Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2002, том 45
Том. 45, № 2, Львів 2002  

ЗМІСТ
Каленюк П. І., Когут І. В., Нитребич З. М.
Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними
  7
Воробець М. Б.  
Двоточкова задача для системи диференціальних рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом
  16
Сагайдак Р. В.  
Про одну обернену задачу для двовимірного рівняння параболічного типу
  22
Шувар Б. А., Костишин Л. П.  
Застосування одного агрегаційно-ітеративного методу до крайових задач
  31
Повстенко Ю. З., Деркач С. Б.  
Застосування методу колокації до розв’язування рівнянь дифузійного типу з нелокальними граничними умовами
  37
Пукальський І. Д.  
Задача Діріхле для сингулярних еліптичних рівнянь
  42
Бомба А. Я., Каштан С. С.  
Нелінійні обернення крайових задач на квазіконформні відображення при моделюванні впливу градієнтів напору на процес фільтрації
  49
Кузаконь В. М.  
Обобщенные расслоенные пространства
  58
Булацик О. О., Войтович М. М., Гісь О. М.  
Галуження розв’язків нелінійних рівнянь у модифікованій фазовій проблемі
  64
Бернакевич І. Є., Вагін П. П., Шинкаренко Г. А.  
Математична модель акустичної взаємодії оболонки з рідиною. І. Формулювання і розв’язуваність варіаційних задач
  75
Терлецький Р. Ф.  
Моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності при дії електромагнітного випромінювання. I. Балансові співвідношення механіки та другий закон термодинаміки  
  81
Острик В. І., Улітко А. Ф.  
Контактна взаємодія двох пружних конусів  
  92
Василенко А. Т., Клименко Н. И.  
Напряженное состояние анизотропного слоистого цилиндра при эксцентричной оси вращения  
  98
Харун І. В., Лобода В. В.  
Міжфазні тріщини з зонами контакту в полі зосереджених сил і моментів  
  103
Немировский Ю. В., Янковский А. П.  
Теплопроводность конструкций из термочувствительных материалов с системой трубок, заполненных движущимся вязким теплоносителем  
  114
Євтушенко О. О., Семерак В. М.  
Плоска змішана квазістаціонарна задача теплопровідності для півпростору  
  124
Тимощук П. В.  
Макромоделювання детекторів модульованих сигналів на основі методів аналітичного сигналу та енергетичних операторів  
  130