Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – 60, № 2

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2017, 60, № 2

текст (00)

1–6

Шахно С. М., Ярмола Г. П. Савка І. Я.Збіжність методу Ньютона – Кур­ча­то­ва за слаб­ких умов

2017, 60, № 2

анотації (01a)

7–13

Савенко П. О., Ткач М. Д. Дослідження галуження розв’язків за­дач синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом за за­даною амплітудною діаграмою напрямленості

2017, 60, № 2

анотації (02a)

14–31

Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Савка І. Я.Нелокальна багатоточкова за ча­сом задача для параболічних рівнянь із виродженням

2017, 60, № 2

анотації (03a)

32–40

Прокіп В. М. Про подільність із залишком матриць над областю го­ловних ідеалів

2017, 60, № 2

анотації (04a)

41–50

Дзякович Д. О. Обґрунтування теорії Калуци – Клейна в рамках 4-вимірної геометрії Рімана – КартанаПараболічна крайова задача і задача оптимального керу­вання

2017, 60, № 2

анотації (05a)

51–56

Селезов І. Т. Узагальнення методу Коші – Пуассона і побудова рів­нянь типу Тимошенкау

2017, 60, № 2

анотації (06a)

57–65

Киричок І. Ф., Жук Я. О., Карнаухова Т. В. Резонансні коливання і диси­па­тивний розігрів гнучкої в’язкопружної балки з п’єзоактуаторами при врахуванні деформації зсуву

2017, 60, № 2

анотації (07a)

66–74

Кузьменко В. І., Плашенко С. О. Бугрій О. М., Глинянська Х. П.Зв’язані задачі контактної вза­є­модії

2017, 60, № 2

анотації (08a)

75–84

Кіндрацький Б. І., Николишин Т. М., Пороховський Ю. В. Вплив за­лишкових зварних напружень на граничну рівновагу транс­вер­сально-ізотропної ци­ліндричної оболонки з внутрішньою трі­щиною довільної конфігурації

2017, 60, № 2

анотації (09a)

8591

Zhuravlova Z., Nerukh D., Reut V., Vaysfeld N. Investigation of ide­alized virus capsid model with the dynamic elasticity apparatus

2017, 60, № 2

анотації (10a)

92104

Чекурін В. Ф., Постолакі Л. І. І., Карнаухова Т. В., Пересунько М. В.Застосування варіаційного методу однорідних розв’язків для оптимального керування осе­си­мет­ричним термопруж­ним станом циліндра

2017, 60, № 2

анотації (11a)

105–116

Шевчук В. А. Щедрик В. П.Задача термопружності для циліндра з тонким ба­гатошаровим покриттям

2017, 60, № 2

анотації (12a)

117129

Кривий О. Ф., Морозов Ю. А. Матус В. В.Розв’язок задачі теплопровідності для транс­версально-ізотропного кусково-однорідного про­сто­ру з двома круго­вими включеннями

2017, 60, № 2

анотації (13a)

130–141