Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes)
  

NATIONAL
ACADEMY
OF SCIENCES
OF UKRAINE

PIDSTRYHACH INSTITUTE OF
APPLIED PROBLEMS
OF MECHANICS AND
MATHEMATICS

МАТHЕМАТІCAL
МЕТHОDS and
PHYSICOМЕCHANICAL
FIELDS

EDITORIAL BOARD

 EDITOR-IN-CHIEF

Roman. M. Kushnir

ASSOCIATE EDITORs

  Oleksandr R. Hachkevych, Volodymyr O. Pelykh

Secretary

Yuriy. V. Tokovyy

 

O. Ye. Andreykiv
D. I. Bodnar
Ye. Ya. Chaplya
V. F. Chekurin
V. T. Grinchenko
Ya. M. Grygorenko
S. D. Ivasyshen
P. I. Kalenyuk
H. S. Kit
L. M. Lobanov

O. V. Lopushanskyy
I. O. Lukovskyy
M. V. Marchuk
R. M. Martynyak
O. R. Misiong
V. V. Mykhaskiv
M. M. Nykolyshyn
V. V. Panasyuk
V. M. Petrychkovych
O. P. Piddubniak

V. I. Pokhmurskyi
A. K. Prykarpatsky
Ya. D. Pianylo
A. M. Samoylenko
P. O. Savenko
Ya. H. Savula
G. T. Sulym
M. M. Voytovych
P. V. Yasniy
Ya. O. Zhuk

INTERNATIONAL  EDITORIAL  BOARD

G. E. Baghdasaryan (Armenia)
V. Ye. Berbyuk (Sweden)
V. V. Hafiychuk (USA)
Yu. A. Dubinskiy (Russia)
I. I. Fedyk (Russia)
J. Kubik (Poland)
O. M. Linkov (Russian Federation)

S. Matysiak (Poland)
W. Nagórko (Poland)
D. Natroshvili (Georgia)
Yu. I. Nyashin (Russian Federation)
V. Ya. Pidstryhach (Germany)
L. Stettner (Poland)
Ch. Zhang (Germany)

 

Editorial office address:  Pidstryhach Institute for Applied Problems

                                    of Mechanics and Mathematics of NASU

                                    3-b, Naukova St., 79060, L’viv, Ukraine

Phone:  +38(032)258-51-66      Fax:   +38(032)263-62-70     Mob.  +38098 6764611

E-mail:   mmpf@iapmm.lviv.ua

www-site: www.iapmm.lviv.ua/journal_en.html