Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – 59, № 2

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2016, 59, № 2

текст (00)

1–6

Боднар Д. І., Кучмінська Х. Й. Розвиток теорії гіллястих лан­цю­гових дробів у 1996–2016 роках

2016, 59, № 2

анотації (01a)

7–18

Каленюк П. І., Нитребич З. М., Кудук Г., Симотюк М. М. Савка І. Я.Інтег­раль­на за­да­ча для рівняння з частинними похідними високо­го порядку в необме­женій смузі

2016, 59, № 2

анотації (02a)

19–27

Івасишен С. Д., Мединський І. П. Савка І. Я.Про класичні фундаментальні розв’язки за­дачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних

2016, 59, № 2

анотації (03a)

28–42

Кучмінська Х. Й. Про збіжність одного двовимірного уза­галь­нен­ня не­перерв­ного -дробу

2016, 59, № 2

анотації (04a)

43–49

Макаров В. Л., Демків І. І. Абстрактний інтерполяційний дріб типу Тіле Параболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2016, 59, № 2

анотації (05a)

50–57

Лінчук Ю. С. Узагальнений оператор Бесселя – Струве та деякі його власти­вості

2016, 59, № 2

анотації (06a)

58–66

Кінаш Н. Є. Нелокальна обернена задача для двовимірного рів­нян­ня тепло­провідності

2016, 59, № 2

анотації (07a)

67–76

Ільків В. С., Страп Н. І. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Нелокальна крайова задача для ди­фе­ренціально-опе­раторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріх­ле – Тейлора з фіксованим спектром

2016, 59, № 2

анотації (08a)

77–85

Щоголев С. А., Джашитова В. В. Про розв’язки коливного типу злі­ченних ди­ференціальних систем із повільно змінними па­ра­метрами

2016, 59, № 2

анотації (09a)

8693

Давидович В. B. Групова класифікація одного класу рівнянь Кол­мо­горова з залежними від часу коефіцієнтами

2016, 59, № 2

анотації (10a)

94–100

Довбня К. М., Дундар О. Д. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Побудова та дослідження на­бли­ження третього порядку розв’язку рівняння теплопровідності тонких пологих оболонок за допомогою поліномів Лежандра при стаціонарному теплообміні

2016, 59, № 2

анотації (11a)

101–108

Антоненко Н. М. Щедрик В. П.Задача про осесиметричне кручення багато­ша­рової плити з пружними зв’язками між шарами

2016, 59, № 2

анотації (12a)

109115

Галішин О. З., Золочевський О. О., Склепус С. М. Матус В. В.Дослідження по­взучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточ­неної оболонкової моделей

2016, 59, № 2

анотації (13a)

116–124

Станкевич В. З., Бутрак І. О., Жбадинський І. Я. Матус В. В.Дифракція хви­лі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі

2016, 59, № 2

анотації (14a)

125–131

Клімчук Т. В., Острик В. І. Матус В. В.Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги

2016, 59, № 2

анотації (15a)

132–141

Крутий Ю. С. Матус В. В.Построение решения задачи устойчивости стерж­ня с произ­вольными непрерывными параметрами

2016, 59, № 2

анотації (16a)

142–151

Ободан Н. І., Гук Н. А., Магас О. С. Матус В. В.Вибір інформативних пара­мет­рів входу для інверсних нейромережевих моделей спо­сте­режуваних систем

2016, 59, № 2

анотації (17a)

152–160