Й., Кондрат В. Ф.  
Нелінійні рівняння стану електропровідних термочутливих пружних тіл  
  167
Науменко Ю. В.  
Чисельне моделювання обертових течій методом «маркерів і комірок»  
  171