Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2018. – 61, № 4

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2018, 61, № 4

текст (00)

1–6

Івасишен С. Д., Мединський І. П. Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження

2018, 61, № 4

анотації (01a)

7–16

Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Нелокальна задача з багато­точ­ковими збу­реннями умов Діріхле для рівнянь із час­тин­ни­ми похідними парного по­рядку зі сталими коефіцієнтами

2018, 61, № 4

анотації (02a)

17–34

Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Савка І. Я.Одностороння крайова задача з ім­пульс­ними умо­вами для параболічних рівнянь з ви­род­жен­ням

2018, 61, № 4

анотації (03a)

35–48

Махней О. В. Змішана задача для диференціального рівняння па­ра­бо­лічного типу з мірами

2018, 61, № 4

анотації (04a)

49–55

Кушнір Р. М., Николишин М. М., Ростун М. Й. Пружно-плас­тич­ний гранич­ний стан неоднорідних оболонок обертання з внут­ріш­німи тріщинамиПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2018, 61, № 4

анотації (05a)

56–65

Гарматій Г. Ю., Калиняк Б. М., Кутнів М. В. Незв’язана ква­зі­ста­тич­на за­да­ча термопружності для двошарового по­рож­нис­то­го термочутливого ци­ліндра за умов конвективного теп­ло­об­міну

2018, 61, № 4

анотації (06a)

66–77

Вовк О. М., Соляр Т. Я. Термопружний стан контактуючих тер­мо­чут­ли­вих пів­про­стору та шару

2018, 61, № 4

анотації (07a)

78–87

Токовий Ю. В., Бойко Д. С. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Розв’язок тривимірної задачі тер­мо­пруж­ності для необмеженого трансверсально-ізотропного тіла

2018, 61, № 4

анотації (08a)

88–99

Білущак Ю. І., Чернуха О. Ю. Моделювання процесів ге­те­ро­ди­фу­зії двома шля­хами за каскадного розпаду домішкових час­ти­нок. ІІ. Кількісний аналіз

2018, 61, № 4

анотації (09a)

100112

Гачкевич О. Р., Терлецький Р. Ф., Івасько Р. О. Моделювання елект­ро­маг­ніт­них, теплових і механічних процесів у маг­ніт­них середовищах за вра­ху­ван­ня моментних чинників

2018, 61, № 4

анотації (10a)

113129

Аврамов К. В. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Динамическая неустойчивость пологих оболочек при их взаи­мо­действии с трехмерным потенциальным те­че­ни­ем газа

2018, 61, № 4

анотації (11a)

130–143

Дубик Я. Р., Селіверстова І. П., Ориняк І. В. Щедрик В. П.Використання по­нять короткого і довгого розв’язків для розрахунку власних час­тот коливань цилінд­рич­них оболонок

2018, 61, № 4

анотації (12a)

144155

Процюк Б. В. Щедрик В. П.Нестаціонарні нелінійні задачі теплопровідності для півпро­стору

2018, 61, № 4

анотації (13a)

156–167

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2018 рік (том 61)

2018, 61, № 4

текст (14)

168–170