Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2018. – 61, № 2

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2018, 61, № 2

текст (00)

1–6

Літовченко В. А. Властивість локалізації регулярних розв’язків задачі Коші для фрактального рівняння інтегрального ви­гляду

2018, 61, № 2

анотації (01a)

7–17

Лінчук Ю. С., Лінчук С. С. Деякі властивості узагальненого інтег­раль­ного опе­ратора Бесселя

2018, 61, № 2

анотації (02a)

18–25

Чепок О. О. Савка І. Я.Асимптотичні зображення швидко змінних розв’язків диферен­ці­альних рівнянь другого порядку з швидко та пра­виль­но змінними нелі­нійностями

2018, 61, № 2

анотації (03a)

26–37

Василишин Т. В., Струтинський М. М. Алгебри симетричних -по­ліномів на просторі

2018, 61, № 2

анотації (04a)

38–48

Ладзоришин Н. Б., Петричкович В. М. Стандартна форма матриць над квад­ратичними кільцями відносно -еквівалентності та структура роз­в’яз­ків матричних двобічних лінійних рівняньПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2018, 61, № 2

анотації (05a)

49–56

Пастернак Я. М., Сулим Г. Т., Ільчук Н. І. Взаємодії фізико-ме­ха­нічних по­лів у тілах із тонкими структурними не­од­но­рід­нос­тя­ми: огляд

2018, 61, № 2

анотації (06a)

57–79

Кіт Г. С., Івасько Н. М. Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпле­ною межею за теплоізо­ляції у паралельній до неї стрічковій області

2018, 61, № 2

анотації (07a)

80–90

Богданов В. Л., Кипнис А. Л. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.К исследованию разрушения полу­ограниченного тела при сжатии вдоль межфазной припо­верхностной трещины

2018, 61, № 2

анотації (08a)

91–99

Курпа Л. В., Ткаченко В. В. Розв’язання задач стійкості шару­ватих пластин з от­ворами за допомогою методу -функцій

2018, 61, № 2

анотації (09a)

100110

Янковский А. П. Уточненная модель термоупругопластического из­гиба слоис­тых пластин регулярной структуры. ІІ. Мо­дель­ные задачи

2018, 61, № 2

анотації (10a)

111123

Бабич Д. В., Дородных Т. И. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Структурно-вероятностная интер­претация де­формационной теории пластичности

2018, 61, № 2

анотації (11a)

124–133

Шваб’юк В. І., Мікуліч О. А. Щедрик В. П.Дослідження динамічного напру­же­ного стану мік­ропористих середовищ у рамках псевдокон­ти­ну­уму Коссера

2018, 61, № 2

анотації (12a)

134140

Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. Щедрик В. П.Математична модель процесів ге­теродифузії дво­ма шляхами за каскадного розпаду мігру­ючих частинок

2018, 61, № 2

анотації (13a)

141–149

Савула Я. Г., Турчин Ю. І. Щедрик В. П.Про один підхід до числового розв’я­зування задач масоперенесення з великими числами Пекле

2018, 61, № 2

анотації (14a)

150–158

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

До 6070-річчя професора Володимира Г. Олександровича Сулима

2018, 61, № 2

текст (15)

159–162