Соломія Альфавіцька, Микола Слободян, Оксана Білаш Двовісний згин пластини з двома наскрізними контактуючими тріщинами за наявності пластичних зон поблизу їх вершин.Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Роман Андрійчук Осесиметричний термонапружений стан півпростору з вільною або жорстко закріпленою межею за тепловиділення на ній у круговій області. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Ruslan Andrusyak Inverse problem for an age-structured model of a harvested fish population. Ivan Franko National University of Lviv

Василь Бешлей Числове моделювання мюонів для калібрування черенковських телескопів проекту cta. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Юрій Бойчук Дослідження збіжності ітераційного методу для розв’язування задач кондуктивно- променевого теплообміну. Інститут прикладних проблем механіки і математики Я. С. Підстригача НАН України

Андрій Чугай Перебір локальних екстремумів в оптимізаційній задачі розміщення геометричних об’єктів. Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Марина Чугай Розподіл відносних напружень при коливаннях робочого колеса газотурбінного двигуна з монокристалічними неохолоджуваними лопатками. Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Костянтин Чумак, Богдан Слободян, Наталія Маланчук Вплив термоопору та тиску ідеального газу в міжконтактному зазорі на термопружну взаємодію тіл. Інститут прикладних проблеми механіки і математики ім. Я. C. Підстригача НАН України

Анатолій Чиж Рівняння термопружності в переміщеннях для радіально-неоднорідного порожнистого циліндра. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім Я. С. Підстригача НАН України

Nadiya Derevyanko Оn an orthogonal trigonometric schauder basis and the local besov spaces. Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine

Юрій Кононов, Олександр Федорчук Вплив перевантаження на вільні коливання кільцевої інерційної мембрани, розміщеної на вільній поверхні рідини. Донецький національний університет

Андрій Саган, Оксана Фірман Елементарна редукція ідемпотентних матриць. Львівський національний університет імені Івана Франка

Надія Гануліч Довга циліндрична оболонка із низькою зсувною жорсткістю у змінному температурному полі. Інститут прикладних проблеми механіки і математики ім. Я. C. Підстригача НАН України

Marta Giza Оn symmetry of the nonhomogeneous monge-ampere equation. Institute of Mathematics, Pedagogical University of Cracow, Poland

Олег Горун Квазістатичний термопружний стан трискладового термочутливого шару за конвективно-променевого теплообміну. Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Надія Гузик Обернена задача з вільною межею для параболічного рівняння з слабким степеневим виродженням. Львівський національний університет імені Івана Франка

Olga Ilnytska А mixed boundary value problem for parabolic equations with variable delay. Ivan Franko National University of Lviv

Галина Івасик, Йосиф Желізняк Метод конформних відображень в динамічних задачах дифузії. Національний університет «Львівська політехніка»

Дмитро Хомяк Метричний аналіз малих знаменників інтегральної задачі для гіперболічного рівняння з навантаженням порядку. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Наталія Кінаш Нелокальна обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності. Львівський національний університет імені Івана Франка

Тарас Клімчук Вдавлювання напівнескінченного штампа з заокругленим краєм в пружну смугу. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Роман Ключник, Ірина Кміть Обмежені розв’язки крайової задачі для одновимірної гіперболічної системи. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Юрій Кононов, Юрій Джуха Осесиметричні коливання пружних основ і двошарової ідеальної рідини в жорсткому кільцевому циліндричному резервуарі. Донецький національний університет

Надія Козлова Крайові задачі з керуванням для інтегральних рівнянь. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Grzegorz Kuduk Nonlocal problem for nonhomogeneous partial differential equation of second order. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rzeszow, Poland

Grzegorz Kuduk Nonlocal problem with integral conditions for evolution equation of second order. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Rzeszow, Poland

Леся Куротчин Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома міжфазними ненаскрізними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Ірина Курташ, Мар’яна Кичма Про наближені розв’язки інтегродиференцільних рівнянь для неоднорідно заповнених щілин. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Антон Кузь Задача з інтегральною умовою за часом для гіперболо-еліптичного рівняння. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Тарас Кузьо, Олег Петрук Пост-адіабатичні залишки наднових зір у неоднорідному середовищі та неоднорідному магнітному полі. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача

Юрій Кононов, Олександр Лимар Стійкість коливань пластини, яка розділяє ідеальні рідини різної щільності у прямокутному каналі. Донецький національний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ivanna Melnyk Оn keigher semirings. Ivan Franko National University of Lviv

Михайло Митрофанов Відкриті проблеми у питанні апроксимації неперервних та рівномірно неперервних функцій. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Ярослав Пастернак, Роман Пастернак Метод граничних елементів для тривимірних задач термоелектропружності анізотропних тіл із тріщинами. Луцький національний технічний університет

Ярослав Павлюк, Віра Рагуліна, Володимир Пелих Повзучість лінійно-в’язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану. Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Іван Полігас Локальна розв’язність задачі з рухомими межами для квазі-лінійної системи гіперболічних рівнянь у формі шаудера. Львівський національний університет імені Івана Франка

Леся Постолакі Дослідження інформативних параметрів для обернених задач визначення напруженого стану циліндричних тіл. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

Ігор Прокопишин Задача про контакт трьох пружних тіл за наявності поверхневих виїмок та тонкого проміжкового шару. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Zoya Prytula Weakly nonlinear analysis of activator-inhibitor system with cubic nonlinearity in the superdiffusive case. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Назар Притула, Олег Гринів Оптимальна експлуатація підземних газосховищ в складі газотранспортної системи. Філія «Науково-дослідний інститут транспорту газу» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Назар Притула, Вадим Фролов Оптимальне планування непроектних режимів роботи газотранспортних систем із складною технологічною схемою. Філія «Науково-дослідний інститут транспорту газу» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Назар Пирч Про ізоморфну класифікацію вільних топологічних груп нетихоновських просторів. Українська академія друкарства

Ірина Ракоча Моделювання та дослідження термопружного стану термочутливого порожнистого циліндра за тепловідведення кипінням рідини. Національний університет «Львівська політехніка»

Віталія Рапіта Задача з невідомим молодшим коефіцієнтом у рівнянні з дробовою похідною. Львівський національний університет імені Івана Франка

Андрій Романів Форма сміта найбільшого спільного дільника одного класу матриць. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Андрій Саган w-евклідові області і лоранові ряди. Львівський національний університет імені Івана Франка

Іван Савка, Павло Василишин Задача спряження з нелокальною багатоточковою умовою за часовою змінною для параболо-гіперболічного рівняння в циліндричній області. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Юлія Сеник Рівноважний стан структурного неоднорідного електропровідного неферомагнітного півпростору. Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Тетяна Шопа Коливання ортотропних пластин з множиною отворів довільної конфігурації. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Тетяна Шопа Кливання ортотропних пластин з множиною включень довільної конфігурації. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Катерина Швай Найкращі ортогональні тригонометричні наближення класів функцій багатьох змінних L у просторі L q. Інститут математики НАН України

Олег Сінькевич Обернена задача ідентифікації порожнини у пласкому твердому тілі за даними іч-термографії. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Юрій Тайстра Властивості однонапрямленого ізотропного розв'язку рівнянь максвелла у метриці керра. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Михайло Томашівський Концентрація напружень на тонких включеннях в термопружних біматеріальних тілах. Львівський національний університет імені Івана Франка

Andrii Tsebenko Existence of optimal control for problem without initial condition for strongly nonlinear parabolic equations with controls in the coefficients. Ivan Franko National University of Lviv

Юлія Турчин Числовий аналіз задачі поширення ліків у стінці судини. Львівський національний університет ім. І. Франка

Кирил Васільєв Пружна рівновага кусково-однорідного бруса з міжфазним дефектом за поздовжнього зсуву. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстринача НАН України

Ганна Веселовська Апроксиманти типу паде для деяких аналiтичних функцiй двох змiнних. Інститут математики НАН України

Ганна Власик Оцінки норм узагальнених похідних ядер типу діріхле з довільним вибором гармонік. Інститут математики НАН України

Сергій Янченко Порядковi оцiнки апроксимативних характеристик функцiй з класiв SB(R) iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервності у рівномірній метриці. Інститут математики НАН України

Ольга Єрохова Оптимальне керування температурними переміщеннями та напруженнями у деякому перерізі півпростору за допомогою теплових джерел. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України