Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2015. – 58, № 3

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2015, 58, № 3

текст (00)

1–6

Попович В. С., Ракоча І. І. Моделювання та аналіз тер­мо­пруж­но­го стану ша­ру­ва­то­го по осі термо­чут­ливого циліндра за тепловідведення шляхом ви­па­ровування рідини

2015, 58, № 3

анотації (01a)

7–14

Чир І. А., Шинкаренко Г. А. Савка І. Я.Коректність варіаційної за­да­чі дина­міч­ної тер­мо­пружності Ґріна – Лін­дсея

2015, 58, № 3

анотації (02a)

15–25

Максимук О. В., Гануліч Н. В. Савка І. Я.Термопружність ци­лінд­ричної обо­лон­ки із низькою зсувною жорст­кіс­тю у локальному температурному полі

2015, 58, № 3

анотації (03a)

26–34

Грицько Б. Є. Числово-аналітична методика розв’язу­вання не­стаціонарної задачі теплопровідності у локально-неодно­рід­них середовищах

2015, 58, № 3

анотації (04a)

35–42

Тучапський Р. І. Рівняння тонких анізотропних пруж­них оболонок обертання методу {m, n}-апрокси­маціїПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2015, 58, № 3

анотації (05a)

43–56

Бернакевич І. Є., Вагін П. П., Козій І. Я., Харчен­ко В. М. До­слід­жен­ня процесів акустичної взає­модії оболонок з рідиною

2015, 58, № 3

анотації (06a)

57–63

Шептилевський О. В., Селезов І. Т. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Напружений стан частково за­кріпленої сферичної оболонки з ріди­ною за імпульсного збуд­ження

2015, 58, № 3

анотації (07a)

64–70

Піддубняк O. П., Піддубняк Н. Г. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Випромінювання звуку літаком під час зльоту

2015, 58, № 3

анотації (08a)

71–82

Успенский Б. В., Аврамов К. В. Нелинейные нор­маль­ные формы су­щест­вен­но нелинейных перио­ди­чески возбуждаемых ку­соч­но-линейных систем

2015, 58, № 3

анотації (09a)

8390

Максимович В. М., Соляр Т. Я. Визначення в’язко­пружних напру­жень у пластинах із вклю­чення­ми

2015, 58, № 3

анотації (10a)

91–96

Карлаш В. Л. Аналіз методів визначення в’язкопруж­них коефіці­єнтів п’єзо­керамічних резонаторів

2015, 58, № 3

анотації (11a)

97–111

Грицина О. Р. Електротермомеханіка неферомагнітних поляри­зовних твердих тіл за врахування тен­зор­ної природи локаль­ного зміщення маси

2015, 58, № 3

анотації (12a)

112121

Сеньків Л. М. Напружений стан циліндричної орто­троп­ної обо­лон­ки з трі­щиною під кутом

2015, 58, № 3

анотації (13a)

122–127

Процеров Ю. С. Осесимметричная задача теории упру­гос­ти для по­лого ци­линдра конечной длины с уче­том собственного веса

2015, 58, № 3

анотації (14a)

128–138

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоро­богатька

2015, 58, № 3

текст (15)

139–140

 Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015)

2015, 58, № 3

текст (16)

141–143