|Секція A. Механіка| - |Секція Б. Математика|Секція A. МеханікаОлег Вєтров, Артур Мальгота, Володимир Шевченко. Новий алгоритм побудови фундаментального розв’язку двовимірного рівняння С.Л. Соболєва. (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Ярослав Святенко, Юрій Кононов. Про стабілізацію нестійкого обертання у середовищі з опором гіроскопа Лагранжа другим гіроскопом, який обертається. (Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця), Інститут прикладної математики і механіки НАН України (Слов’янськ))

Олексій Кудін, Євген Сторожук. Математичне моделювання деформування тришарової овальної циліндричної оболонки. (Запорізький національний університет, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України)

Ірина Луцька, Володимир Максимюк. Про деформування напівеліптичної тороїдальної оболонки. (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України)

Олена Хотенко, Ірина Хотенко. Еволюція пружних хвиль Релея (нелінійні ефекти). (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України)

Андрій Глухов. Про вплив умов контакту шарів композитного матеріалу на фазову швидкість поперечних хвиль. (Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України)

Роман Мануйленко, Євгеній Граченко. Задача фільтрації газу в тріщину при випадковому характері проникливості середовища. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Юлія Калоша, Олександр Зуєв. Асимптотичний розподіл власних частот коливань пружної балки з приєднаною масою. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Олег Козачок. Локальне фрикційне зношування пружних півпросторів із системою періодичних виступів за ковзного контакту. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Ольга Тужеляк. Поперечні коливання ортотропної пластини з множиною отворів, коли на зовнішній та внутрішній границі задано прогин, компоненти моменту та кута повороту нормалі, а на поверхні діє розподілене навантаження. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Роман Рабош, Юлія Максимів. Властивості поверхневих SH-хвиль у п’єзоелектричній матриці з тонким металічним включенням. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Дмитро Бойко, Юрій Токовий. Порiвняння розв’язкiв тривимiрних задач теорiї пружностi для трансверсально iзотропного пiвпростору. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Артем Чуйков, Залмен Філер. Годограф Михайлова системи диференціальних рівнянь. (Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ)

Юрій Михалюк, Ярослав Пастернак. Моделювання тіл із просторовими тонкими деформівними неоднорідностями. (Луцький національний технічний університет)

Тетяна Третяк, Тетяна Случик, Ярослав Пастернак. Термонапружений стан середовища із деформівним нитковим включенням. (Луцький національний технічний університет,)

Ілля Лаговський, Олена Соловенюк, Олена Мікуліч. Розрахунок динамічного напруженого стану пластинчастих елементів з жорсткими включеннями у рамах непрямого підходу методу граничних елементів. (Луцький національний технічний університет,)

Василь Шваб’юк, Світлана Афоніна, Марія Афоніна. До питання точності аналітичних формул для кін у балці-смузі, пошкодженій внутрішньою поперечною тріщиною. (Луцький національний технічний університет,)

Андрій Василишин. Періодичні задачі термомагнітоелектропружності тіл із тонкими включеннями. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Юлія Сеник. Дослідження ефективних модуля Юнга та коефіцієнта Пуассона на прикладі неоднорідного електропровідного шару. (Центр Математичного Моделювання )

Секція Б. МатематикаIevgenii Afanasiev. On the correlation functions of the characteristic polynomials of real random matrices with independent entries. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна)

Siddhartha Chatterjee, Mauparna Nandan. Fast matrix multiplication: discussion & open research issues. (Gargi Memorial Institute of Technology)

Maria Filipkovska. Global solvability, stability and dissipativity of time-varying semilinear differential-algebraic equations, and applications. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна)

Aurelia Frączek, Anna Rozkocha. In the world of elliptical curves. (Pedagogical University of Krakow)

Aleksandra Huczek, Andrzej Wiśnicki. Dynamics of nonexpansive mappings. (Pedagogical University of Krakow)

Grzegorz Kuduk. Nonlocal problem with integral conditions for evolution equation of second order.. (University of Rzeszow)

Phool Miyan. Some Identities on Prime Near Rings with Generalized Derivations. (College of Natural and Computational Sciences, Haramaya University)

Kateryna Pozharska. Recovery of multivariate functions from samples in the uniform norm. (Інститут математики НАН України)

Oleksandr Pozharskyi. Recovery of functions of two variables from given linear information. (Інститут математики НАН України)

Oksana Satur. Point spectrum in conflict dynamical systems with attractive interaction. (Інститут математики НАН України)

Mariia Savchenko. Harnack's inequality for quasilinear elliptic equations with nonstandard growth condition. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Olena Sazonova. About one class of continual approximate solutions with arbitrary density. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Ruslan Skuratovskii, Aled Williams. Criterion of supersingularity of Montgomery and Edwards curves over finite field. (Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського, Cardiff University)

Ruslan Skuratovskii. Verbal subgroups of alternating group An and Matieu groups. (Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського)

Таміла Коломієць, Анатолій Погоруй. Елементи теорії ймовірностей із значеннями у бігіперболічній алгебрі. (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Олена Атласюк, Володимир Михайлець. Про розв'язність нетерових неоднорідних крайових задач у просторах соболєв. (Інститут математики НАН України)

Василь Бешлей, Олег Петрук, Тарас Кузьо. Числове моделювання еволюції та випромінювання залишків наднових зір в середовищі зі значним градієнтом густини. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Дмитро Бігун, Євген Панасенко, Олександр Покутний. Автономні Нелінійні Крайові Задачі для Рівняння Ляпунова у Просторі Гільберта. (Інститут математики НАН України)

Ірина Біланик. Параболічні області збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Олена Ванєєва. Груповий аналіз класу нелінійних хвильових та еліптичних рівнянь. (Інститут математики НАН України)

Зоряна Васюник, Віталій Мелешко. Цифрова обробка колориметричного сенсорного масиву даних методом Саммона. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Михайло Гембарський, Оксана Федуник-Яремчук, Свiтлана Гембарська. Оцінки апроксимаційних характеристик класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних. (Волинський національний університет імені Лесі Українки)

Надія Гузик, Оксана Бродяк. Обернена задача для параболічного рівняння з довільним слабким виродженням. (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Національний університет «Львівська політехніка»)

Ірина Денега. Оцiнки зверху добуткiв внутрiшнiх радiусiв взаємно неперетинних областей. (Інститут математики НАН України)

Євгенія Євгеньєва. Сильно сингулярні та великі розв'язки напівлінійного еліптичного рівняння. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Ольга Кіх, Антон Кузь Задача з інтегральними умовами для рівняння Лапласа у сферичній області (НУ "Львівська політехніка", ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Богдан Кліщук, Руслан Салімов. Про асимптотичну поведінку одного класу гомеоморфізмів. (Інститут математики НАН України)

Олександра Локазюк. Ліївські симетрії лінійних систем двох диференціальних рівнянь другого порядку з залежними від часу коефіцієнтами. (Інститут математики НАН України)

Алла Луценко. Про групові ізотопи з властивістю схрещеної оборотності. (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Марія Мац, Антон Кузь Задача з нелокальними умовами для рівняння Блека-Шоулза (НУ "Львівська політехніка", ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Марія Негрич. Нелокальна задача для рівняння з оператором узагальненого диференціювання. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Назар Пирч. Еквівалентність за Марковим послідовностей неперервних відображень. (Українська Академія Друкарства, НУ „Львівська Політехніка”,)

Мар'яна Підківка, Антон Кузь Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними над полем p-адичних чисел (НУ "Львівська політехніка", ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Iрина Раєвська, Марина Раєвська. Локальні майже-кільця на елементарних абелевих групах порядку p^3. (Інститут математики НАН України)

Ян Рибалко. Cauchy problem for nonlocal nonlinear Schrodinger equation with step-like initial data: asymptotics and inverse scattering. (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України)

Руслан Салімов, Марія Стефанчук. Локальна поведінка регулярних розв'язків нелінійного рівняння Бельтрамі. (Інститут математики НАН України)

Ярослав Слоньовський, Володимир Ільків. Двоточкова задача для диференціального рівняння в частинних похідних другого порядку типу Ейлера (Національний університет "Львівська політехніка")

Юрій Тайстра, Володимир Пелих. Розв'язки неоднорідної системи рівнянь Максвелла у просторі Керра у вигляді однонапрямленого ізотропного поля (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Богдан Фещенко. Деформацiї гладких функцiй на 2–торi. (Інститут математики НАН України)

Лілія Чернецька. Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації типу Паде для псевдодвовимірних функцій. (Інститут математики НАН України)

Михайло Яджак, Максим Щерба. Реалізація на багатоядерних комп'ютерах паралельних алгоритмів цифрової фільтрації даних. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка,)

Михайло Яджак, Марія Тютюнник, Дмитро Поліщук. Про реалізацію паралельних алгоритмів комплексного оцінювання стану та процесу функціонування складних систем. (ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Філія «ПКТБ ІТ» АТ «Укрзалізниця»,)