Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2009. – 52, 1

 

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2009, 52, № 1

 

текст  (123К)

1–6

Процах Н. П. Задача без початкових умов для нелі­ній­но­го ультрапа­рабо­ліч­но­го рівняння з вирод­жен­ням

2009, 52, № 1

анотації

текст (255К)

7–19

Федусь У. М. Ідентифікація коефіцієнта при похідній за часом у квазіліній­но­му параболічному рів­нян­ні

2009, 52, № 1

анотації

текст (239К)

20–33

Власій О. Д. Задача з нелокальними умовами для рів­нянь із частинними по­хід­ними зі сталими коефі­ці­єнтами

2009, 52, № 1

анотації

текст (183К)

34–42

Голушков А. В. Задача Николетти для системы диф­фе­ренциальных уравне­ний дробного порядка

2009, 52, № 1

анотації

текст (153К)

42–47

Куриляк Д. Б. Розв’язок одного класу систем парних су­маторних рівнянь для приєднаних функцій Ле­жандра

2009, 52, № 1

анотації

текст (225К)

48–58

Шахно С. М. Про двокроковий ітераційний процес в уза­гальнених умовах Ліп­шиця для поділених різ­ниць першого порядку

2009, 52, № 1

анотації

текст (180К)

59–66

Пирч Н. М. Вільні однорідні простори та їхні підпро­сто­ри

2009, 52, № 1

анотації

текст (160К)

67–71

Селезов И. Т., Авраменко О. В., Гуртовый Ю. В., Нара­до­вый В. В. Не­ли­ней­ное взаимодействие внут­рен­них и поверхностных гравита­ци­он­ных волн в двух­слойной жидкости со свободной поверх­нос­тью

2009, 52, № 1

анотації

текст (230К)

72–83

Карнаухова Т. В. Активное демпфирование вынуж­ден­ных резонансных ко­ле­ба­ний изотропной пологой вяз­коупругой цилиндрической панели при дей­ст­вии на нее неизвестной механической на­груз­ки

2009, 52, № 1

анотації

текст (180К)

84–91

Ефимова Т. Л. Решение задач о свободных крутильных ко­лебаниях толсто­стен­ных ортотропных не­од­но­род­ных цилиндров

2009, 52, № 1

анотації

текст (232К)

92–100

Рабош Р. В. Динамічна взаємодія пружного середо­ви­ща з тонкостінним кри­во­лінійним п’єзоелект­рич­ним включенням при поздовжніх коливаннях ком­­позита

2009, 52, № 1

анотації

текст (218К)

101–106

Мартиняк Р. М., Дмитрів М. І. Скінченноелементне до­слідження на­пру­же­но-деформованого стану не­однорідної прямокутної пластини

2009, 52, № 1

анотації

текст (815К)

107–114

Николишин М. М., Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Сло­­бодян М. С. Дво­віс­ний розтяг однорідної ізо­троп­ної пластини з двома рівними співвісними трі­щи­нами з урахуванням пластичних зон біля їх вер­шин

2009, 52, № 1

анотації

текст (190К)

115–121

Назаренко Л. В. Повреждаемость материала, арми­ро­ван­ного однона­прав­лен­ны­ми ортотропными во­лок­нами, при экспоненциальной функции дли­тель­­ной мик­ро­прочности

2009, 52, № 1

анотації

текст (233К)

122–131

Бедзір О. О., Шопа В. М. Контактна взаємодія про­різ­ної циліндричної обо­лон­ки та деформівного за­пов­нювача з урахуванням сухого тертя

2009, 52, № 1

анотації

текст (238К)

132–137

Марчук М. В., Хом’як М. М. Ермітові сплайни як ба­зисні функції методу скін­ченних елементів для по­будови траєкторій напружень

2009, 52, № 1

анотації

текст (296К)

138–149

Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. Механоелектромагнітна вза­ємодія в ізотропних діелектриках з ура­ху­ван­ням локального зміщення маси

2009, 52, № 1

анотації

текст (223К)

150–158

Гачкевич О. Р., Терлецький Р. Ф., Голубець Т. В. Роз­ра­хунок ефективних електрофізичних ха­рак­те­рис­тик зволожених пористих матеріалів

2009, 52, № 1

анотації

текст (308К)

159–171

Немировский Ю. В., Янковский А. П. Асимптотическое ре­шение задачи не­ста­ционарной теп­ло­про­вод­нос­ти слоистых анизотропных неоднородных обо­лочек

2009, 52, № 1

анотації

текст (258К)

172–187

Максимович О. В., Соляр Т. Я. Визначення триви­мір­них температурних полів у багатозв’язних ор­то­троп­них тілах за нагріву джерелами та пото­ка­ми тепла

2009, 52, № 1

анотації

текст (186К)

188–192

Демидюк М. В. Параметрична оптимізація чотири­лан­ко­вого замкнутого мані­пу­лятора з активними й па­сивними при­водами

2009, 52, № 1

анотації

текст (237К)

193–202