Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – 60, № 1

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2017, 60, № 1

текст (00)

1–6

Сторож О. Г. Про розв’язні розширення деяких не­щіль­но ви­зна­че­них опе­ра­торів і ре­зольвенти таких розширень

2017, 60, № 1

анотації (01a)

7–21

Bandura A. I., Skaskiv O. B. Савка І. Я.Growth of entire functions of bounded L-in­dex in direction

2017, 60, № 1

анотації (02a)

22–31

Евтухов В. М., Колун Н. П. Савка І. Я.Асимптотические представления ре­ше­ний диф­ференциальных уравнений с правильно и быстро ме­ня­ющи­мися нели­нейностями

2017, 60, № 1

анотації (03a)

32–42

Янковский А. П. Построение уточненной модели динамического по­ведения гибких армированных пластин из нелинейно-упру­гих материалов на основе явной численной схемы типа «крест»

2017, 60, № 1

анотації (04a)

43–61

Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. Математичне моделювання усе­ред­не­но­го по­ля кон­центрації у випадкових шаруватих струк­ту­рах з урахуванням стриб­ків шуканої функції на міжфазних гра­ницяхПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2017, 60, № 1

анотації (05a)

62–74

Токовий Ю. В. Розв’язки осесиметричних задач теорії пружності та тер­мо­пружності для неоднорідних простору та пів­про­стору

2017, 60, № 1

анотації (06a)

75–84

Кононов Ю. М., Шевченко В. П., Джуха Ю. О. Осесиметричні ко­ли­ван­ня пруж­них кільцевих основ і двошарової ідеальної рі­ди­ни в жорст­кому кіль­цевому циліндричному резервуарі

2017, 60, № 1

анотації (07a)

85–95

Литвин О. В., Попов В. Г. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Взаємодія гармонічної хвилі поздовжнього зсуву  з V-подібним включенням

2017, 60, № 1

анотації (08a)

96–106

Безверхий О. І., Григор’єва Л. О. Порівняльний аналіз двох ме­то­дів до­слід­жен­ня гармонічних коливань п’єзокерамічних ци­лінд­рів

2017, 60, № 1

анотації (09a)

107115

Piddubniak O. P., Piddubniak N. G. Sound radiation from vehicles on the right-angle bend in the road

2017, 60, № 1

анотації (10a)

116131

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Контакт пруж­но­го тіла і жорсткої основи з періодичною системою ква­зі­еліп­тич­них виїмок, част­ково заповнених рідиною, яка змочує по­верх­ні тіл

2017, 60, № 1

анотації (11a)

132–140

Максимович О. В., Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. Щедрик В. П.Контактна за­да­ча для ан­ізо­тропної півплощини з тріщинами

2017, 60, № 1

анотації (12a)

141148

Ободан Н. І., Зайцева Т. А., Фридман О. Д. Матус В. В.Контактна задача для жорст­кого штам­па та пружного півпростору як обернена

2017, 60, № 1

анотації (13a)

149–156

Галішин О. З., Склепус С. М. Матус В. В.Прогнозування часу до руйнування при повзу­чості осесиметрично навантажених порожнистих ци­лінд­рів

2017, 60, № 1

анотації (14a)

157–168

Кутя Т. В., Герус В. А., Мартинюк П. М. Матус В. В.Моделювання во­ло­го­пе­ренесення у ґрунтах з урахуванням теплових і хімічних чин­ників

2017, 60, № 1

анотації (15a)

169–177

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

 Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937–22.02.2017)

2017, 60, № 1

текст (16)

178–181