Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2019. – 62, № 3

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2019, 62, № 3

текст (00)

16

Berbyuk V. Weight-vibration Pareto optimization of a dual mass flywheel

2019, 62, № 3

анотації (01a)

7–18

Андрейків О. Є., Гембара Н. Т. Математична модель ви­зна­чен­ня концентрації водню, за якої відбувається зміна механізму деформування

2019, 62, № 3

анотації (02a)

1925

Акопян В. Н., Амирджанян А. А., Акопян Л. В. О передаче на­груз­ки от деформируемой накладки к составной полу­плос­кости с межфазными трещинами

2019, 62, № 3

анотації (03a)

2637

Попов В. Г., Литвин О. В. Напружений стан пружного тіла з жорстким вклю­чен­ням у вигляді ламаної при гармонічному хвильовому навантаженні

2019, 62, № 3

анотації (04a)

3847

Стасюк Б. М. Ефекти від поверхневого натягу сферо­ци­ліндрич­ної нанопори у пружному середовищі

2019, 62, № 3

анотації (05a)

4856

Процюк Б. В. Термопружний стан кусково-неоднорідного ортотропного тер­мо­­чутливого циліндра

2019, 62, № 3

анотації (06a)

5773

Янковский А. П. Критический анализ двумерных уравнений теплового баланса композитных пластин, полученных на основе вариационных принципов теории теплопроводности. II. Модельная задача

2019, 62, № 3

анотації (07a)

74–81

Дзюба А. П., Сиренко В. Н. Алгоритмизация определения пе­ре­мен­ных вдоль меридиана физико-механических харак­те­рис­тик материала много­слой­ных композитных оболочек вращения

2019, 62, № 3

анотації (08a)

82–91

Ткачук М. М. Пружне осереднення матеріалів із композиційною мережевою будовою

2019, 62, № 3

анотації (09a)

92105

Sebestianiuk P., Perkowski D., Kulchytsky-Zhyhailo R. The ma­xi­mum tensile stress in a micro-periodic composite half-space with slant layering under frictional contact on its surface

2019, 62, № 3

анотації (10a)

106112

Габрусєв Г. В., Габрусєва І. Ю., Шелестовський Б. Г. Контактна взаємодія заздалегідь деформованої товстої плити з пара­бо­ліч­ним штампом

2019, 62, № 3

анотації (11a)

113–119

Белубекян М. В., Саркисян С. В. Волны в системе тонкий слой – полу­пространство со смешанными граничными условиям

2019, 62, № 3

анотації (12a)

120126

Авраменко О. В., Луньова М. В. Аналіз форми хвильових пакетів у три­шаровій гідродинамічній системі «півпростір – шар – шар з твердою кришкою»

2019, 62, № 3

анотації (13a)

127–142

Чекурін В. Ф., Химко О. М. Перехідні процеси течії газу в трубопроводі, спричинені локальним витоком

2019, 62, № 3

анотації (14a)

143–158

Чорна Н. А., Ганчин В. В. Використання математичного мо­де­лю­вання для вдосконалення масогабаритних по­каз­ни­ків металогідридних установок

2019, 62, № 3

анотації (15a)

159–167

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ. 10-та Міжнародна наукова кон­фе­рен­ція «Математичні проблеми механіки неод­но­рід­них структур»

2019, 62, № 3

текст (16)

168–169