Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2021. – 64, № 1

 

 

Зміст. Contents

2021, 64, № 1

текст (00)

1–4

Bondarenko V. M., Styopochkina M. V. On transitivity coefficients for minimal posets with non-positive quadratic Tits form

2021, 64, № 1

анотації (01a)

514

Koporkh K. M., Zarichnyi M. М. On the space of open maps of the Cantor set

2021, 64, № 1

анотації (02a)

1520

Гутік О. В., Позднякова І. В. Про напівгрупу, породжену розши­реною біцик­лічною напівгрупою та -замкненою сім’єю

2021, 64, № 1

анотації (03a)

2134

Григоренко Я. М., Беспалова О. І. Узагальнений метод скінчен­них інтеграль­них перетворень у лінійних і нелінійних задачах статики пологих оболонок

2021, 64, № 1

анотації (04a)

3553

Станкевич В. З. Аналіз тривимірних задач динамічного наванта­ження пруж­них кусково-однорідних тіл із внутрішніми тріщи­нами

2021, 64, № 1

анотації (05a)

5472

Сулим Г. Т., Пастернак Я. М., Третяк Т. В. Моделювання де­фор­мівних тер­мопружних ниткових включень в ізотропному се­редовищі

2021, 64, № 1

анотації (06a)

7386

Процюк Б. В. Визначення статичного термопружного стану шару­ва­тих тер­мочутливих плити, циліндра і кулі

2021, 64, № 1

анотації (07a)

87106

Піддубняк O. П., Піддубняк Н. Г. Нестаціонарний розподіл тем­ператури в термоізольованому концентричному цилінд­рич­ному каналі з біомасою, що рухається під впливом обер­тання електрично нагрітої геліси

2021, 64, № 1

анотації (08a)

107123

Кривий О. Ф., Морозов Ю. А. Вплив зосереджених сил і темпера­турних дже­рел на розподіл напружень у площині з’єднання двох різних трансвер­сально-ізотропних півпросторів

2021, 64, № 1

анотації (09a)

124136

Yankovskii A. P. Modeling of thermoelastoplastic deformation of re­inforced plates. I. Structural model of the reinforced medium

2021, 64, № 1

анотації (10a)

137148

Калиняк Б. М. Температурні поля, які не викликають напружень в неодно­рідному осесиметричному порожнистому циліндрі

2021, 64, № 1

анотації (11a)

149160

Максимович О. В., Лазорко О., Соляр Т. Я. Дослідження двови­мірних гравіта­цій­них напружень в анізотропних середовищах на основі інтегральних рів­нянь типу Шермана

2021, 64, № 1

анотації (12a)

161170