Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2020. – 63, № 4

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2020, 63, № 4

 

текст (00)

1–4

Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І. Нелокальна крайова задача для рів­няння з оператором ди­ференціювання  в уточненій шкалі про­сто­рів Соболєва

2020, 63, № 4

анотації (01a)

текст (01)

516

Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Багатоточкова крайова за­да­ча опти­мального ке­рування для пара­бо­ліч­них рівнянь з вирод­женням

2020, 63, № 4

анотації (02a)

текст (02)

1733

Колун Н. П. Асимптотична поведінка деяких типів роз­в’язків ди­фе­ренці­аль­них рівнянь із неліній­нос­тями різного типу.........

2020, 63, № 4

анотації (03a)

текст (03)

3445

Пирч Н. М. Про графи та -еквівалентність

2020, 63, № 4

анотації (04a)

текст (04)

4653

Кунинець А. В., Кутнів М. В., Хоменко Н. В. Три­точ­ко­ві різницеві схе­ми високого порядку точності для задачі Штурма – Ліувілля

2020, 63, № 4

анотації (05a)

текст (05)

5462

Тополюк Ю. П. Збіжність методу регуляризації зна­ходження нормального ква­зірозв’язку в задачах з вільною фазою із цілком неперервним опе­ратором

2020, 63, № 4

анотації (06a)

текст (06)

6372

Кіт Г. С., Івасько Н. М. Двовимірна задача термо­пруж­ності для півпростору з вільною, жорст­кою, гладко або гнучко закріпленою межею за дії дже­рел тепла

2020, 63, № 4

анотації (07a)

текст (07)

7380

Гачкевич О. Р., Матяш І. Є., Мінайлова І. А., Міщук О. М., Сердега Б. К., Терлецький Р. Ф., Брухаль М. Б. Математичне мо­делювання і поляри­метрія термонапруженого стану в част­ково прозорому тілі з урахуван­ням впливу теплового ви­про­міню­вання

2020, 63, № 4

анотації (08a)

текст (08)

8195

Aghalovyan L. A., Ghulghazaryan L. G., Kaplunov J. D., Prikazchi­kov D. A. 3D dynamic analysis of laye­red elastic shells

2020, 63, № 4

анотації (09a)

текст (09)

96108

Камінський А. О., Дудик М. В., Решітник Ю. В., Феньків В. М. До­слідження початкового етапу руй­нування кусково-одно­рід­ного тіла з міжфаз­ною тріщиною при стисканні вздовж межі поділу

2020, 63, № 4

анотації (10a)

текст (10)

109121

Кривень В. А., Валяшек В. Б., Цимбалюк Л. І., Блащак Н. І. Пруж­но-плас­тич­на задача для однобічно від­шарованого тонкого включення під зсувним на­вантаженням

2020, 63, № 4

анотації (11a)

текст (11)

122127

Яковенко Н. Д., Cенченков І. К. Чисельне моделювання по­верхневого зміцнен­ня півпростору при ім­пульс­ному тепло­вому навантаженні з урахуван­ням залежностей непружних ха­рактеристик від фа­зового складу мате­ріалу

2020, 63, № 4

анотації (12a)

текст (12)

128138

Чекурін В. Ф., Химко О. М. Математичні моделі для кон­тролю ці­ліс­ності лінійної частини магі­страль­них газопроводів.....

2020, 63, № 4

анотації (13a)

текст (13)

139149

ХРОНІКА та ІНФОРМАЦІЯ

Кіт Григорій Семенович (05.03.1930–11.12.2020)

2020, 63, № 4

 

текст (14)

150151

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2020 рік (том 63)

2020, 63, № 4

 

текст (15)

152155