Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2018. – 61, № 1

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2018, 61, № 1

текст (00)

1–6

Національній академії наук України – 100 років

2018, 61, № 1

текст (001)

7–10

Баранецький Я. О., Каленюк П. І., Копач М. І. Нелокальна ба­га­тоточкова за­дача для рівнянь із частинними похідними з по­стій­ними коефі­цієнтами парного порядку

2018, 61, № 1

анотації (01a)

11–30

Івасишен С. Д., Пасічник Г. С. Ультрапараболічні рівняння з не­обмежено зростаючими коефіцієнтами в групі молодших чле­нів і виродженнями на початковій гіперплощині

2018, 61, № 1

анотації (02a)

31–46

Малицька Г. П., Буртняк І. В. Савка І. Я.Вироджені параболічні системи ти­пу дифузії з інерцією

2018, 61, № 1

анотації (03a)

47–56

Головата О. М., Мулява О. М., Шеремета М. М. Псевдозіркові, псевдоопуклі та близькі до псевдоопуклих ряди Діріхле, які задовольняють дифе­ренціальні рівняння з експонен­ці­аль­ни­ми коефіцієнтами

2018, 61, № 1

анотації (04a)

57–70

Povstenko Y. Z. From chemical potential tensor and concentration tensor to nonlocal continuum theoriesПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2018, 61, № 1

анотації (05a)

71–85

Зуева Т. И. Влияние диссипации на движение вихрей во вра­ща­ющихся конденсатах Бозе – Эйнштейна

2018, 61, № 1

анотації (06a)

86–100

Мацюк Р. Я. Релятивістська механіка постійної кривини

2018, 61, № 1

анотації (07a)

101–115

Янковский А. П. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Уточненная модель термоупругопластического изгиба слоис­тых пластин регулярной структуры. І. По­ста­нов­ка задачи

2018, 61, № 1

анотації (08a)

116–129

Махоркін М. І., Николишин М. М. Гранична рівновага ци­лінд­рич­ної оболонки з поздовжньою тріщиною за врахування інер­ційності матеріалу

2018, 61, № 1

анотації (09a)

130141

Фесенко Г. О., Мойсеєнок О. П. Точний розв’язок нестаціонарної задачі для пруж­ного шару з циліндричним жорстким вклю­ченням

2018, 61, № 1

анотації (10a)

142154

Курпа Л. В., Шматко Т. В. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Дослідження вільних коливань і стій­кості функці­онально-ґрадієнтних тришарових пластин за до­помогою теорії -функцій і варіаційних методів

2018, 61, № 1

анотації (11a)

155–172

Шопа Т. В. Щедрик В. П.Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отво­рів довільної конфігурації і змішаними гра­нич­ними умовами

2018, 61, № 1

анотації (12a)

173185

Чекурін В. Ф., Постолакі Л. І. Щедрик В. П.Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для визначення осесиметричних за­лиш­кових напружень у скінченному циліндрі

2018, 61, № 1

анотації (13a)

186–196