Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – 53, № 3

 

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2010, 53, № 3

текст (00)

1–6

Кушнір Р. М., Максимук О. В., Марчук М. В., Осадчук В. А. Науковий до­­робок професора Богдана Любомировича Пелеха з теорії тонкостін­них еле­ментів конструкцій та механіки композитів і його розвиток (до 70-річчя від дня народження)

2010, 53, № 3

текст (01)

7–16

Кучмінська Х. Й. Савка І. Я. Про теореми типу Ворпіцького для двовимірного непе­рерв­ного дробу

2010, 53, № 3

анотації (02)

17–26

Plachta L. P. Remarks on tiled tori

2010, 53, № 3

анотації (03)

27–35

Кирчей І. І. Бугрій О. М., Глинянська Х. П. Визначникове зображення узагальненої оберненої матриці Му­ра  Пенроуза над тілом кватерніонів

2010, 53, № 3

анотації (04)

36–45

Демків І. І. Пирч Інтерполяційний функціональний многочлен третього степеня, що не використовує правила підстановки

2010, 53, № 3

анотації (05)

46–59

Процах Л. П., Савенко П. О., Ткач М. Д. Щедрик В. П.Галуження розв’язків задачі серед­ньо­квадратичної апроксимації дійсної фінітної функції від двох змін­них модулем подвійного перетворення Фур’є

2010, 53, № 3

анотації (06)

60–73

Білусяк Н. І., Пташник Б. Й., Репетило С. М. Баран О. Є.Крайова задача зі змішаними умо­вами для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь

2010, 53, № 3

анотації (07)

74–84

Щоголев С. А. І. І.,Прокопишин І. І.Про деякі резонансні випадки в квазілінійних диференціальних системах із повільно змінними параметрами

2010, 53, № 3

анотації (08)

85–92

Чехов В. Н., Закора С. В. Прокопович І. Б. Концентрація напружень у сферичній оболонці з двома близько розміщеними круговими отворами

2010, 53, № 3

анотації (09)

93–98

Бутрак І. О., Кільницька Т. І., Хай О. М.Козлов В. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Динамічний контакт сферичного вклю­чення з матрицею за падіння пружної хвилі

2010, 53, № 3

анотації (10)

99–104

Ободан Н. И., Гук Н. А. Григоренко А. Я., Пузырев С. В., Пригода А. П., Хоришко В. В.Идентификация обратных задач деформирования тон­костенных оболочек методом декомпозиции

2010, 53, № 3

анотації (11)

105–116

Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Курпа Л. В., Мазур О. С.Застосування методу прямого вирізування до роз­в’язування задачі поздовжнього зсуву клина з тонкими неодноріднос­тя­ми довільної орієнтації

2010, 53, № 3

анотації (12)

117–126

Grigorenko A. Ya., Müller W. H., Wille R., Yaremchenko S. N. Numerical solution of the problem on the stress-strain state in hollow cylinders by means of spline-approximations

2010, 53, № 3

анотації (13)

127–134

Лоза И. А. Матус В. В. Крутильные колебания пьезокерамических полых цилиндров с окруж­ной поляризацией

2010, 53, № 3

анотації (14)

135–140

Кунець Я. І., Рабош Р. В. Матус В. В. Поздовжній зсув пружного середовища з тонким пря­молінійним гострокінцевим п’єзоелектричним включенням низької жорсткості

2010, 53, № 3

анотації (15)

141–147

Кириченко В. В. Матус В. В. Геометрический анализ движения гироскопа Гесса

2010, 53, № 3

анотації (16)

148–158

Пацегон Н. Ф., Попова Л. Н. Матус В. В. Пространственные структуры в намагничи­ва­ющих­ся жидкостях

2010, 53, № 3

анотації (17)

159–169

Гаврись О. П. Матус В. В. Система узагальнених нелінійних граничних умов крайової за­да­чі теплопровідності для шару при двосторонньому локальному висо­ко­температурному нанесенні покрить

2010, 53, № 3

анотації (18)

170–177