Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – 60, № 4

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2017, 60, № 4

текст (00)

1–6

Івасишен С. Д., Мединський І. П. Савка І. Я.Класичний фундаментальний роз­в’я­зок за­дачі Коші для ультрапараболічних рів­нянь ти­пу Кол­мо­горова з двома групами просторових змінних вирод­ження. ІI

2017, 60, № 4

анотації (01a)

7–24

Івасишен С. Д., Турчина Н. І. Матриця Ґріна модельної крайової за­дачі з век­торною параболічною вагою

2017, 60, № 4

анотації (02a)

25–39

Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Савка І. Я.Нелокальна багатоточкова за ча­сом задача зі cкісною похідною для параболічного рівняння з ви­род­женням

2017, 60, № 4

анотації (03a)

40–51

Шахно С. М. Метод Ґаусса – Ньютона – Курчатова для роз­в’я­зу­ван­ня нелі­нійних задач про найменші квадрати

2017, 60, № 4

анотації (04a)

52–62

Савенко П. О. Чисельне розв’язування двоточкової крайової за­да­чі для систе­ми лінійних диференціальних рівнянь з не­лі­ній­ним двовимірним спект­ральним параметромПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2017, 60, № 4

анотації (05a)

63–74

Шакери Мобараке П., Гринченко В. Т., Попов В. В., Солтанниа Б., Зра­жевский Г. М. Современные методы численно-ана­ли­ти­ческого решения краевых задач для неканонических об­лас­тей

2017, 60, № 4

анотації (06a)

75–89

Острик В. І. Симетрія інверсії розв’язків основних крайових за­дач дво­вимір­ної теорії пружності для клина

2017, 60, № 4

анотації (07a)

90–110

Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Термонапружений стан півпростору з віль­ною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теп­ло­ізоляції в області, розміщеній у па­ралельній до межі пло­щині

2017, 60, № 4

анотації (08a)

111–123

Гачкевич О. Р., Терлецький Р. Ф., Брухаль М. Б. Моделювання та досліджен­ня теплового та напруженого станів в опро­мі­ню­ва­ній системі з шарів різної прозорості, розділених не­по­гли­на­ючим середовищем

2017, 60, № 4

анотації (09a)

124136

Авраменко О. В., Нарадовий В. В., Луньова М. В., Селезов І. Т. Умови поширення хвиль у напівнескінченній тришаровій гід­ро­динамічній системі з твердою кришкою

2017, 60, № 4

анотації (10a)

137151

Piddubniak O. P., Piddubniak N. G. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Scattering of frequency-modu­lated sound pulse on circular cylindrical thin elastic shell with a slit

2017, 60, № 4

анотації (11a)

152–161

Марчук М. В., Тучапський Р. І. Щедрик В. П.Аналіз ідентичних за формою рів­нянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних ко­ор­ди­натах

2017, 60, № 4

анотації (12a)

162177

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2017 рік (том 60)

2017, 60, № 4

текст (13)

178–180