Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – 59, № 3

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2016, 59, № 3

текст (00)

1–6

Кушнір Р. М., Попович В. С., Процюк Б. В. Про роз­ви­ток до­слід­жень термо­механічної поведінки тер­мо­чутливих тіл

2016, 59, № 3

анотації (01a)

7–27

Калиняк Б. М., Токовий Ю. В., Ясінський А. В. Прямі та обернені за­дачі тер­мо­механіки стосовно опти­мі­зації та ідентифікації тер­монапруженого стану де­фор­мівних твердих тіл

2016, 59, № 3

анотації (02a)

28–42

Нитребич З. М., Маланчук О. М. Савка І. Я.Про ядро двоточкової за­да­чі для рівняння із частинними похідними друго­го порядку за ча­сом

2016, 59, № 3

анотації (03a)

43–54

Ісарюк І. М., Пукальський І. Д. Савка І. Я.Крайові задачі з ім­пульс­ними умо­ва­ми для параболічних рівнянь з ви­родженнями

2016, 59, № 3

анотації (04a)

55–67

Прокіп В. М. Структура матриць рангу один над облас­тю голов­них ідеалів відносно перетворення по­діб­ностіПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2016, 59, № 3

анотації (05a)

68–76

Безкоровайна Л. Л. Геометричні аспекти аналітичних функ­цій

2016, 59, № 3

анотації (06a)

77–88

Лiтинський С. В., Музичук Ю. А., Музичук A. O. Про по­єднання пе­ре­творен­ня Лаґерра і методу гра­нич­них елементів для роз­в’я­зування інтеграль­них рівнянь з ядром із запізненням

2016, 59, № 3

анотації (07a)

89–101

Янковский А. П. Исследование спектральной устой­чи­вос­ти обоб­щенных мето­дов Рунге – Кутта при­ме­нительно к на­чаль­но-краевым задачам для урав­нений параболического ти­па. II. Неявные ме­то­ды

2016, 59, № 3

анотації (08a)

102–119

Немировский Ю. В., Бабин А. И. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Связанная задача тер­мо­упру­гос­ти слоистых композитных оболочек вра­щения. II. При­клад­ные задачи

2016, 59, № 3

анотації (09a)

120136

Чумак К. А., Мартиняк Р. М. Ефективний контактний тер­моопір ре­гулярно текстурованих тіл за наяв­нос­ті міжконтактного теп­лопровідного сере­дови­ща та явище термічної рек­ти­фі­кації

2016, 59, № 3

анотації (10a)

137–146

Кіт Г. С., Івасько Н. М. Двовимірна задача термо­пруж­ності для пів­простору за тепловиділення у пара­лельній до його межі стріч­ковій області

2016, 59, № 3

анотації (11a)

147–155

Hashemi M., Zhuk Y. A. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.The influence of temperature on the cyclic pro­perties of the transversely isotropic nanocomposite system un­der kinematic har­monic loading

2016, 59, № 3

анотації (12a)

156168

Шевченко В. П., Жоголева Н. В. Щедрик В. П.Нелінійні другі гар­мо­ніки ло­ка­лі­зо­ваних хвиль зсуву в анізотропному ша­рі між анізотропними пів­про­сторами за умов не­ідеального контакту

2016, 59, № 3

анотації (13a)

169–179

Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. Матус В. В.Ма­те­матичне мо­делю­ван­ня процесів руйнування плас­тин із системами трі­щин за дії довготри­ва­лих навантажень, підвищених тем­пе­ра­тур і ко­ро­зійного середовища

2016, 59, № 3

анотації (14a)

180–189