Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2010. – 53, № 2

 

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2010, 53, № 2

текст (00)

1–6

Микитюк І. В. Інваріантні келерові структури на кодо­тичних розшаруваннях ре­дуктивних про­сто­рів

2010, 53, № 2

анотації (01)

7–16

Попов Г. Я. Савка І. Я. Основы теории двумерных бесконечных сис­тем алгебраических урав­нений

2010, 53, № 2

анотації (02)

17–27

Слоньовський Р. В., Столярчук Р. Р. Оцінка локальної по­хибки дробово-ра­ці­ональних багатокрокових ме­тодів зі змінним кроком інтегрування

2010, 53, № 2

анотації (03)

28–36

Осадчук В. А., Банахевич Ю. В. Бугрій О. М., Глинянська Х. П. Оцінка допустимості де­фектів типу кільцевих тріщин у зоні зварних мон­тажних швів магістральних трубопроводів

2010, 53, № 2

анотації (04)

37–45

Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. Пирч Дуальний метод гра­нич­них елементів для за­дач теорії тонких включень

2010, 53, № 2

анотації (05)

46–57

Литвин О. В., Попов В. Г.Щедрик В. П. Дослідження впливу типу де­фекту та умов його вза­ємодії з матрицею на роз­сіяне ним хвильове поле за антиплоскої де­фор­мації

2010, 53, № 2

анотації (06)

58–67

Прокопович І. Б. Баран О. Є.Загальний підхід до розробки мате­ма­тич­них моделей неруй­нівного контролю на­пру­жень. І. Методологічне та фізичне обґрун­ту­ван­ня і кінематична модель

2010, 53, № 2

анотації (07)

68–75

Максимук О. В., Щербина Н. М.І. І., Прокопишин І. І.Контактна взаємодія ци­ліндричних оболонок різної довжини

2010, 53, № 2

анотації (08)

76–83

Монастирський Б. Є., Микитин М. М. Прокопович І. Б. Осесиметрична за­дача про відша­ру­ван­ня пружного півпростору від жорсткої основи за дії точкового дже­ре­ла охо­лодження

2010, 53, № 2

анотації (09)

84–93

Киричок І. Ф., Карнаухова Т. В.Козлов В. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Вплив граничних умов і температури диси­па­тивного розігріву на ак­тивне демпфування вимушених осесимет­рич­них резонансних згинальних коливань круглих в’яз­копружних пластин за допомогою п’єзо­електричних сенсорів та актуаторів

2010, 53, № 2

анотації (10)

94–107

Гачкевич О. Р., Гуменчук О. Б., Гаєк М. Григоренко А. Я., Пузырев С. В., Пригода А. П., Хоришко В. В.Термо­ме­ха­ніч­на поведінка частково прозорих тіл з по­рож­ни­на­ми за теплового опромінення

2010, 53, № 2

анотації (11)

108–121

Кушнір Р. М., Николишин М. М., Жидик У. В., Фля­чок В. М. Курпа Л. В., Мазур О. С.Моделювання тер­мопружних процесів в неоднорідних анізотропних оболонках з по­чат­ко­вими деформаціями

2010, 53, № 2

анотації (12)

122–136

Попович В. С., Горечко Н. О. Методика розрахунку не­усталених темпера­тур­них напружень у термо­чут­ливому півпросторі

2010, 53, № 2

анотації (13)

137–146

Євтушенко О. О., Куцєй М. Матус В. В. Теплопередача під час ков­зання плос­ко­па­ра­лель­но­го шару по основі

2010, 53, № 2

анотації (14)

147–155

Фильштинский Л. А., Мукомел Т. В., Киричёк Т. А. Матус В. В. Ре­шение трехмерной гра­ничной задачи для дроб­но-дифференциального уравнения тепло­про­­водности

2010, 53, № 2

анотації (15)

156–160

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

До 80-річчя Ніни Олександровича Опанасівни ПелихаВірченко

2010, 53, № 2

текст (16)

161–164