Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2001, том 44
Том. 44, № 4, Львів 2001  

ЗМІСТ
Васильків Я. В.
Один критерій скінченності -типу субгармонічних на площині функцій
  7
Заторський Р. А.  
Неперервні дроби, -многочлени та параперманенти
  12
Прокіп В. М.  
Про дільники многочленних матриць над факторіальною областю
  22
Возняк О. Г., Івасишен С. Д.    
Однозначна розв’язність і властивість локалізації розв’язків задачі Коші для одного класу вироджених рівнянь з узагальненими початковими даними
  27
Білусяк Н. І., Пташник Б. Й.  
Крайова задача для cистем слабконелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами
  40
Рвачев В. Л., Михаль Е. О.  
Краевые задачи для областей с граничными условиями на внутренней дуге кривой
  47
Федорчук В. І.  
Про диференціальні рівняння другого порядку в просторі  з нетривіальними групами симетрії
  52
Бурак Я. Й., Рудавський Ю. К.,      Сухорольський М. А.  
Узагальнені розв’язки Фур’є крайових задач теорії оболонок
  57
Вігак В. М.  
Елементарні розв’язки плоскої задачі пружності для прямокутної області
  63
Улітко А. Ф., Ловейкін А. В.  
Задача про визначення напружень у пружному просторі з двома клиноподібними розрізами, розміщеними в одній площині
  70
Кушнір Р. М.  
Ключові рівняння для складеної циліндричної оболонки з власними напруженнями та дефектами структури  
  77
Rogowski B.  
Thermal stress problem in a transversally isotropic body with a circular crack system  
  85
Швець Р. М., Флячок В. М.  
Термопружність ортотропних шаруватих циліндричних оболонок  
  93
Процюк Б. В.  
Статичні та квазістатичні осесиметричні задачі термопружності для шаруватих тіл з плоскопаралельними границями  
  103
Карнаухов В. Г., Козлов В. І., Жук Я. О., Карнаухова Т. В.  
Термомеханічна зв’язана теорія гармонічних коливань шаруватих оболонок з фізично нелінійними непружними пасивними шарами й розподіленими п’єзо­електричними включеннями для контролю коливань  
  113
Кунець Я. І., Матус В. В., Пороховський В.В.  
Концентрація динамічних напружень поблизу отвору довільної форми в півплощині  
  123
Чекурін В. Ф., Кравчишин О. З.  
Задача поширення пружного збурення у деформованому континуумі  
  129
Вайсфельд Н. Д.  
Динамическая задача кручения полого усеченного конуса  
  135
Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д.  
Методика чисельного дослідження електромагнітних і температурних полів при індукційному нагріві електропровідних циліндричних тіл  
  140
Копилець В. І.  
Ітераційний метод оптимізації цільової функції багатьох змінних  
  149