Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2019. – 62, № 1

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2019, 62, № 1

текст (00)

1–6

Івасишен С. Д., Мединський І. П. Фундаментальний розв’язок за­да­чі Коші для вироджених парабо­лічних рівнянь типу Кол­мо­го­ро­ва довільного по­рядку

2019, 62, № 1

анотації (01a)

7–24

Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Нелокальна задача з багато­точ­кови­ми збу­реннями крайових умов ти­пу Штурма для зви­чай­ного диференці­аль­ного рів­няння парного порядку

2019, 62, № 1

анотації (02a)

25–36

Лопушанський А. О., Лопушанська Г. П. Обернена за­дача ви­зна­чення у ва­го­вих розподілах правої час­тини рівняння з дро­бо­вими похідними

2019, 62, № 1

анотації (03a)

37–47

Щоголев С. А., Джашитова В. В. Савка І. Я.Про розв’язки колив­ного типу злі­ченної системи диференціальних рів­нянь у резонансному ви­падку

2019, 62, № 1

анотації (04a)

48–58

Прокіп В. М. Канонічна форма інволютивних матриць над облас­тю го­ловних ідеалів відносно пере­тво­рень подібностіПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2019, 62, № 1

анотації (05a)

59–66

Голубчак О. М., Загороднюк А. В. Топологічні та алгеб­раїчні струк­тури на мно­жині мультимножин

2019, 62, № 1

анотації (06a)

67–73

Тилищак О. А. Про число нерозкладних модулярних зображень циклічної p-групи над локальним кіль­цем скінченної довжини

2019, 62, № 1

анотації (07a)

74–82

Дзякович Д. О. Екстремальність геодезичних і критерії ви­зна­чен­ня універ­сальних багатоточкових інва­ріантів

2019, 62, № 1

анотації (08a)

83–91

Прокопишин І. І., Стягар А. О. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Дослідження методами де­ком­по­зи­ції області кон­такту пружних тіл, од­не з яких має тонке по­криття, з’єднане з ті­лом че­рез нелінійний вінклерівський шар

2019, 62, № 1

анотації (09a)

92111

Острик В. І. Симетрія інверсії розв’язку першої кра­йової задачі тео­рії пруж­ності для півпростору

2019, 62, № 1

анотації (10a)

112126

Григоренко Я. М., Беспалова О. І., Борейко Н. П. Стій­кість сис­тем, складених із оболонок обертання змін­ної ґауссової кри­ви­ни

2019, 62, № 1

анотації (11a)

127–142

Prikazchikov D. A., Chevrychkina A. A., Chorozoglou A., Khajiye­va L. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Elastic sur­face waves induced by in­ternal sources

2019, 62, № 1

анотації (12a)

143149

Чернуха О. Ю., Чучвара А. Є. Щедрик В. П.Моделювання дифузії домішкової ре­чо­вини у пористому тілі з випадковими сферичними по­ра­ми при сумірних об’єм­них частках фаз

2019, 62, № 1

анотації (13a)

150–161

Немировский Ю. В. Щедрик В. П.Динамический изгиб пластических по­ли­ме­тал­лических плит с кусочно-гладкими эл­липтическими кон­ту­рами

2019, 62, № 1

анотації (14a)

162–167