Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2003, том 46

Том. 46, № 2, Львів 2003

75-річчю академіка НАН України

Ярослава Степановича Підстригача

присвячується

 

ЗМІСТ
Комарницький М. Я., Петричкович В. М.
Теоретико-структурні властивості матриць над кільцями скінченно породжених головних ідеалів  
  7
Blackmore D.L.,Prykarpatsky A. K.  
On some class of factorized operator dynamical systems and their integrability
  22
Симотюк М. М.  
Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними
  26
Кутнів М. В.  
Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
  42
Улітко А. Ф.  
Узагальнена крайова задача Рімана, що виникає при розгляді стоксової течії в околі півсфери, та її розв’язок
  51
Селезов И. Т., Звонарева О. В.  
Распространение импульса давления в цилиндрической оболочке с жидкостью при различных условиях закрепления
  62
Багдасарян Г. Е.  
Поверхностные колебания и волны в магнитоактивной среде, обусловленные магнитоупругими взаимодействиями
  69
Рвачев В. Л., Максименко-Шейко К. В.  
Математические модели движения несжимаемой вязкой жидкости по скрученным трубам
  81
Немировский Ю. В  
Динамический изгиб слоистых пластических плит
  89
Процюк Б. В.  
Тривимірні статичні та квазістатичні задачі термопружності для шаруватих тіл із плоскопаралельними границями
  96
Вігак В. М., Токовий Ю. В.  
Аналіз елементарних розв’язків плоскої задачі пружності для прямокутної області  
  107
Саркисян В. С., Керопян А. В.  
К решению двух контактных задач для упругих тел с двумя разнородными конечными стрингерами  
  114
Колодяжний В. М., Рвачов В. О.  
Моделювання залишкового напруженого стану відливка в умовах виникнення кристалізаційних тріщин  
  122
Кирюхин В. Ю., Няшин Ю. И., Лохов В. А.  
О постановке и решении задач управления температурными напряжениями  
  128
Повстенко  Ю. З.  
Нелокальна і градієнтна теорії пружності та їх застосування до опису недосконалостей у твердих тілах  
  136
Фильштинский Л. А.  
Периодические по времени однородные решения уравнения теплопроводности для анизотропного слоя в  
  147
Михаськів В. В., Журавчак Л.М., Фітель Г.В.  
Використання граничних і приграничних елементів у двовимірній моделі нестаціонарної теплопровідності  
  155
Войтович М. М., Кусий О. В.  
Відновлення форми тіла за заданими діаграмами розсіювання  
  162

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 
Кіт Г. С., Попович В. С.  
Шоста Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур»  
  171
Анатолій  Тихонович  Василенко 178