ІППММ - Головна сторінка

   

Відділ теорії фізико-механічних полів


Відділ теорії фізико-механічних полів (№ 13) створений у квітні 1969 р. у Фізико-механічному інституті АН України. З 1973 р. він функціонував у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики АН УРСР, який у 1978 р. був реорганізований в Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР. Організатором створення відділу і його завідувачем (до травня 1995 р.) був доктор фіз.-мат. наук, професор Я.Й. Бурак. У відділі виконували дослідження з наукових напрямів: побудова моделей механіки електропровідних та напівпровідникових тіл з урахуванням взаємодії механічних, теплових та електромагнітних полів; розробка теоретичних основ і методів оптимізації в термомеханіці з застосуванням до проблем керування залишковими напруженнями та деформаціями в елементах тонкостінних конструкцій та прогресивної технології зміцнення діючих нафтогазопроводів з корозійними дефектами; розробка теоретичних і технічних основ електромагнітних методів дослідження структури і динаміки земної кори; вивчення взаємодії і статистичних кореляцій у системах частинок і твердих тіл з урахуванням полів різної природи. З травня 1995 р. завідує відділом доктор фіз.-мат. наук, професор О.Р. Гачкевич.


ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ ВІДДІЛУ
  1. Розробка математичних моделей та методів механіки зв’язаних полів для дослідження та оптимізації термонапруженого стану електропровідних тіл за комплексних зовнішніх навантажень з урахуванням структурних змін матеріалу за підвищених температур.
  1. Розвиток методологій математичного моделювання для дослідження і оптимізації нелінійних термомеханічних і механотермодифузійних процесів в багатокомпонентних тілах різної електропровідності та здатності до намагнічування і поляризації.
  1. Створення теоретичних основ технологій виготовлення та обробки конструктивних елементів інженерних пристроїв різного цільового призначення, зокрема відновлювального енергетичного та військового обладнання.
  1. Формулювання і дослідження некласичних крайових задач математичної фізики на базі систем диференціальних рівнянь, що описують взаємозв’язок механічних і електромагнітних процесів з процесами тепло- і масообміну та фазовими змінами в багатокомпонентних тілах.

За цими напрямками розв’язують математичні та технічні проблеми механіки:
  • розробка варіанта теорії термомеханіки та механотермодифузії електропровідних тіл, що можуть намагнічуватись і поляризуватись, за умов електромагнітної дії радіо- та інфрачервоного діапазону частот. Дослідження на цій основі процесів переносу тепла та домішкової речовини в пористих середовищах;
  • математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів термообробки виробів з металічних (сталі, сплавів на основі титану тощо) і неметалічних (скло, кераміка тощо) матеріалів з урахуванням структурних перетворень та особливостей механічної поведінки тіл за підвищених температур;
  • фізико-математичне моделювання та оптимізація напружено-деформованого стану тонкостінних елементів конструкцій та масопереносу в них під високоінтенсивними зовнішніми навантаженнями;
  • розвиток модельних уявлень про деформування шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з нових багатокомпонентних матеріалів (однорідних і неоднорідних, композитних, пористих) за умов інтенсивного теплового навантаження (зокрема дії електромагнітного випромінювання) і теплообміну за високих градієнтів температури та суттєвої зміни теплофізичних характеристик матеріалів.

За основними науковими напрямками відділу підготовано 10 докторів наук (О.Р. Гачкевич, Р.В. Фільц, Р.П. Ґайда, Я.С. Сапужак, І.В. Огірко, Ю.Д. Зозуляк, Р.Ф. Терлецький, Р.С. Мусій, Б.Д. Дробенко, С.Ф. Будз) та 47 кандидатів наук, опубліковано 45 монографій, отримано 22 авторських свідоцтва, видано 5 збірників наукових праць з теорії фізико-механічних полів і їх застосувань та 2 двотомні бібліографічні покажчики вітчизняної і зарубіжної літератури (за 1969-1981 рр. та за 1983-1987 рр.) з оптимізації механічних систем.

Співробітники відділу в складі авторських колективів були удостоєні 3-х Державних премій України в галузі науки і техніки (Я.Й. Бурак та Б.І. Колодій у 1975 р. за роботу "Розробка та впровадження в практику оптимальних режимів зонального відпуску зварних швів конструкцій оболонкового типу"; С.Ф. Будз та В.І. Шелепець у 1981 р. за роботу "Механіко-математичне обґрунтування, розробка та впровадження високоефективних технологій виготовлення електронно-променевих приладів"; О.Р. Гачкевич та Р.Ф. Терлецький у 2017 р. за роботу "Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи"), премії НАН України ім. М.М. Крилова (Я.Й. Бурак, О.Р. Гачкевич та Р.Ф. Терлецький у 1999 р. за роботу "Математичні моделі і крайові задачі термомеханіки електропровідних континуальних систем") та премії НАН України ім. М.В. Остроградського (Б.Д. Дробенко у 2018 р. за роботу "Аналітично-чисельні методи дослідження якісної поведінки складних механічних систем").