Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2002, том 45
Том. 45, № 3, Львів 2002  

ЗМІСТ
Джалюк Н. С., Петричкович В. М.
Про спільні унітальні дільники многочленних матриць із заданою канонічною діагональною формою
  7
Прокіп В. М.  
Про структуру деяких класів дільників матриць над областю головних ідеалів
  14
Шаваровський Б. З.  
Про класифікацію з точністю до подібності одного класу пар матриць шостого порядку
  22
Щедрик В. П.  
Неасоційовані матриці зі стандартним -скелетом
  32
Подлевський Б. М.  
Про один метод визначення кількості кратних коренів алгебричних поліномів
  45
Гаврилів О. С., Остапович Б. С., Чабанюк Я. М.  
До питання стискуючої напівгрупи на декартовому добутку абстрактних вінерівських просторів
  51
Сущ В. Н.  
Про один диференціально-різницевий аналог змішаної задачі для хвильового рівняння
  54
Тимощук П. В., Столярчук Р. Р.  
Математичне макромоделювання нелінійних систем інтегро-диференціальними та відповідними дискретними рівняннями
  62
Бомба А. Я., Каштан С. С.  
Нелінійні обернення крайових задач на конформні відображення з потенціалом керування
  69
Бурак Я. Й., Чернуха О. Ю., Мороз Г. І.  
Про умови коректності одного класу крайових задач масопереносу домішкової речовини двома шляхами
  77
Савула Я. Г., Дияк І. І., Дудаш О. І.  
Гетерогенна чисельна схема методу декомпозиції області для дослідження задач пластичності  
  85
Яцків О. І., Швець Р. М  
Побудова розв’язку задачі механодифузії про двокомпонентне дифузійне насичення і напружений стан шаруватого циліндра  
  91
Василенко А. Т., Судавцова Г. К.    
Напружений стан неоднорідних ортотропних оболонок обертання при дії неосесиметричного відцентрового навантаження  
  103
Вагін П. П., Малець Р. Б., Шинкаренко Г. А.  
Дослідження термонапруженого стану гнучких зсувних оболонок у квазістатичному наближенні  
  108
Кіт Г. С., Станкевич В. З.  
Дифракція хвилі Релея на поверхневій тріщині у півпросторі  
  118
Завражина Т. В.  
Вплив пружної піддатливості ланок маніпулятора на точність його позиціювання.   І. Математичні моделі динаміки  
  124
Матвійчук К. С.  
Достатні умови технічної стійкості вимушених динамічних станів у системах зі змінною структурою  
  134
Доманський П. П., Сорока О. І.  
Оптимізація форми шарнірно опертих пружних стержнів у задачах їх стійкості за двома мірами  
  148
Терлецький Р. Ф.  
Моделювання термомеханічної поведінки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності при дії електромагнітного випромінювання. IІ. Статистичний опис дії чинників дії електромагнітного поля на багатокомпонентні тіла  
  155
Кондрат В. Ф.  
Осереднене магнітне поле та механічні напруження при магнітопружних коливаннях електропровідного шару  
  169